Вы тут

На кітайскай, вобразна


Рэс­пуб­лі­кан­скі кон­курс мас­тац­ка­га чы­тан­ня на кі­тай­скай мо­ве ўпер­шы­ню прой­дзе ў БДУ. Яго ар­га­ні­за­та­рам вы­сту­пі­лі ка­фед­ра кі­тай­скай фі­ла­ло­гіі БДУ і Па­соль­ства Кі­тай­скай На­род­най Рэс­пуб­лі­кі ў Бе­ла­ру­сі. Удзель­ні­ка­мі твор­чых спа­бор­ніц­тваў мо­гуць стаць сту­дэн­ты лю­бых ВНУ.

Чы­таль­ні­кам трэ­ба бу­дзе пра­дэк­ла­ма­ваць кла­січ­ныя мас­тац­кія тво­ры або тво­ры ўлас­на­га са­чы­нен­ня. У рас­па­ра­джэн­ні кан­кур­сан­таў бу­дуць ад дзвюх да пя­ці хві­лін. За гэ­ты час ім да­вя­дзец­ца пра­дэ­ман­стра­ваць май­стэр­ства вы­раз­на­га чы­тан­ня, а так­са­ма ак­цёр­скія і ара­тар­скія здоль­нас­ці. Вы­ступ­лен­не мо­жа су­пра­ва­джац­ца аў­ды­ё­ві­зу­аль­ны­мі ма­тэ­ры­я­ла­мі.

За­яў­кі на кон­курс пры­ма­юц­ца да 15 ліс­та­па­да — на элект­рон­ны ад­рас phyl@bsu.by і khmelnіckіNN@bsu.by. Са­мо ме­ра­пры­ем­ства ад­бу­дзец­ца 25 ліс­та­па­да на фі­ла­ла­гіч­ным фа­куль­тэ­це БДУ.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Успаміны былой вязніцы пра Саласпілскі лагер смерці

Успаміны былой вязніцы пра Саласпілскі лагер смерці

Яна добра памятае той летні дзень. За акном сталі чутныя роў матацыклаў і нямецкая гаворка.

Грамадства

Першыя беларускія Соdе Сlub далучыліся да сусветнага руху

Першыя беларускія Соdе Сlub далучыліся да сусветнага руху

Як з дапамогай кода стварыць уласную анімацыю і «ажывіць» касмічны карабель? 

Грамадства

Як Віцебшчына развівае стасункі з Кітаем

Як Віцебшчына развівае стасункі з Кітаем

Наш карэспандэнт пастараўся згадаць самыя цікавыя прыклады сумеснай рэалізацыі праектаў.

Спорт

Анастасія Мірончык-Іванова: «Веру ў сябе і ў свае сілы»

Анастасія Мірончык-Іванова: «Веру ў сябе і ў свае сілы»

У спорце ёй двойчы прыходзілася пачынаць усё спачатку.