Вы тут

Грамадзянка Польшчы кінулася за сабакам у ваду і апынулася ў Беларусі


Не­ар­ды­нар­ная сі­ту­а­цыя ад­бы­ла­ся на бе­ла­рус­ка-поль­скай мя­жы ў кан­цы мі­ну­ла­га тыд­ня. Брэсц­кія па­меж­ні­кі атры­ма­лі ад поль­скіх ка­лег ін­фар­ма­цыю, што на на­шай тэ­ры­то­рыі мо­жа зна­хо­дзіц­ца гра­ма­дзян­ка Поль­шчы. Па­меж­ны на­рад на­кі­ра­ваў­ся па ары­ен­ці­роў­цы, і не­ўза­ба­ве вай­скоў­цы знай­шлі ма­ла­дую жан­чы­ну, якая бы­ла мок­рая і ўся дры­жа­ла ад хо­ла­ду.


Як па­ве­да­міў афі­цый­ны прад­стаў­нік Брэсц­кай па­гра­ніч­най гру­пы Сяр­гей Дзміт­ры­еў, 31-га­до­вая "гос­ця" на­шай кра­і­ны не пла­на­ва­ла па­ру­шаць мя­жу, яна гу­ля­ла з сяб­роў­кай і са­ба­кам на бе­ра­зе Бу­га. Але яе лаб­ра­дор скок­нуў у ва­ду, а по­тым не змог сам вы­брац­ца. Гас­па­ды­ня пе­рад­ала сяб­роў­цы тэ­ле­фон і да­ку­мен­ты, кі­ну­ла­ся ра­та­ваць лю­бім­ца. У вы­ні­ку са­ба­ка не­як вы­браў­ся на сва­ёй тэ­ры­то­рыі, а жан­чы­ну моц­нае ця­чэн­не пад­ха­пі­ла і вы­нес­ла ўжо на бе­ла­рус­кім бо­ку.

Вар­та­выя мя­жы ака­за­лі ёй да­па­мо­гу. Але і пра­та­кол скла­лі, бо рэ­жым мя­жы яна ўсё ж та­кі па­ру­шы­ла. Пас­ля гэ­та­га пра­су­ша­ную і ада­грэ­тую гра­ма­дзян­ку су­сед­няй кра­і­ны ад­пра­ві­лі да­до­му.

Свят­ла­на ЯС­КЕ­ВІЧ

Выбар рэдакцыі

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.

Грамадства

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Настаўнікі ўпэўнены: ці будуць вучні чытаць, у многім залежыць ад іх саміх. 

Эканоміка

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Однако наша страна надеется, что это временные трудности.

Грамадства

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Дзяржаўным органам і іншым арганізацыям даручана кіравацца палажэннямі канцэпцыі ў практычнай дзейнасці.