Вы тут

Права на прыватызацыю


Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пад­пі­саў Указ №524 «Аб пры­ва­ты­за­цыі жы­лых па­мяш­кан­няў дзяр­жаў­на­га жыл­лё­ва­га фон­ду».

Да­ку­мент рас­пра­ца­ва­ны ў мэ­тах лік­ві­да­цыі пры­чын, якія пе­ра­шка­джа­юць гра­ма­дзя­на­м рэа­лі­за­ваць пра­ва на пры­ва­ты­за­цыю жы­лых па­мяш­кан­няў, па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба Прэ­зі­дэн­та.

У су­вя­зі з ад­сут­нас­цю тэх­ніч­ных паш­пар­тоў і дзяр­жаў­най рэ­гіст­ра­цыі на шэ­раг жы­лых па­мяш­кан­няў, якія зна­хо­дзяц­ца ў ка­му­наль­най або рэс­пуб­лі­кан­скай улас­нас­ці (па кра­і­не та­кіх па­мяш­кан­няў ка­ля 114 тыс.), вы­шэй­зга­да­ны да­ку­мент змя­шчае нор­мы, якія пра­ду­гледж­ва­юць пра­да­стаў­лен­не ар­га­ні­за­цы­ям, у гас­па­дар­чым пад­па­рад­ка­ван­ні або апе­ра­тыў­ным кі­ра­ван­ні якіх зна­хо­дзяц­ца на­зва­ныя жы­лыя па­мяш­кан­ня, пра­вы на пры­няц­це ра­шэн­няў аб пры­ва­ты­за­цыі жы­лых па­мяш­кан­няў, што зна­хо­дзяц­ца ў ад­на­ква­тэр­ных, бла­кі­ра­ва­ных і шмат­ква­тэр­ных жы­лых да­мах, без на­яў­нас­ці да­ку­мен­таў, якія свед­чаць аб дзяр­жаў­най рэ­гіст­ра­цыі іх ства­рэн­ня і ўзнік­нен­ня пра­ва дзяр­жаў­най улас­нас­ці на іх, і тэх­ніч­ных паш­пар­тоў на гэ­тыя жы­лыя па­мяш­кан­ні.

Ва ўка­зе вы­зна­ча­юц­ца маг­чы­масць і па­ра­дак ка­рэк­ці­роў­кі ацэ­на­чна­га кош­ту жы­лых па­мяш­кан­няў, раз­лі­ча­нага для мэ­ты іх пры­ва­ты­за­цыі, у вы­пад­ках, ка­лі па­тра­бу­ец­ца пры­няц­це мер па ап­ты­мі­за­цыі не­аб­грун­та­ва­на вы­со­ка­га кош­ту гэ­тых па­мяш­кан­няў (не­жы­лыя бу­дын­кі пе­ра­аб­ста­ля­ва­ны ў жы­лыя, да­мы па­бу­да­ва­ны з вы­ка­ры­стан­нем да­ра­гіх экс­пе­ры­мен­таль­ных тэх­на­ло­гій і гэ­так да­лей) . У гэ­тым вы­пад­ку ар­га­ні­за­цы­ям, у гас­па­дар­чым пад­па­рад­ка­ван­ні або апе­ра­тыў­ным кі­ра­ван­ні якіх зна­хо­дзяц­ца та­кія жы­лыя па­мяш­кан­ні, пра­да­стаў­ля­ец­ца пра­ва на пра­вя­дзен­не не­за­леж­най ацэн­кі рын­ка­ва­га кош­ту пры­ва­ты­за­ва­на­га жы­ло­га па­мяш­кан­ня, пас­ля ча­го ра­шэн­не аб пры­ва­ты­за­цыі жы­ло­га па­мяш­кан­ня пры­ма­ец­ца па мен­шым кош­це.

Указ так­са­ма пра­ду­гледж­вае, што гра­шо­выя срод­кі, уне­се­ныя ра­бот­ні­ка­мі дзяр­жаў­ных ар­га­ні­за­цый у лік апла­ты кош­ту бу­даў­ніц­тва жы­лых па­мяш­кан­няў, па­бу­да­ва­ных дзяр­жаў­ны­мі ар­га­ні­за­цы­я­мі з част­ко­вым пры­цяг­нен­нем срод­каў сва­іх ра­бот­ні­каў, за­ліч­ва­юц­ца ў апла­ту кош­ту жы­лых па­мяш­кан­няў пры іх пры­ва­ты­за­цыі пра­пар­цыяналь­на част­цы пло­шчы жы­лых па­мяш­кан­няў, якая бы­ла па­бу­да­ва­на за кошт пры­цяг­ну­тых гра­шо­вых срод­каў гэ­тых ра­бот­ні­каў, пры на­яў­нас­ці за­клю­ча­ных да­га­во­раў аб су­мес­ным бу­даў­ніц­тве жы­лых па­мяш­кан­няў і (або) да­ку­мен­таў, якія па­цвяр­джа­юць су­му ўне­се­ных гэ­ты­мі ра­бот­ні­ка­мі гра­шо­вых срод­каў.

Выбар рэдакцыі

Культура

Як у Чавускім раёне праводзіліся святыя вечары

Як у Чавускім раёне праводзіліся святыя вечары

Традыцыя варажыць на нарачонага прыйшла з язычніцкіх часоў.

Грамадства

Мастацкі кіраўнік «Песняроў» пра радасці і складанасці сямейнага жыцця

Мастацкі кіраўнік «Песняроў» пра радасці і складанасці сямейнага жыцця

«Я лічу, што мужчына можа заводзіць сям'ю, калі ў яго ўжо ёсць сваё жыллё або выразная перспектыва, калі яно з'явіцца».

Грамадства

Небяспечныя гульні. На што трэба звярнуць увагу бацькам падлеткаў

Небяспечныя гульні. На што трэба звярнуць увагу бацькам падлеткаў

Днямі суд Першамайскага раёна Мінска абвясціў прысуд удзельнікам вечарынкі, падчас якой 19-гадовая дзяўчына загінула ад ужывання псіхатропу

Эканоміка

Падрыхтаваны праект новага ўказа аб аднаўляльных крыніцах энергіі

Падрыхтаваны праект новага ўказа аб аднаўляльных крыніцах энергіі

Так званая «зялёная» энергетыка ў апошнія гады развіваецца ў нашай краіне хуткімі тэмпамі.