Вы тут

Як дзіцячыя лагеры рыхтуюцца да сезона?


Тры кашулі, пяць пар шкарпэтак і ўбор для дыскатэкі. Вось далёка не поўны спіс таго, што дзіцяці абавязкова трэба ўзяць з сабой у лагер. Больш за 350 тысяч школьнікаў адпачнуць гэтым летам у аздараўленчых лагерах. Як там рыхтуюцца да заезду? Мы наведаліся ў лагер «Гарызонт», дзе ўжо ў панядзелак чакаюць першую змену.


Лагер, добра знаёмы яшчэ савецкім школьнікам, знаходзіцца непадалёк ад пасёлка Радашковічы, за 40 кіламетраў ад сталіцы. Тут улетку адпачываюць дзеці супрацоўнікаў не толькі прадпрыемства «Гарызонт», але і яшчэ больш чым 700 арганізацый Мінска і Мінскай вобласці.

Праз дарогу — лагер «Маяк», які цудам пазбегнуў закрыцця.

— Ён быў на балансе іншага прадпрыемства холдынга. Не акупляўся. І летам 2015 года проста не адкрыўся. З мінулага года мы далучылі яго да сябе. Цяпер за змену можам прыняць 1080 дзяцей, — расказвае дырэктар Сацыяльнага комплексу «Кіруючай кампаніі холдынга «Гарызонт» і начальнік аздараўленчага лагера Вольга ІЛЬІНА.

Суседні «Маяк» прынялі ў дастаткова сціплым стане. Лагер больш за год не працаваў, і яго тэрыторыя стала зарастаць. Летась там пачалі рамонт. Абнавілі актавую залу, сталовую, адзін з жылых карпусоў. Цяпер у памяшканнях значна камфортней. Тут паставілі новую мэблю, «перашылі» столь, аздобілі сцены ў холе дэкаратыўнай тынкоўкай.

— Інтэр'ер у пакоях будзем узмацняць тэкстылем, — дадае начальнік лагера. — Нам у Гродне цяпер шыюць шторы і пакрывалы.

Работы на далучанай тэрыторыі яшчэ шмат. Затое вырашылася праблема дэфіцыту памяшканняў для гурткоў. Педагогі будуць задаволены.

Ідзём у галоўнае месца лагера — сталовую. Пакуль без стуку лыжак і паху баршчу. Для дзяцей будзе арганізавана пяціразовае харчаванне, дагаворы на пастаўку прадуктаў даўно падпісаны.

— За аснову мы бралі двухтыднёвае меню, рэкамендаванае Рэспубліканскім цэнтрам гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Школьнікі штодзень будуць атрымліваць фрукты, малочныя прадукты. У рацыён абавязкова ўваходзяць кашы, супы, мяса, — расказвае Вольга Ільіна.

За змену ў лагеры выпіваецца амаль дзве тысячы літраў кефіру, з'ядаецца 6,5 тысячы апельсінаў і 12,5 тысячы катлет. На тэрыторыі будзе працаваць буфет. Таму ў спякоту дзеці змогуць купіць сабе ваду і марожанае.

Пытанне бяспекі таксама пад кантролем. На варотах заўсёды стаіць вартаўнік, плюс на летні час у лагер камандзіруюцца два супрацоўнікі міліцыі.

Па словах Вольгі Ільіной, попыт на аздараўленчыя пуцёўкі расце другі год запар. У свеце сітуацыя неспакойная, вось бацькі і аддаюць перавагу адпачынку дома. На другую і трэцюю змены ўжо ў красавіку не было месцаў. Яшчэ па сто чалавек запісалі ў чаргу на той выпадак, калі хтосьці ад броні адмовіцца.

Да заезду дзяцей лагер рыхтуе не толькі матэрыяльную базу, але і выхаваўча-забаўляльную праграму. Для школьнікаў прыдумваюць розныя праекты. Напрыклад, дзецям старэйшага ўзросту ў мінулыя гады прапаноўвалі паспрабаваць сябе ў якасці аніматараў, прайсці прафесійна-арыентацыйнае тэсціраванне. Сёлета ахвотных будуць вучыць бізнес-мысленню.

Утрымліваць дзіцячы лагер прадпрыемству сёння няпроста, прызнаецца суразмоўніца.

— Але наш генеральны дырэктар Юрый Прадко падтрымлівае развіццё сацыяльнай сферы. Вельмі дапамагаюць гарадскія ўлады.

Лагер таксама стараецца зарабляць. Прапануе платныя праекты — заняткі па робататэхніцы, кітайскай мове, курс для дзяўчат па этыкеце, макіяжы і стылі, англамоўную змену (сумесна з брытанскімі дзецьмі). А ў міжсезонне, калі тэрыторыя пераўтвараецца ў аздараўленчы комплекс для дарослых і дзяцей, прымае ў сябе спартакіяды і турзлёты. Каб да новага сезона мець магчымасць абнавіць яшчэ корпус.

Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ

lubneuskaya@zvіazda.by

Мінск — Радашковічы — Мінск

 

У тэ­му

  • З 2003 го­да Фе­дэ­ра­цыя праф­са­юзаў Бе­ла­ру­сі вы­дат­коў­вае гро­шы на лет­няе азда­раў­лен­не дзя­цей у за­га­рад­ных круг­ла­су­тач­ных ла­ге­рах. Срод­кі ідуць на зні­жэн­не кош­ту пу­цё­вак для школь­ні­каў са шмат­дзет­ных, ня­поў­ных, ма­ла­за­бяс­пе­ча­ных сем'­яў, дзя­цей-ін­ва­лі­даў. Сё­ле­та на гэ­тыя мэ­ты ФПБ на­кі­ра­ва­ла 110 ты­сяч руб­лёў. Ле­тась — 100 ты­сяч, што да­зво­лі­ла на льгот­ных умо­вах азда­ра­віць 2178 дзя­цей.
  • У цэ­лым ма­тэ­ры­яль­ная да­па­мо­га з праф­са­юз­на­га бюд­жэ­ту на куп­лю пу­цё­вак у мі­ну­лым го­дзе скла­ла больш за 1,5 міль­ё­на руб­лёў. На­кі­роў­ва­ец­ца так­са­ма фі­нан­са­ван­не на на­быц­цё мэб­лі ў ла­ге­рах, гуль­ня­во­га і спар­тыў­на­га ін­вен­та­ру.
  • Каб га­ран­та­ваць бяс­печ­ныя ўмо­вы зна­хо­джан­ня дзя­цей у лет­ні­ках, пра­фі­лак­ты­ку траў­ма­тыз­му, тэх­ніч­ныя ін­спек­та­ры пра­цы пра­вя­ра­юць ла­ге­ры да па­чат­ку се­зо­на. Асаб­лі­вая ўва­га ўдзя­ля­ец­ца гуль­ня­вым і спар­тыў­ным пля­цоў­кам.
  • Спар­тыў­ны клуб ФПБ ак­тыў­на азда­раў­ляе пад­час лет­ніх ка­ні­кул школь­ні­каў са спе­цы­я­лі­за­ва­ных ву­чэб­на-спар­тыў­ных уста­ноў. Ле­тась у ад­мыс­ло­вых ла­ге­рах (круг­ла­су­тач­ных і дзён­ных) ад­па­чы­лі і па­вы­сі­лі сваё май­стэр­ства 21 ты­ся­ча дзя­цей.

Лічыльнік

За пуцёўку для дзіцяці ў спартыўна-аздараўленчы лагер з кругласутачным знаходжаннем бацькам давядзецца аддаць у сярэднім 269 рублёў (сумы прыводзяцца з улікам датацый), з дзённым знаходжаннем — 23 рублі. Змена ў кругласутачным аздараўленчым лагеры будзе каштаваць 235 рублёў (у дзённым — 18 рублёў), у профільным аздараўленчым з кругласутачным знаходжаннем не менш за дзевяць дзён — 25, у дзённым лагеры працы і адпачынку — 15. Памеры датацый на пуцёўкі павялічаны ў сярэднім на 9 працэнтаў.

Загаловак у газеце: Да заезду гатовы!

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Не трапіць у рабства анлайн. Як у краіне змагаюцца з гандлем людзьмі

Не трапіць у рабства анлайн. Як у краіне змагаюцца з гандлем людзьмі

З 2000 года ў Беларусі выяўлена 4421 злачынства, звязанае з гандлем людзьмі.

Эканоміка

Дзесяць пытанняў пра крэдыты, або Што трэба ведаць аб крэдыце, каб ён стаў сродкам рэалізацыі мэт, а не цяжарам на плячах

Дзесяць пытанняў пра крэдыты, або Што трэба ведаць аб крэдыце, каб ён стаў сродкам рэалізацыі мэт, а не цяжарам на плячах

Пра што абавязкова трэба падумаць перад тым, як браць на сябе фінансавыя абавязацельствы перад банкам?

Спорт

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі зладзіла свае гульні.