Вы тут

Новых кіраўнікоў пазнаёмілі з падначаленымі


І акрэс­лі­лі на­пра­мак пра­цы

Прэм'­ер-мі­ністр Анд­рэй Ка­бя­коў прад­ста­віў на но­вых па­са­дах трох мі­ніст­раў: па па­дат­ках і збо­рах — Сяр­гея На­лі­вай­ку, эка­но­мі­кі — Ула­дзі­мі­ра Зі­ноў­ска­га, аду­ка­цыі — Мі­ха­і­ла Жу­раў­ко­ва. Урад ча­кае:

...ад Мі­ніс­тэр­ства па па­дат­ках і збо­рах — эфек­тыў­на­га вы­ка­нан­ня клю­ча­вых за­дач па на­паў­нен­ні бюд­жэ­ту. «Важ­на вы­кон­ваць ба­ланс ін­та­рэ­саў дзяр­жа­вы і кан­крэт­на­га ка­лек­ты­ву, гра­ма­дзя­ні­на, — ска­заў прэм'­ер-мі­ністр. — Не па­він­на быць ра­шэн­няў на шко­ду фі­нан­са­вым кры­ні­цам ар­га­ні­за­цыі, але і па­ту­ран­няў нель­га да­пус­каць — у кра­і­не ўсе па­він­ны пла­ціць па­да­ткі». Гэ­та, пад­крэс­ліў Анд­рэй Ка­бя­коў, па­тра­ба­ван­не са­цы­яль­най спра­вяд­лі­вас­ці.

...ад Мі­ніс­тэр­ства эка­но­мі­кі — эфек­тыў­най пра­цы па пад­рых­тоў­цы і вы­ка­нан­ні клю­ча­вых да­ку­мен­таў. «Мі­нэ­ка­но­мі­кі заў­сё­ды бы­ло, ёсць і бу­дзе эка­на­міч­ным шта­бам ура­да. Гэ­та не толь­кі ге­не­ра­тар ідэй бя­гу­ча­га раз­віц­ця, але і ла­ка­ма­тыў пра­вя­дзен­ня эка­на­міч­най па­лі­ты­кі, скі­ра­ва­най на да­сяг­нен­не доў­га­тэр­мі­но­вых вы­ні­каў. Ме­на­ві­та тут ідзе ад­пра­цоў­ка клю­ча­вых да­ку­мен­таў па га­да­вых і пя­ці­га­до­вых пла­нах», — ад­зна­чыў Анд­рэй Ка­бя­коў.

...ад Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі — пра­цы на апя­рэ­джан­не ў пад­рых­тоў­цы кад­раў для су­час­на­га рын­ку пра­цы. Бо ме­на­ві­та аду­ка­цыя прад­вы­зна­чае ак­тыў­ную гра­ма­дзян­скую па­зі­цыю, пра­фе­сій­на-ма­раль­ныя якас­ці асо­бы, куль­тур­ныя каш­тоў­нас­ці. Анд­рэй Ка­бя­коў пад­крэс­ліў: «Толь­кі тыя кра­і­ны, якія ство­раць і бу­дуць па­ста­ян­на пад­трым­лі­ваць эфек­тыў­ную сіс­тэ­му аду­ка­цыі на пра­ця­гу ўсёй пра­цоў­най дзей­нас­ці ча­ла­ве­ка, змо­гуць за­бяс­пе­чыць устой­лі­вае раз­віц­цё эка­но­мі­кі і даб­ра­быт ча­ла­ве­ка».

Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі БЕЛ­ТА.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Кампазiтар Алег Елiсеенкаў: У нас з жонкай усё агульнае — i радасцi, i нягоды, i грошы

Кампазiтар Алег Елiсеенкаў: У нас з жонкай усё агульнае — i радасцi, i нягоды, i грошы

Са сваёй жонкай аўтар папулярных песень знаёмы амаль паўстагоддзя.

Грамадства

Збiраемся ў школу. У жнiўнi адна з галоўных задач мам i татаў — «экiпiроўка» дзяцей да 1 верасня

Збiраемся ў школу. У жнiўнi адна з галоўных задач мам i татаў — «экiпiроўка» дзяцей да 1 верасня

Першае i галоўнае правiла — яшчэ дома вызначыцеся з тым, што вам трэба. 

Эканоміка

Як абараняцца ад рыэлтараў, якія не хочуць працаваць па законе

Як абараняцца ад рыэлтараў, якія не хочуць працаваць па законе

Лiцэнзiя агенцтва «Гатовыя рашэннi» скасавана, «Iмперыi нерухомасцi» — прыпынена, а «Тваёй сталiцы» выпiсана прадпiсанне.