Вы тут

Яна СВЕ­ТА­ВА

0 1177

Фальклор без межаў

У Іва­наў­скім ра­ё­не зноў са­браў сяб­роў 10‑ы між­рэ­гі­я­наль­ны фальк­лор­ны фес­ты­валь.

0 593

Пад вет­ра­зем

Рас­таў­ча­нін сам па­бу­да­ваў ях­ту і спус­ціў яе на ва­ду.

0 935

Тэр­мін за спайс

Да вась­мі га­доў па­збаў­лен­ня во­лі пры­га­ва­рыў Брэсц­кі суд вы­твор­цу спай­су.

0 774

Кед­ры за­шу­мяць аб Пе­ра­мо­зе

У Ба­ра­на­віц­кім ра­ё­не вы­са­дзі­лі не зу­сім звы­чай­ны кед­ра­вы гай.