02 кастрычніка, пятніца

Вы тут

Ап­тэ­кі, гас­ці­ні­цы і так­сі аб­ста­лю­юць пла­цеж­ны­мі тэр­мі­на­ла­мі


У ста­лі­цы і аб­лас­ных цэнт­рах іх па­він­ны ўста­на­віць на­ле­та ў лі­пе­ні, а сфе­ра іг­раль­на­га біз­не­су пя­рой­дзе на «карт­кі» ўжо на на­ступ­ным тыд­ні

Пра гэ­та га­во­рыц­ца ў па­ста­но­ве Са­ве­та Мі­ніст­раў і На­цы­я­наль­на­га бан­ка Бе­ла­ру­сі ад 21 мая 2014 го­да № 489/7, па­ве­да­мі­лі ка­рэс­пан­дэн­ту га­зе­ты ў прэс-цэнт­ры Мі­ніс­тэр­ства па па­дат­ках і збо­рах.

Та­кім чы­нам, па­ста­но­вай пра­ду­гледж­ва­ец­ца, што сё­ле­та з 22 лі­пе­ня пе­ра­лік аб'­ек­таў ганд­лю і па­слуг, якія пад­ля­га­юць асна­шчэн­ню пла­цеж­ны­мі тэр­мі­на­ла­мі, бу­дзе па­шы­ра­ны. У яго ўвой­дуць усе па­віль­ё­ны і кі­ёс­кі, чы­гу­нач­ныя стан­цыі (пры аб­слу­гоў­ван­ні больш як 250 па­са­жы­раў за су­ткі і на­яў­нас­ці лі­ній су­вя­зі), са­на­то­рыі, да­мы (ба­зы) ад­па­чын­ку, азда­раў­лен­чыя цэнт­ры (комп­лек­сы), аў­та­ма­бі­лі-так­сі і ды­яг­нас­тыч­ныя стан­цыі, дзе пра­во­дзіц­ца тэх­ніч­ны агляд транс­парт­ных срод­каў.

У пе­ра­лі­ча­ных аб'­ек­тах уста­ля­ван­не тэр­мі­на­лаў бу­дзе ажыц­цяў­ляц­ца па­этап­на. Пер­шы­мі (з 22 лі­пе­ня) па­він­ны аб­ста­лёў­ваць свае аб'­ек­ты ар­га­ні­за­та­ры іг­раль­на­га біз­не­су. Мінск і аб­лас­ныя цэнт­ры — з 1 лі­пе­ня 2015 го­да, га­ра­ды ра­ён­на­га пад­па­рад­ка­ван­ня — з 1 сту­дзе­ня 2016 го­да, а з 1 лі­пе­ня 2017 го­да пла­цеж­ныя тэр­мі­на­лы па­він­ны стаць да­ступ­ны­мі ўжо па ўсёй тэ­ры­то­рыі кра­і­ны.

Асоб­на пра­пі­са­ны тэр­мін (з 1 сту­дзе­ня 2015 го­да) аба­вяз­ко­ва­га аб­ста­лёў­ван­ня тэр­мі­на­ла­мі буй­ных аб'­ек­таў ганд­лю. Гэ­та ты­чыц­ца тых аб'­ек­таў, якія пра­ца­ва­лі на пра­ця­гу 2013 го­да і па­мер атры­ма­най вы­руч­кі за год па кож­ным з іх склаў больш за 7,5 ты­ся­чы ба­за­вых ве­лі­чынь (БВ), па аб'­ек­це сіс­тэ­мы спа­жы­вец­кай ка­а­пе­ра­цыі — больш за 15 ты­сяч БВ, аб'­ек­це бы­та­во­га аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніц­тва — больш за 3750 БВ.

«У мэ­тах за­бес­пя­чэн­ня свое­ча­со­ва­га вы­ка­нан­ня аба­вяз­ку па ўста­ля­ван­ні ў аб'­ек­тах пла­цеж­ных тэр­мі­на­лаў прад­пры­ем­ствам і ін­ды­ві­ду­аль­ным прад­пры­маль­ні­кам мэ­та­згод­на за­га­дзя звяр­нуц­ца ў банк па пы­тан­ні за­клю­чэн­ня да­га­во­ра на аб­слу­гоў­ван­не тры­маль­ні­каў бан­каў­скіх пла­цеж­ных кар­так у аб'­ек­тах ганд­лю (па­слуг) і пра­да­стаў­лен­не аплат­ных тэр­мі­на­лаў», — га­во­рыц­ца ў ін­струк­цыі МПЗ.

За не­вы­ка­нан­не па­тра­ба­ван­няў па ўста­ля­ван­ні пла­цеж­ных тэр­мі­на­лаў суб'­ект прад­пры­маль­ніц­кай дзей­нас­ці мо­жа быць пры­цяг­ну­ты да ад­мі­ніст­ра­цый­най ад­каз­нас­ці. Так, з-за ад­сут­нас­ці тэр­мі­на­ла пры про­да­жы та­ва­раў, вы­ка­нан­ні ра­бот, ака­зан­ні па­слуг у вы­пад­ках, вы­зна­ча­ных за­ка­на­даў­ствам, ІП мо­жа за­пла­ціць штраф у па­ме­ры да 100 ба­за­вых ве­лі­чынь, а юры­дыч­ная асо­ба — ад 10 да 200 ба­за­вых.

Кі­раў­ні­кі пад­атко­вай га­лі­ны ўпэў­не­ны, што па­ве­лі­чэн­не до­лі без­на­яў­ных раз­лі­каў у сфе­ры роз­ніч­на­га ганд­лю і ака­зан­ня па­слуг на­сель­ніц­тву бу­дзе са­дзей­ні­чаць уз­мац­нен­ню кант­ро­лю за гра­шо­вы­мі па­то­ка­мі ўнут­ры кра­і­ны і, як вы­нік, зні­жэн­ню до­лі це­ня­вой эка­но­мі­кі.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Чым здзівілі фіналісты праекта TEDxYouth@Mіnsk?

Чым здзівілі фіналісты праекта TEDxYouth@Mіnsk?

Канферэнцыя прайшла ў анлайн-фармаце на відэасэрвісе VOKA.

Грамадства

Інтэр'ер для эстраднай зоркі. Глусчане сведчаць, што Філіп Кіркораў заказваў на іх фабрыцы дзверы

Інтэр'ер для эстраднай зоркі. Глусчане сведчаць, што Філіп Кіркораў заказваў на іх фабрыцы дзверы

Зараз такой фабрыкі няма, але ёсць людзі, якія могуць згадаць гісторыю яе існавання.

Грамадства

У Мінску пасля рэканструкцыі адкрыўся Музей гісторыі камсамола і маладзёжнага руху Беларусі

У Мінску пасля рэканструкцыі адкрыўся Музей гісторыі камсамола і маладзёжнага руху Беларусі

У Мінску пасля рэканструкцыі адкрыўся Музей гісторыі камсамола і маладзёжнага руху Беларусі.