Вы тут

Героі Сочы — на марках


Мі­ніс­тэр­ства су­вя­зі і ін­фар­ма­ты­за­цыі Рэспублі­кі Бе­ла­русь 2 мая вы­пус­кае ў аба­ра­чэн­не се­рыю «Ме­да­ліс­ты ХХІІ Зімніх Алім­пій­скіх гуль­няў у Со­чы» з трох паштовых ма­рак і бло­ка.

На іх — вя­до­мыя проз­ві­шчы, вя­до­мыя тва­ры: бія­тла­ніст­кі, трох­ра­зо­вай алім­пій­скай чэм­пі­ён­кі, Ге­роя Бе­ла­ру­сі Да­р'і До­мра­ча­вай; фрыс­тай­ліст­кі, алім­пій­скай чэм­пі­ён­кі Алы Цу­пер; фрыс­тай­ліс­та, алім­пій­ска­га чэм­пі­ё­на Ан­то­на Куш­ні­ра; бія­тла­ніст­кі, брон­за­ва­га пры­зё­ра Над­зеі Скар­дзі­ны... Упер­шы­ню ў гіс­то­рыі на­шай ка­ман­дай бы­ло за­ва­я­ва­на 8-е мес­ца ў ме­даль­ным за­лі­ку па коль­кас­ці за­ва­я­ва­ных алім­пій­скіх уз­на­га­род.

Пра­ект пад­рых­та­ва­ны ў су­пра­цоў­ніц­тве з На­цы­я­наль­ным алім­пій­скім ка­мі­тэ­там Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

У дзень вы­пус­ку паш­то­вых ма­рак і бло­ка на ста­ліч­ным паш­там­це ад­бу­дзец­ца спе­цы­яль­нае га­шэн­не «Пер­шы дзень».

4

132

 

Выбар рэдакцыі

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.

Грамадства

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Настаўнікі ўпэўнены: ці будуць вучні чытаць, у многім залежыць ад іх саміх. 

Эканоміка

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Однако наша страна надеется, что это временные трудности.

Грамадства

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Дзяржаўным органам і іншым арганізацыям даручана кіравацца палажэннямі канцэпцыі ў практычнай дзейнасці.