Вы тут

Воль­га Мядзведзева

Андрэйчанка ўзяў удзел у міжнароднай канферэнцыі
0 1527

Андрэйчанка ўзяў удзел у міжнароднай канферэнцыі

Яна была прысвечана ролі парламентарыяў ва ўмацаванні міру і даверу.

Адбылася сустрэча беларускіх і латвійскіх парламентарыяў
0 908

Адбылася сустрэча беларускіх і латвійскіх парламентарыяў

У Сейм Латвіі накіравалі ліст з пажаданнем аднавіць двухбаковыя стасункі на ўзроўні парламентаў.

0 1441

Аб простым і складаным з Ларысай Багдановіч

Жа­но­чая раз­мо­ва з дэ­пу­та­там на­пя­рэ­дад­ні свя­та

0 965

Стасункі з Сірыяй аднаўляюцца

Па­сол гэ­тай кра­і­ны на­ве­даў ніж­нюю па­ла­ту бе­ла­рус­ка­га пар­ла­мен­та

0 980

Умовы для надзеі

Су­свет­ная прэ­са і па­лі­ты­кі асэн­соў­ва­юць вы­ні­кі пе­ра­моў у Мін­ску, якія за­вяр­шы­лі­ся 12 лю­та­га.

0 807

Розныя ступені інтэграцыі

Вя­лі­кі блок пы­тан­няў пад­час ад­кры­та­га дыя­ло­гу з кі­раў­ні­ком дзяр­жа­вы да­ты­чыў­ся ін­тэ­гра­цыі на пост­са­вец­кай пра­сто­ры.

0 935

Беларусам таксама цікава

У На­цы­я­наль­най біб­лі­я­тэ­цы Бе­ла­ру­сі ад­бы­ла­ся прэ­зен­та­цыя кні­гі пра­фе­са­ра Рэ­дфард­ска­га ўні­вер­сі­тэ­та (ЗША) Ры­го­ра Іо­

0 1129

«Камбайнеры летась зараблялі па 30—40 мільёнаў. Я не ведаю, дзе яшчэ ёсць такія заробкі»

Для бе­ла­рус­кіх вы­твор­цаў сель­гас­пра­дук­цыі мі­ну­лы год вы­даў­ся ня­прос­тым.

0 1616

«Настаў час, калі да прафілактыкі павінны падключыцца ўсе»

За­ка­на­даў­чыя па­праў­кі па пы­тан­нях аба­ра­чэн­ня нар­ко­ты­каў бы­лі ўне­се­ны ў пар­ла­мент, але за­ко­на­пра­ект па­куль не пры­ня­ты.

0 957

Складаныя ўзоры дамаскай сталі

Для нас вяр­та­ец­ца маг­чы­масць су­пра­цоў­ніц­тва з Сі­ры­яй

0 915

У прыярытэце — фінансаванне медыцыны і адукацыі

Бюд­жэт на бу­ду­чы год аб­мер­ка­ва­лі ў про­філь­най ка­мі­сіі ніж­няй па­ла­ты пар­ла­мен­та

0 1006

«Наш прафесар»

Год та­му не ста­ла ўра­ча, пра яко­га ў на­шай кра­і­не ха­дзі­лі ле­ген­ды.