Вы тут

Па бан­каў­скім ра­хун­ку


Сё­ле­та пла­ну­ец­ца па­бу­да­ваць 2,5 млн квад­рат­ных мет­раў жыл­ля з дзярж­пад­трым­кай

Аб га­лоў­ных ін­вес­ты­цый­ных пра­ек­тах і пы­тан­нях, звя­за­ных з раз­віц­цём жыл­лё­ва­га сек­та­ра, учо­ра пад­час ан­лайн-кан­фе­рэн­цыі на сай­це БЕЛ­ТА рас­ка­заў стар­шы­ня праў­лен­ня Бе­ла­рус­бан­ка Сяр­гей Пі­са­рык.

Пер­шы дом па дзярж­за­ка­зе па­бу­ду­юць у Грод­не

Мак­сі­маль­ную до­лю па­зык для на­сель­ніц­тва складаюць крэ­ды­ты Бе­ла­рус­бан­ка, на­кі­ра­ва­ныя на бу­даў­ніц­тва жыл­ля. З па­чат­ку рэа­лі­за­цыі дзяр­жаў­най жыл­лё­вай пра­гра­мы з крэ­дыт­най пад­трым­кай бан­ка па­бу­да­ва­на больш за 31 млн жыл­лё­вых «квад­ра­таў», пас­ля ча­го ка­ля 425 ты­сяч сем'­яў і гра­ма­дзян атры­ма­лі ўлас­нае жыл­лё.

Пра­цэн­ты крэ­ды­та­ван­ня бу­даў­ніц­тва жыл­ля з дзярж­пад­трым­кай вы­зна­ча­юц­ца ад­па­вед­ны­мі ра­шэн­ня­мі ўра­да. Але і ўмо­вы Бе­ла­рус­бан­ка па жыл­лё­вых крэ­ды­тах без дзярж­пад­трым­кі — са­мыя ла­яль­ныя ся­род бан­каў кра­і­ны. Так, у ся­рэ­дзі­не мі­ну­ла­га го­да Бе­ла­рус­банк вы­да­ваў крэ­ды­ты на бу­даў­ніц­тва жыл­ля без дзярж­пад­трым­кі пад 12–16% га­да­вых. Пры гэ­тым іх аб'­ём склаў больш як 1,7 трлн руб­лёў, што ў 4 ра­зы больш за за­пла­на­ва­ныя аб'­ёмы. Пры гэ­тым пра­цэнт­ныя стаў­кі па крэ­ды­тах не пе­ра­гля­да­юц­ца ў бок па­ве­лі­чэн­ня пры зме­не рын­ка­вых умоў пры­цяг­нен­ня рэ­сур­саў, а так­са­ма не змя­шча­юць раз­на­стай­ныя сха­ва­ныя ка­мі­сіі.

Сё­ле­та ўра­дам за­пла­на­ва­на бу­даў­ніц­тва 2,5 млн квад­рат­ных мет­раў жыл­ля з дзярж­пад­трым­кай. Бе­ла­рус­банк так­са­ма раз­ліч­вае пра­да­ста­віць ка­мер­цый­ныя крэ­ды­ты на бу­даў­ніц­тва жыл­ля амаль на 800 млрд руб­лёў.

З пер­шых дзён го­да па­чаў дзей­ні­чаць но­вы ме­ха­нізм па­ляп­шэн­ня жыл­лё­вых умоў — дзяр­жаў­ны за­каз на бу­даў­ніц­тва жы­лых да­моў. Яго сут­насць у тым, што бу­даў­ніц­тва ажыц­цяў­ля­ец­ца за­каз­чы­кам — бу­даў­ні­чай ар­га­ні­за­цы­яй за кошт іль­гот­ных крэ­дыт­ных рэ­сур­саў, а да­лей гра­ма­дзя­не, якія ма­юць пра­ва на на­быц­цё жыл­ля з дзярж­пад­трым­кай, мо­гуць на­быць ужо па­бу­да­ва­ную ква­тэ­ру і пе­ра­афор­міць крэ­дыт на ся­бе. Пер­шы та­кі пра­ект рэа­лі­зу­ец­ца ў Грод­не.

Сяр­гей Пі­са­рык на­га­даў, што пяць га­доў та­му Бе­ла­рус­банк рас­пра­ца­ваў улас­ную сіс­тэ­му будз­бе­ра­жэн­няў — іна­ва­цый­ны для Бе­ла­ру­сі пра­дукт вы­ра­шэн­ня праб­ле­мы за­бес­пя­чэн­ня гра­ма­дзян жыл­лём без удзе­лу дзяр­жа­вы. Удзель­ні­ка­мі гэ­та­га пра­ек­та ста­лі больш за 3,5 ты­ся­чы ча­ла­век. Ра­зам з тым, трэ­ба ўліч­ваць, што па­доб­ная сіс­тэ­ма мо­жа быць эфек­тыў­най пры ста­біль­най сі­ту­а­цыі ў эка­но­мі­цы і ніз­кім уз­роў­ні ін­фля­цыі.

Іль­гот­ны крэ­дыт для АЭС і но­вая лі­нія мет­ро

Кі­раў­нік найбуй­ней­шай фі­нан­са­вай уста­но­вы кра­і­ны па­ве­да­міў, што Бе­ла­рус­банк вы­зна­ча­ны бан­кам-аген­там па аб­слу­гоў­ван­ні льгот­на­га крэ­ды­ту на бу­даў­ніц­тва Бе­ла­рус­кай АЭС у аб'­ёме 323,8 млн до­ла­раў, які дае на­шай кра­і­не Экс­парт­на-ім­парт­ны банк Кі­тая. Так­са­ма банк вый­граў тэн­дар на фі­нан­са­ван­не па­стаў­кі ва­го­наў для но­вай лі­ніі мет­ро. Спе­цы­я­ліс­ты бан­ка дас­ка­на­ла ве­да­юць тэх­на­ло­гіі вы­твор­час­цяў сва­іх клі­ен­таў, іх эка­но­мі­ку і рын­кі збы­ту, што да­зва­ляе ім вы­сту­паць у якас­ці рэ­аль­ных фі­нан­са­вых кан­суль­тан­таў у рэа­лі­за­цыі біз­нес-пла­наў рэ­кан­струк­цыі і ма­дэр­ні­за­цыі прад­пры­ем­стваў, а так­са­ма пра­па­ноў­ваць эфек­тыў­ныя ўмо­вы раз­лі­каў за па­стаў­ле­ныя аб­ста­ля­ван­не і сы­ра­ві­ну ці ад­гру­жа­ную пра­дук­цыю.

Стаў­кі па крэ­ды­тах для прад­пры­ем­стваў па­він­ны па­мян­шац­ца

Вя­до­ма, што іс­ну­ю­чы вы­со­кі кошт фі­нан­са­вых рэ­сур­саў да­во­лі сур'­ёз­на «б'е» па рэ­аль­ным сек­та­ры на­шай эка­но­мі­кі. Сяр­гей Пі­са­рык ад­зна­чыў той факт, што пэў­ныя тэн­дэн­цыі па зні­жэн­ні та­кіх крэ­дыт­ных ста­вак ужо на­ме­ці­лі­ся, а ў блі­жэй­шыя ме­ся­цы ды­на­мі­ка іх зні­жэн­ня бу­дзе больш пры­кмет­най.

Што ты­чыц­ца крэ­ды­таў Бе­ла­рус­бан­ка для прад­пры­ем­стваў, то ся­рэд­ні кошт крэ­дыт­ных срод­каў, пра­да­стаў­ле­ных бан­кам у сту­дзе­ні-лю­тым сё­ле­та, склаў па крэ­ды­тах у бе­ла­рус­кіх руб­лях 29%, у ва­лю­це — 9%. Тут на­га­даю той факт, ка­лі пе­ра­важ­ная боль­шасць клі­ен­таў бан­ка ў поў­най ме­ры вы­кон­вае фі­нан­са­вую дыс­цып­лі­ну, бо якасць крэ­дыт­на­га парт­фе­ля Бе­ла­рус­бан­ка ўжо шмат га­доў ха­рак­та­ры­зу­ец­ца тым, што до­ля праб­лем­ных крэ­ды­таў у ім не пе­ра­вы­шае 1–1,5%.

Вы­хад на за­меж­ныя рын­кі

Бе­ла­рус­бан­кам пры­цяг­ну­та ка­ля 2 млрд до­ла­раў за­меж­ных рэ­сур­саў на доў­га­тэр­мі­но­вай асно­ве ў вы­гля­дзе звя­за­на­га фі­нан­са­ван­ня. У асноў­ным гэ­та да­ты­чыц­ца па­ста­вак аб­ста­ля­ван­ня но­ва­га тэх­на­ла­гіч­на­га ўзроў­ню, што да­зво­ліць у най­блі­жэй­шай бу­ду­чы­ні за­бяс­пе­чыць пра­рыў бе­ла­рус­кай пра­дук­цыі на за­меж­ныя рын­кі, лі­чыць спа­дар Пі­са­рык. Уся­го на ва­ла­вой асно­ве ле­тась у эка­но­мі­ку кра­і­ны ў до­ла­ра­вым эк­ві­ва­лен­це Бе­ла­рус­бан­кам пры­цяг­ну­та ка­ля 10 млрд до­ла­раў. Гэ­та не толь­кі рэ­сур­сы, звя­за­ныя з па­стаў­кай аб­ста­ля­ван­ня, але і фар­фей­тын­га­выя здзел­кі, ганд­лё­выя па­зы­кі, акрэ­ды­ты­вы і ін­шыя ін­стру­мен­ты. На Бе­ла­рус­банк пры­па­дае ка­ля 60% усіх за­меж­ных рэ­сур­саў, якія пры­цяг­ва­юц­ца бан­каў­скай сіс­тэ­май кра­і­ны.

Пра­соў­ван­ні ін­та­рэ­саў бан­ка і яго клі­ен­таў на між­на­род­ным рын­ку спры­яе дзей­насць прад­стаў­ніц­тваў у Ра­сіі, Поль­шчы, КНР і Гер­ма­ніі. Сё­ле­та Бе­ла­рус­банк пла­нуе па­шы­раць су­пра­цоў­ніц­тва як на за­ход­нім век­та­ры, так і на ўсход­нім, і перш за ўсё з фі­нан­са­вы­мі струк­ту­ра­мі Кі­тая, удак­лад­ніў прын­цы­по­вую па­зі­цыю ўста­но­вы Сяр­гей Пі­са­рык.

Пад­рых­та­ваў Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Палітыка

Се Сяаюн: Супрацоўніцтва Кітая і Беларусі — прыклад міжнародных адносін новага тыпу

Се Сяаюн: Супрацоўніцтва Кітая і Беларусі — прыклад міжнародных адносін новага тыпу

Беларусь і Кітай адзначаюць адметную дату — 30-годдзе ўстанаўлення дыпламатычных адносін.

Грамадства

Дзе падпрацаваць пасля Новага года?

Дзе падпрацаваць пасля Новага года?

Псіхолагі раяць пачынаць не з маніторынгу рынку, а з некалькіх пытанняў самому сабе — каб вызначыцца з прыярытэтамі.

Грамадства

Уладзімір Мішчанчук: Марым аб брыльянтавым вяселлі

Уладзімір Мішчанчук: Марым аб брыльянтавым вяселлі

Уладзімір Мішчанчук — заслужаны артыст БССР, дэкан тэатральнага факультэта БДАМ, прафесар.

Грамадства

«Сацыяльная зніжка» — каму і на што? Як купіць прадукты танней на 10 %

«Сацыяльная зніжка» — каму і на што? Як купіць прадукты танней на 10 %

На зніжку могуць разлічваць пенсіянеры, шматдзетныя сем’і.