Вы тут

Пра нас


 

У склад Выдавецкага дома "Звязда" ўваходзяць перыядычныя выданні газета "Звязда", штотыднёвік "Літаратура і мастацтва", літаратурна-мастацкія часопісы "Полымя", "Маладосць", "Нёман", "Бярозка", сатырычны часопіс "Вожык", экалагічны часопіс "Родная прырода", жаночы часопіс "Алеся", сеткавае выданне zviazda.by, а таксама кніжнае выдавецтва.


Сеткавае выданне zviazda.by

Зарэгістравана ў Дзяржаўным рэестры сродкаў масавай інфармацыі за №3.

Заснавальнік — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Выдавецкі дом "Звязда"

Тэлефоны:

 • Прыёмная - (017) 287-19-19.
 • Рэклама: (017) 287-17-79.
 • Юрыст: (017) 287-19-68.

E-mail: zviazda.by@gmail.com

Галоўны рэдактар  — Павел Якаўлевіч Сухарукаў.


Газета "Звязда"

"Звязда" - адзіная штодзённая грамадска-палітычная беларускамоўная газета Беларусі.

Заснавальнікі – Савет Міністраў, Палата прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Штодзённы наклад – каля 20.000 асобнікаў.

Наш адрас: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

E-mail: info@zviazda.by

Тэлефоны:

 • Прыёмная - (017) 287-19-19;
 • Аддзел падпіскі і распаўсюджвання: (017) 263-66-73;
 • Пытанні падпіскі на PDF-версію: (017) 287-18-38;
 • Пытанні, звязаных з набыццём кніг: (017) 271-79-65;
 • Рэклама: (017) 287-17-79;
 • Бухгалтэрыя: (017) 287-18-81;
 • Аддзел пісьмаў: (017) 287-18-64;
 • Аддзел кадраў: (017) 287-17-81;
 • Юрыст: (017) 287-19-68.

Дырэктар-галоўны рэдактар Выдавецкага дома "Звязда" - Павел Якаўлевіч Сухарукаў.

Увага: свежы нумар у фармаце PDF публікуецца пасля 16.00.


Газета "Літаратура і мастацтва"

Выходзіць з 1932 года. У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў.

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, грамадскае аб'яднанне «Саюз пісьменнікаў Беларусі», рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом "Звязда"».

Намеснік дырэктара - галоўны рэдактар Аляксей Іванавіч Чарота.

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а

Е-mail: info@zviazda.by

Адрас для карэспандэнцыі: 220034, Мінск, вул. Захарава, 19

Е-mail: lim_new@mail.ru

Тэлефоны: галоўны рэдактар — 325-85-25; намеснік галоўнага рэдактара — 377-99-73; адказны сакратар — 377-99-73;

аддзел крытыкі і бібліяграфіі — 317-20-98; аддзел прозы і паэзіі — 317-20-98; аддзел мастацтва — 377-99-73; аддзел «Кніжны свет» — 317-20-98; бухгалтэрыя — 287-18-14; тэл./факс — 325-85-25.


Часопіс "Полымя"

Выдаецца з 1922 года

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь; грамадскае аб’яднанне «Саюз пісьменнікаў Беларусі»; рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

Галоўны рэдактар Мальчэўская Алена Аляксандраўна.

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

E-mail: info@zviazda.by

Паштовы адрас: 220034, Мінск, Захарава, 19.

E-mail: polymya@bk.ru

Тэлефоны: галоўнага рэдактара — 263-80-12, намесніка галоўнага рэдактара — 319-79-85, аддзелаў прозы, крытыкі і літаратуразнаўства — 224-66-74, аддзела паэзіі — 263-80-12.


Часопіс "Маладосць"

Выдаецца з 1953 года

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, РВУ «Выдавецкі дом «Звязда», Саюз пісьменнікаў Беларусі.

Галоўны рэдактар Святлана Дзмітрыеўна Воцінава

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

E-mail: info@zviazda.by

Паштовы адрас: 220034 Мінск, Захарава 19.

E-mail: maladost@zviazda.by

Тэлефоны: галоўнага рэдактара — 316-97-09, намесніка галоўнага рэдактара — 316-76-68, аддзела крытыкі, прозы, паэзіі — 316-76-68.


Часопіс "Нёман"

Выдаецца з 1945 года

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь; грамадскае аб'яднанне «Саюз пісьменнікаў Беларусі»; рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

Галоўны рэдактар Алейчанка Юлія Аляксандраўна.

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Е-mail: info@zviazda.by

Паштовы адрас: 220034, Мінск, вул. Захарава, 19.

Е-mail: neman-lim@mail.ru

Тэлефоны: галоўнага рэдактара - 263-80-12, намесніка галоўнага рэдактара - 319-79-85; аддзелаў прозы, паэзіі, публіцыстыкі, крытыкі, замежнай літаратуры - 304-80-91.


Часопіс "Алеся"

Выдаецца з 1924 года

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь; грамадскае аб'яднанне «Беларускі саюз жанчын»;

Галоўны рэдактар Ларыса Паўлаўна Ракоўская.

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны і паштовы адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Е-mail: alesya@zviazda.by

Тэлефоны: (017) 297-16-29, 287-17-59, 287-17-35.

Часопіс "Вожык"

Выдаецца з 1941 года

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Галоўны рэдактар Юлія Францаўна Зарэцкая

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Е-mail: info@zviazda.by

Паштовы адрас: 220034, г. Мінск, Захарава, 19.

Е-mail: vozhyk@zviazda.by a-vojik@yandex.by

Тэлефоны: галоўнага рэдактара — 244-92-37, намесніка галоўнага рэдактара, аддзелаў фельетонаў і пісьмаў, літаратуры, мастацкага — 244-92-37, бухгалтэрыі — 287-18-81.


Часопіс "Родная прырода"

Выдаецца з 1972 года

Заснавальнік: Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь.

Галоўны рэдактар Вераніка Аляксандраўна Коласава.

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны і паштовы адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

E-mail: pryroda@zviazda.by

Тэлефон: 8(017) 263-84-61


Часопіс "Беларусь. Belarus"

Галоўны рэдактар Віктар Міхайлавіч Харкоў

Юрыдычны і паштовы адрас: 220013, Мінск, вул. Б.Хмяльніцкага, 10а.

Заснавальнік: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом Звязда»

E-mail: belarus.mag@mail.ru

Тэлефон: +375 (17) 287-19-19, +375 (17) 292-66-92.


Газета "Голас Радзімы"

Галоўны рэдактар Іван Іванавіч Ждановіч

Юрыдычны і паштовы адрас: 220013, Мінск, вул. Б.Хмяльніцкага, 10а.

Заснавальнік: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом Звязда»

E-mail: golas_radzimy@tut.by

Тэлефон: +375 (17) 287-19-19, +375 (17) 292-66-92.


Графік асабістага прыёму грамадзян,  індывідуальных прадпрымальнікаў і прадстаўнікоў юрыдычных асоб кіраўніцтвам Выдавецкага дома “Звязда”

 

Пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку

Дні і гадзіны прыёму

 

Месца прыёму

 

Дырэктар – галоўны рэдактар

Сухарукаў Павел Якаўлевіч

Штомесяц другі аўторак месяца

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 15.00

г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, каб. 501*

тэл. 8017-292-38-21

Першы намеснік дырэктара

Ляўковіч Алена Леанідаўна

Штомесяц трэці чацвер месяца

з 14.00 да 20.00

г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, каб. 504*

тэл. 8017-292-14-25

Намеснік дырэктара

Крачава Наталля Ільінічна

Штомесяц першы аўторак месяца

з 8.00 да 13.00

г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, каб. 528*

тэл. 8017-292-35-05

Намеснік дырэктара - галоўны рэдактар газеты "Літаратура і мастацтва"

Чарота Аляксей Іванавіч

 

Штомесяц першы панядзелак месяца

з 8.00 да 13.00

г. Мінск, вул. Захарава, 19, каб. 5а*

тэл. 8017-325-85-25

*Папярэдні запіс па тэл. 8017-287-19-19

 

Пры часовай адсутнасці ў дзень асабістага прыёму дырэктара – галоўнага рэдактара, асабісты прыём праводзіць асоба, якая выконвае яго абавязкі. Пры часовай адсутнасці ў дзень асабістага прыёму іншай службовай асобы, якая праводзiць асабісты прыём, дырэктар – галоўны рэдактар забяспечвае своечасовае і належнае выконванне яе функцый іншай службовай асобай Установы.

Калі на дзень асабістага прыёму прыпадае дзяржаўнае свята або святочны дзень, аб'яўлены Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь нерабочым, дзень асабістага прыёму пераносіцца на наступны за ім рабочы дзень.

Пры правядзенні асабістага прыёму па рашэнні дырэктара – галоўнага рэдактара могуць прымяняцца тэхнічныя сродкі (аўдыё- і відэазапіс, кіна- і фотаздымка), пра што заяўнік апавяшчаецца да пачатку асабістага прыёму.


План мерапрыемстваў па барацьбе з карупцыяй

22 студзеня 2019 года адбылося пасяджэнне камісіі па супрацьдзеянні карупцыі (барацьбе з карупцыяй) у рэдакцыйна-выдавецкай установе "Выдавецкі дом "Звязда". Быў распрацаваны план мерапрыемстваў па супрацьдзеянні карупцыі ў рэдакцыйна-выдавецкай установе "Выдавецкі дом "Звязда" на 2019 год.

3 красавіка 2019 адбылося чарговае пасяджэнне камісіі па супрацьдзеянні карупцыі ў рэдакцыйна-выдавецкай установе "Выдавецкі дом "Звязда" па выкананні плана мерапрыемстваў па барацьбе з карупцыяй у першым квартале 2019 г.

9 ліпеня 2019 года адбылося чарговае пасяджэнне камісіі па супрацьдзеянні карупцыі  па пытаннях выканання плана мерапрыемстваў у рэдакцыйна-выдавецкай установе "Выдавецкі дом "Звязда" на 2019 год і стане антыкарупцыйнай дзейнасці.

Месца пасяджэння: г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, 5 паверх, канферэнц-зала.

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

«А жанчына так і не прыйшла...», Заяц на чацвярых, Асаблівасці нацыянальнага палявання.

Грамадства

Вясковая робататэхніка

Вясковая робататэхніка

Як у вясковай школе з'явіўся SТEM-цэнтр.

Грамадства

Як адбываюць пакаранне асуджаныя да абмежавання волі «ў хатніх умовах»

Як адбываюць пакаранне асуджаныя да абмежавання волі «ў хатніх умовах»

«Хатняя хімія» — гэта турма, толькі на свабодзе», — з сарказмам кажуць самі асуджаныя пра абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую ўстанову.