Вы тут

370 ба­лаў, і ты — актуарны матэматык!


Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі агу­чы­ла першыя афі­цый­ныя вы­ні­кі пры­ём­най кам­па­ніі ў ВНУ

Па звест­ках га­лоў­на­га аду­ка­цый­на­га ве­дам­ства, цал­кам за­поў­ніць бюд­жэт­ныя мес­цы ўда­ло­ся пя­ці ВНУ. У іх лі­ку Мін­скі дзяр­жаў­ны лінг­віс­тыч­ны ўні­вер­сі­тэт, Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны ўні­вер­сі­тэт ін­фар­ма­ты­кі і ра­дыё­элект­ро­ні­кі, Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны эка­на­міч­ны ўні­вер­сі­тэт, Гро­дзен­скі дзяр­жаў­ны ўні­вер­сі­тэт імя Я.Ку­па­лы і Мін­скі дзяр­жаў­ны вы­шэй­шы ра­дыё­тэх­ніч­ны ка­ледж.

Уся­го ў ВНУ, пад­па­рад­ка­ва­ных Мі­ніс­тэр­ству аду­ка­цыі, за­поў­не­на больш як 96% мес­цаў на дзён­най бюд­жэт­най фор­ме на­ву­чан­ня.

Іс­тот­на па­вы­сіў­ся ў гэ­тым го­дзе рэй­тынг пе­да­га­гіч­ных спе­цы­яль­нас­цяў. У БДПУ імя М. Тан­ка бы­ло па­да­дзе­на больш як 1,2 ты­ся­чы за­яў ад абі­ту­ры­ен­таў на дзён­ную фор­му атры­ман­ня аду­ка­цыі. Кон­курс 7,6 ча­ла­ве­ка на мес­ца за­фік­са­ва­ны на спе­цы­яль­нас­ці «Вы­яў­лен­чае мас­тац­тва. Кам­п'ю­тар­ная гра­фі­ка»; 3,2 ча­ла­ве­ка на мес­ца — на спе­цы­яль­нас­ці «Фі­зіч­ная куль­ту­ра. Фіз­куль­тур­на-азда­раў­лен­чая і ту­рысц­ка-рэ­крэ­а­цый­ная дзей­насць».

У пры­ём­ную ка­мі­сію БДПУ па­да­лі за­явы 79 ча­ла­век, якія за­кон­чы­лі шко­лы і гім­на­зіі з за­ла­тым і ся­рэб­ра­ным ме­да­ля­мі, а так­са­ма вы­пуск­ні­кі ся­рэд­ніх спе­цы­яль­ных на­ву­чаль­ных уста­ноў з дып­ло­мам з ад­зна­кай: у па­пя­рэд­нім го­дзе та­кіх абі­ту­ры­ен­таў бы­ло ў 4 ра­зы менш.

Па сло­вах рэк­та­ра Аляк­санд­ра Жу­ка, мно­гія абі­ту­ры­ен­ты пры­но­сі­лі ў пры­ем­ную ка­мі­сію не толь­кі свае да­ку­мен­ты, але і ліс­ты з за­пра­шэн­нем па­сту­паць ме­на­ві­та у БДПУ імя М.Тан­ка. Та­кім чы­нам, ін­ды­ві­ду­аль­ная ра­бо­та з бу­ду­чы­мі сту­дэн­та­мі і іх баць­ка­мі пры­нес­ла свой плён. Вы­пуск­ні­кі па­ве­ры­лі, што ў іх за­ці­каў­ле­ны...

А тым ча­сам у БДУ, дзе не­за­поў­не­ны­мі за­ста­лі­ся мес­цы толь­кі на фі­зіч­ным і ва­ен­ным фа­куль­тэ­тах, ад­бы­ло­ся пер­шае за­лі­чэн­не ў сту­дэн­ты. Па­ся­джэн­не ка­мі­сіі транс­лі­ра­ва­ла­ся ў ан­лайн-рэ­жы­ме на сай­це ВНУ.

На бія­ла­гіч­ным фа­куль­тэ­це са­мы вы­со­кі пра­хад­ны бал быў ад­зна­ча­ны на спе­цы­яль­нас­ці «Бія­хі­мія» — 306. Кры­ху ні­жэй­шы на спе­цы­яль­нас­ці «Мік­ра­бія­ло­гія» — 283. На «Бія­ло­гію»(кі­ру­нак «Бія­тэх­на­ло­гіі») трэ­ба бы­ло на­браць 282 ба­лы.

На фа­куль­тэ­це пры­клад­ной ма­тэ­ма­ты­кі і ін­фар­ма­ты­кі рэй­тынг спе­цы­яль­нас­цяў, ка­лі зы­хо­дзіць з пра­хад­ных ба­лаў, вы­гля­дае на­ступ­ным чы­нам: «Ак­ту­ар­ная ма­тэ­ма­ты­ка» (сукупнасць метадаў, якія прымяняюцца, напрыклад, у страхаванні) — 370 ба­лаў; «Пры­клад­ная ін­фар­ма­ты­ка» — 334; «Кам­п'ю­тар­ная бяс­пе­ка» — 321; «Эка­на­міч­ная кі­бер­не­ты­ка» — 320; «Пры­клад­ная ма­тэ­ма­ты­ка» — 189.

На фа­куль­тэ­це фі­ла­со­фіі і са­цы­яль­ных на­вук пра­хад­ны бал на спе­цы­яль­нас­ці «Са­цы­яль­ныя ка­му­ні­ка­цыі» склаў 337; «Псі­ха­ло­гія» — 319; «Са­цы­я­ло­гія» — 286; «Фі­ла­со­фія» — 278. У Ін­сты­ту­це жур­на­ліс­ты­кі ад­бы­ло­ся за­лі­чэн­не на спе­цы­яль­насць «Ін­фар­ма­цыя і ка­му­ні­ка­цыя». Пра­хад­ны бал склаў 330.

Што ты­чыц­ца пра­вя­дзен­ня да­дат­ко­ва­га на­бо­ру абі­ту­ры­ен­таў на ва­кант­ныя бюд­жэт­ныя мес­цы, то ра­шэн­не бу­дзе пры­ня­та пас­ля пра­вя­дзен­ня ўзгад­нен­няў з усі­мі за­ці­каў­ле­ны­мі ба­ка­мі. У Мі­ніс­тэр­стве аду­ка­цыі за­спа­кой­ва­юць: дак­лад­ная ін­фар­ма­цыя ста­не вя­до­мая да 23 лі­пе­ня.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Першае працоўнае месца: чым вабіць і чым палохае?

Першае працоўнае месца: чым вабіць і чым палохае?

Вясной у ВНУ традыцыйна пачынаецца размеркаванне.

Культура

Як жылі беларусы-сакуны на Старадарожчыне

Як жылі беларусы-сакуны на Старадарожчыне

Дом без падмурка, печ — на драўляным фундаменце.

Грамадства

Як «Звязда» пісала гісторыю (1946 — 1953)

Як «Звязда» пісала гісторыю (1946 — 1953)

Аднаўленне разбуранай у гады Вялікай Айчыннай вайны народнай гаспадаркі стала беспрэцэдэнтным подзвігам мірнага часу.

Грамадства

Як будзе развівацца беларуская фармацэўтыка

Як будзе развівацца беларуская фармацэўтыка

Залежнасць краіны ад імпарту павінна быць зніжана пры захаванні якасці і эфектыўнасці лекавых прэпаратаў.