Вы тут

Елі­за­ве­та ІІ па­ра­і­ла шат­ланд­цам доб­ра па­ду­мацьКа­ра­ле­ва Елі­за­ве­та ІІ упер­шы­ню пра­ка­мен­та­ва­ла рэ­фе­рэн­дум аб не­за­леж­нас­ці Шат­лан­дыі, які ад­бу­дзец­ца ў чац­вер, 18 ве­рас­ня, пі­ша The Telegraph.

Ка­мен­тар пра­гу­чаў пад­час зно­сін ка­ра­ле­вы з пуб­лі­кай, што са­бра­ла­ся ў вяс­ко­вай царк­ве, якую ка­ра­ле­ва на­вед­вае пад­час зна­хо­джан­ня ў сва­ёй шат­ланд­скай рэ­зі­дэн­цыі Бал­ма­рал. Як па­ве­дам­ляе вы­дан­не, звы­чай­на ка­ра­ле­ва не кан­так­туе з пуб­лі­кай па шля­ху ад царк­вы да ма­шы­ны, ад­нак у гэ­ты раз бы­ло зроб­ле­на вы­клю­чэн­не. Зай­сці ў царк­ву ўпер­шы­ню з 2005 го­да за­пра­сі­лі і жур­на­ліс­таў. Як сцвяр­джа­ец­ца, ка­ра­ле­ва ў раз­мо­ве з мяс­цо­вы­мі жы­ха­ра­мі за­ўва­жы­ла, што «ў чац­вер вас ча­кае важ­нае га­ла­са­ван­не», і да­да­ла: «Спа­дзя­ю­ся, усе доб­ра па­ду­ма­юць на рэ­фе­рэн­ду­ме».

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Вучоба можа быць у радасць, калі размаўляць з вучнем на адной мове

Вучоба можа быць у радасць, калі размаўляць з вучнем на адной мове

Уявіце сабе сітуацыю: вучань зрабіў у дыктоўцы 20 памылак... 

Калейдаскоп

«Везла сумкі, як падняць, — Сустракаў з вагона зяць...»

«Везла сумкі, як падняць, — Сустракаў з вагона зяць...»

Самае вялікае дасягненне «Звязды» — гэта яе чытачы.

Эканоміка

Горадабудаўнічы пашпарт распрацуюць з улікам магчымых аб'ектаў будаўніцтва

Горадабудаўнічы пашпарт распрацуюць з улікам магчымых аб'ектаў будаўніцтва

Пра гэта гаворыцца ў новай рэдакцыі палажэння аб парадку падрыхтоўкі і выдачы дазвольнай дакументацыі на будаўніцтва аб'ектаў, зацверджанаг

Грамадства

Свята каравая прайшло на Гродзеншчыне

Свята каравая прайшло на Гродзеншчыне

На фестывалі згадалі і даўнюю традыцыю — услаўляць завяршэнне земляробчага года абрадамі ў гонар Багача.