Вы тут

Хто ён, леп­шы ма­са­жыст?


27 ве­рас­ня на пля­цоў­цы На­цы­я­наль­най шко­лы пры­га­жос­ці прой­дзе чац­вёр­ты чэм­пі­я­нат па спа-ма­са­жы.

Аў­та­ры­тэт­ная су­дзейс­кая ка­ле­гія, у са­стаў якой ува­хо­дзяць прад­стаў­ні­кі Між­на­род­най шко­лы спа (Ра­сія), Бе­ла­рус­кай ме­ды­цын­скай ака­дэ­міі пас­ля­дып­лом­най аду­ка­цыі, Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ме­ды­цын­ска­га ка­ле­джа, Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та фі­зіч­най куль­ту­ры, на­за­ве леп­ша­га ма­са­жыс­та кра­і­ны.

Як рас­па­вя­лі ў прэс-служ­бе Мі­ніс­тэр­ства ганд­лю, чэм­пі­я­нат пра­хо­дзіць у два эта­пы — дэ­ман­стра­цыя кла­січ­на­га ма­са­жу і спа-пра­гра­ма. Га­лоў­ны прыз трох прай­шоў­шых ме­ра­пры­ем­стваў — пу­цёў­ка на Між­на­род­ны фес­ты­валь спа, ма­са­жу і ёгі Tpspafest. У 2011 го­дзе яе да­біў­ся Мі­ха­іл Кле­ба­но­віч з аў­тар­скай пра­гра­май «Лёг­кія но­гі» на асно­ве эле­мен­таў рус­кай кла­сі­кі, лім­фад­рэ­на­жу, ней­ра­се­дан­ту, а ў 2012 го­дзе — Рус­лан Агар­каў з пры­го­жай пра­гра­май «Тай-гар­мо­нія». Ле­тась па ацэн­цы жу­ры стаў леп­шым Ігар Ку­рач­кін з пра­гра­май «Сем мя­шэч­каў». Ён жа пе­ра­мог у на­мі­на­цыі «Прыз гля­дац­кіх сім­па­тый». Ула­даль­ні­кі пры­за­вых мес­цаў пры­ма­юць удзел у чэм­пі­я­на­тах све­ту па спа-ма­са­жы, якія тра­ды­цый­на пра­хо­дзяць у Маск­ве і пры­ма­юць удзель­ні­каў з 16 кра­ін і рэ­гі­ё­наў Ра­сіі.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Палітыка

Лукашэнка даручыў аказаць падтрымку выбаркамам і паклапаціцца аб забеспячэнні бяспекі іх працы

Лукашэнка даручыў аказаць падтрымку выбаркамам і паклапаціцца аб забеспячэнні бяспекі іх працы

Пра гэта ён заявіў сёння на рабочай сустрэчы з Наталляй Качанавай і Віктарам Шэйманам.

Культура

Рэжысёрка Улада Сянькова: Беларускае кіно можа лёгка ўвайсці ў моду

Рэжысёрка Улада Сянькова: Беларускае кіно можа лёгка ўвайсці ў моду

Прэм'ера карціны ІІ, якая адбылася на мінулым кінафестывалі «Лістапад», стала сапраўднай падзеяй з усімі належнымі атрыбутамі — гучным кантэкстам, натоўпам у кінатэатры ды доўгімі рэфлексіямі, якія пацвердзілі, што фільм трапіў у яблычак. 

Спорт

Дзяўчына выступае ў аматарскай хакейнай лiзе супраць мужчын i адкрывае свае асаблiвыя трэнажорныя залы

Дзяўчына выступае ў аматарскай хакейнай лiзе супраць мужчын i адкрывае свае асаблiвыя трэнажорныя залы

Наталля Аляксеенка — дзяўчына нетыповая: у дзяцiнстве яна не марыла стаць балерынай або гiмнасткай, хоць яе i цiкавiў спорт.