Вы тут

Уся моц ацы­да­філь­най па­лач­кі


Ма­ла­ко і ма­лоч­ныя пра­дук­ты не­здар­ма ад­но­сяць да пра­дук­таў вы­со­кай хар­чо­вай, бія­ла­гіч­най і ды­е­та­ла­гіч­най важ­нас­ці. Усё ж та­кі раз­мо­ва ідзе пра больш як сот­ню каш­тоў­ных кам­па­не­нтаў, усе не­аб­ход­ныя для жыц­ця­дзей­нас­ці ар­га­ніз­ма рэ­чы­вы: бял­кі, тлу­шчы, вуг­ля­во­ды, мі­не­раль­ныя со­лі, ві­та­мі­ны. Гэ­тыя кам­па­не­нты доб­ра зба­лан­са­ва­ны, дзя­ку­ю­чы ча­му лёг­ка за­свой­ва­юц­ца. Асаб­лі­ва ка­рыс­нае ма­лоч­нае дзе­цям, ця­жар­ным, кор­мя­чым жан­чы­нам і па­жы­лым лю­дзям.

— Каш­тоў­насць ма­ла­ка за­клю­ча­ец­ца ў ап­ты­маль­най зба­лан­са­ва­нас­ці яго кам­па­не­нтаў, лёг­кай за­сва­яль­нас­ці і ак­тыў­ным вы­ка­ры­стан­ні ар­га­ніз­мам для сва­іх па­трэб, — тлу­ма­чыць за­гад­чы­ца ла­ба­ра­то­рыі комп­лекс­ных праб­лем гі­гі­е­ны хар­чо­вых пра­дук­таў РНПЦ гі­гі­е­ны, кан­ды­дат ме­ды­цын­скіх на­вук Ала БАН­ДА­РУК. — Ма­лоч­ныя пра­дук­ты да­юць нам энер­гію, удзель­ні­ча­юць у «бу­даў­ніц­тве» кле­так і тка­нак, у аб­мен­ных пра­цэ­сах. Бял­кі ма­ла­ка змя­шча­юць не­за­мен­ныя амі­на­кіс­ло­ты (трып­та­фан, лі­зін, ме­ты­я­нін, ле­цы­цін і інш). За­сва­яль­насць ма­лоч­ных бял­коў над­звы­чай вы­со­кая — 98 пра­цэн­таў. Бял­кі ма­ла­ка рэ­гу­лю­юць тлу­шча­вы аб­мен, да­па­ма­га­юць за­сва­ен­ню ін­шых бял­коў. Ма­лоч­ны бя­лок, як вя­до­ма, аба­ра­няе ар­га­нізм і ад атрут­ных рэ­чы­ваў. Лак­то­за, або ма­лоч­ны цу­кар, з'яў­ля­ец­ца кры­ні­цай энер­гіі для бія­хі­міч­ных пра­цэ­саў у ар­га­ніз­ме, спры­яе за­сва­ен­ню каль­цыю, фос­фа­ру, маг­нію, ба­рыю...

МА­ЛА­КО

•  Каль­цый ады­гры­вае важ­ную ро­лю ў скла­да­ных кле­тач­ных пра­цэ­сах, вы­ні­кам якіх з'яў­ля­ец­ца ра­бо­та мыш­цаў. Так­са­ма каль­цый рэ­гу­люе сар­дэч­ны рытм. Ка­лі гэ­та­га мі­не­ра­лу не ха­пае ў пер­шыя 20-30 га­доў жыц­ця, то гэ­та са­мым ад­моў­ным чы­нам ад­бі­ва­ец­ца на по­ста­ці, па­вя­ліч­вае ры­зы­ку пе­ра­ло­маў.

•  У ма­ла­цэ гар­ма­ніч­на зба­лан­са­ва­ныя ві­та­мі­ны А, В2, D, ка­ра­цін, ха­лін, то­ка­фе­рол, ты­я­мін і аскар­бі­на­вая кіс­ла­та.

•  Не­за­мен­ны пра­дукт пры страў­ні­ка­ва-кі­шач­ных, сар­дэч­на-са­су­дзіс­тых за­хвор­ван­нях, хва­ро­бах пе­ча­ні, ны­рак, цук­ро­вым дыя­бе­це, атлус­цен­ні, вост­рым гаст­ры­це.

•  Ма­ла­ко нар­ма­лі­зуе ўзро­вень ха­лес­тэ­ры­ну.

•  Ма­ла­ко спры­яе ства­рэн­ню кіс­ла­га ася­род­дзя ў кі­шач­ным трак­це і пры­гня­тае там шкод­ную мік­ра­фло­ру.

•  Рэ­ка­мен­ду­ец­ца для што­дзён­на­га ўжы­ван­ня ў якас­ці част­кі зба­лан­са­ва­най ды­е­ты для па­ве­лі­чэн­ня пра­цяг­лас­ці жыц­ця.

•  З груд­ным ма­ла­ком дзе­ці пер­ша­га го­да жыц­ця атрым­лі­ва­юць амі­на­кіс­ло­ты, не­аб­ход­ныя для нар­маль­на­га рос­ту і раз­віц­ця ар­га­ніз­ма.

•  Су­праць­па­ка­зан­нем да ўжы­ван­ня ма­ла­ка з'яў­ля­ец­ца яго не­пе­ра­нос­насць. Ка­лі та­ко­га не на­зі­ра­ец­ца, то мож­на ўжы­ваць да 500 г ма­ла­ка (ке­фі­ру, ку­мы­су або сы­ра­ква­шы),
20 г смя­та­ны і 100 г тва­ра­гу за дзень.

КІС­ЛА­МА­ЛОЧ­НЫЯ ПРА­ДУК­ТЫ

— У якас­ці за­ква­сак вы­ка­рыс­тоў­ва­юц­ца чыс­тыя куль­ту­ры ма­лоч­на­кіс­лых бак­тэ­рый (ма­лоч­на­кіс­лых стрэп­та­ко­каў, бал­гар­скай і ацы­да­філь­най па­ла­чак і інш.), — ка­жа Ала Бан­да­рук. — Па спо­са­бе га­та­ван­ня кіс­ла­ма­лоч­ныя пра­дук­ты дзе­ляц­ца на тыя, што атрым­лі­ва­юц­ца ў вы­ні­ку толь­кі ма­лоч­на­кіс­ла­га бра­джэн­ня, і тыя, што атрым­лі­ва­юц­ца ў вы­ні­ку бра­джэн­ня зме­ша­на­га — ма­лоч­на­кіс­ла­га і спір­та­во­га. Да пер­шай гру­пы ад­но­сяц­ца звы­чай­ная і меч­ні­каў­ская сы­ра­ква­ша, ра­жан­ка, ацы­да­філь­нае ма­ла­ко. Яны ва­ло­да­юць кіс­ла­ма­лоч­ным сма­кам, ад­на­род­най кан­сіс­тэн­цы­яй. Да дру­гой гру­пы ад­но­сіц­ца ке­фір, ку­мыс, ацы­да­філь­на-драж­джа­вое ма­ла­ко. Гэ­тыя на­поі ва­ло­да­юць больш вост­рым кіс­ла­ма­лоч­ным сма­кам (з-за не­вя­лі­кай коль­кас­ці спір­ту і вуг­ля­кіс­ла­га га­зу), што на­дае асвя­жаль­ны эфект, а кан­сіс­тэн­цыю ро­біць не­ад­на­род­най, з дроб­ны­мі бур­бал­ка­мі га­зу...

•  Ма­лоч­на­кіс­лыя па­лач­кі (на­прык­лад, ацы­да­філь­ная і бал­гар­ская), а так­са­ма дрож­джы ўтва­ра­юць ан­ты­бі­ё­ты­кі, якія ўздзей­ні­ча­юць на кі­шэч­ную, па­ра­ты­фоз­ную, ты­фоз­ную, ды­зен­тэ­рый­ную і ту­бер­ку­лёз­ную па­лач­кі, а так­са­ма на гні­лас­ныя мік­ра­ар­га­ніз­мы.

•  Кіс­ла­ма­лоч­ныя на­поі, дзя­ку­ю­чы ма­лоч­най кіс­ла­це і вуг­ля­кіс­ла­му га­зу, па­ляп­ша­юць апе­тыт, пе­ра­ма­га­юць сма­гу, па­вы­ша­юць вы­дзя­лен­не страў­ні­ка­ва­га со­ку, уз­мац­ня­юць пе­рыс­таль­ты­ку, па­ляп­ша­юць ра­бо­ту ны­рак, пе­ра­да­юць ар­га­ніз­му шэ­раг каш­тоў­ных рэ­чы­ваў, у тым лі­ку каль­цый.

Свят­ла­на БА­РЫ­СЕН­КА.

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Класiкаў трэба ведаць…, Быў бы араты, будзе й прыганяты, Па малiну…

Эканоміка

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

У бiзнес-колах Гродзеншчыны лiчаць, што меры па падтрымцы эканомiкi з'явiлiся своечасова.