Вы тут

Пры­шча­піць нель­га пра­пус­ціць


Не­ка­то­рыя баць­кі ад­маў­ля­юць сва­ім дзе­цям у вак­цы­на­цыі. Яны пры­вод­зяць шэ­раг дзіў­ных ар­гу­мен­таў, але за­бы­ва­юц­ца на га­лоў­нае. Дзі­ця з пер­ша­га дня жыц­ця су­ты­ка­ец­ца з мност­вам уз­бу­джаль­ні­каў ін­фек­цый­ных за­хвор­ван­няў. І ка­лі яно не пры­шчэп­ле­нае, то ад­но з су­тык­нен­няў мо­жа за­вяр­шыц­ца ін­ва­лід­нас­цю або на­ват гі­бел­лю.

«У не­маў­лят са­праў­ды ад на­ра­джэн­ня ёсць іму­ні­тэт да не­ка­то­рых за­хвор­ван­няў — дзя­куй ан­ты­це­лам, якія пе­ра­да­юц­ца ад ма­ці спа­чат­ку праз пла­цэн­ту, а пас­ля з груд­ным ма­ла­ком. Але та­кая аба­ро­на мае ча­со­вы ха­рак­тар, — ка­жа ўрач-ме­та­дыст 3-й га­рад­ской дзі­ця­чай клі­ніч­най па­лі­клі­ні­кі г. Мін­ска Га­лі­на САФ­РО­НА­ВА. — Вак­цы­на­цыя, іму­ні­за­цыя, пры­шчэп­ка — гэ­та ства­рэн­не штуч­на­га іму­ні­тэ­ту да ін­фек­цый­ных за­хвор­ван­няў. Увя­дзен­не вак­цын «пры­му­шае» імун­ную сіс­тэ­му па­пра­ца­ваць так, ні­бы мае мес­ца рэ­аль­ная ін­фек­цыя. Ак­тыў­ны штуч­ны іму­ні­тэт уз­ні­кае ў ся­рэд­нім праз 2-3 тыд­ні пас­ля за­вяр­шэн­ня вак­цы­на­цыі і за­хоў­ва­ец­ца ме­ся­ца­мі і на­ват га­да­мі. Та­му для пад­тры­ман­ня вы­пра­цоў­кі ан­ты­цел пра­вод­зяц­ца рэ­вак­цы­на­цыі — паў­тор­ныя пры­шчэп­кі.

Пры­шчэп­кі, якія нам ро­бяць у дзя­цін­стве су­праць асоб­ных ін­фек­цый, ства­ра­юць асно­ву іму­ні­тэ­ту на ўсё жыц­цё. У кож­най кра­і­не ўліч­ва­ец­ца свая эпі­дэ­міч­ная сі­ту­а­цыя, а та­му дзей­ні­чае На­цы­я­наль­ны ка­лян­дар пры­шчэ­пак. Пра­фі­лак­тыч­ныя пры­шчэп­кі, уста­ноў­ле­ныя гэ­тым ка­лен­да­ром, аба­вяз­ко­выя, але яны не мо­гуць пра­во­дзіц­ца пры­му­со­ва. Кож­ны па­ві­нен зра­біць вы­бар.

- Вак­цы­на­цыя не­маў­лят па­чы­на­ец­ца ў пер­шыя су­ткі пас­ля на­ра­джэн­ня пра­вя­дзен­нем пра­фі­лак­тыч­най пры­шчэп­кі су­праць ві­рус­на­га ге­па­ты­ту В і ту­бер­ку­лё­зу.

- Пе­рад пры­шчэп­кай дзі­ця аба­вяз­ко­ва агля­дае пе­ды­ятр, ацэнь­вае стан зда­роўя і дае до­пуск да пры­шчэп­кі.

- Пас­ля пра­ве­дзе­най пры­шчэп­кі ў дзі­ця­ці мо­жа быць мяс­цо­вая рэ­ак­цыя — пры­пух­ласць і па­чыр­ва­нен­не ў мес­цы ін'­ек­цыі. Ка­лі на­зі­ра­ец­ца па­вы­шэн­не тэм­пе­ра­ту­ры, па­гар­шэн­не са­ма­ад­чу­ван­ня, не­аб­ход­на па­ка­зац­ца ўра­чу.

- Ні­вод­ная вак­цы­на не дае 100 пра­цэн­таў га­ран­тыі, што дзі­ця, якое атры­ма­ла пры­шчэп­ку, не за­хва­рэе. Гэ­та бы­вае рэд­ка, і ін­фек­цыя пра­ця­кае ў лёг­кай фор­ме.

- Бяс­пе­ку ад той ці ін­шай ін­фек­цыі за­бяс­печ­вае пры­шчэп­лі­ван­не не менш за 80 пра­цэн­таў на­сель­ніц­тва.

Свят­ла­на БА­РЫ­СЕН­КА

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Пераможцы конкурсу «Сям'я года — 2019» пра галоўнае ў сямейным шчасці

Пераможцы конкурсу «Сям'я года — 2019» пра галоўнае ў сямейным шчасці

Алена і Сяргей Нікалаевы, а таксама іх пяцёра дзяцей усё яшчэ пад уплывам сваёй трыумфальнай перамогі.

Эканоміка

Падаткі на зямлю і нерухомасць трэба заплаціць да 15 лістапада

Падаткі на зямлю і нерухомасць трэба заплаціць да 15 лістапада

Тым, хто пратэрмінуе або забудзе ўнесці падатак, пагражаюць штраф, пені і ў выключных выпадках вас могуць не выпусціць з краіны.