Вы тут

Героі Сочы — на марках


Мі­ніс­тэр­ства су­вя­зі і ін­фар­ма­ты­за­цыі Рэспублі­кі Бе­ла­русь 2 мая вы­пус­кае ў аба­ра­чэн­не се­рыю «Ме­да­ліс­ты ХХІІ Зімніх Алім­пій­скіх гуль­няў у Со­чы» з трох паштовых ма­рак і бло­ка.

На іх — вя­до­мыя проз­ві­шчы, вя­до­мыя тва­ры: бія­тла­ніст­кі, трох­ра­зо­вай алім­пій­скай чэм­пі­ён­кі, Ге­роя Бе­ла­ру­сі Да­р'і До­мра­ча­вай; фрыс­тай­ліст­кі, алім­пій­скай чэм­пі­ён­кі Алы Цу­пер; фрыс­тай­ліс­та, алім­пій­ска­га чэм­пі­ё­на Ан­то­на Куш­ні­ра; бія­тла­ніст­кі, брон­за­ва­га пры­зё­ра Над­зеі Скар­дзі­ны... Упер­шы­ню ў гіс­то­рыі на­шай ка­ман­дай бы­ло за­ва­я­ва­на 8-е мес­ца ў ме­даль­ным за­лі­ку па коль­кас­ці за­ва­я­ва­ных алім­пій­скіх уз­на­га­род.

Пра­ект пад­рых­та­ва­ны ў су­пра­цоў­ніц­тве з На­цы­я­наль­ным алім­пій­скім ка­мі­тэ­там Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

У дзень вы­пус­ку паш­то­вых ма­рак і бло­ка на ста­ліч­ным паш­там­це ад­бу­дзец­ца спе­цы­яль­нае га­шэн­не «Пер­шы дзень».

4

132

 

Выбар рэдакцыі

Культура

Адэльск: турыстычная Мекка на прыграніччы

Адэльск: турыстычная Мекка на прыграніччы

Адэльск — унікальнае месца. Ціхая вёска на самым ускрайку заходняй мяжы становіцца з кожным годам усё больш знакамітай.

Грамадства

Як хутка людзі змогуць стаць менш агрэсіўнымі?

Як хутка людзі змогуць стаць менш агрэсіўнымі?

 Псіхолаг Раман Кручкоў упэўнены, што на самай справе агрэсія ўласціва ўсім людзям.  

Грамадства

Археалагічны комплекс «Бярэсце» стане першай пляцоўкай святкавання тысячагоддзя

Археалагічны комплекс «Бярэсце» стане першай пляцоўкай святкавання тысячагоддзя

Археалагічны музей «Бярэсце» і навакольная тэрыторыя перажываюць вялікае абнаўленне. 

Культура

Існавала павер'е, што на Русальны тыдзень нельга хадзіць у лес

Існавала павер'е, што на Русальны тыдзень нельга хадзіць у лес

«Прыйшло лета, спякота, і мы ўсё часцей і часцей ідзём на рэчку».