Вы тут

Грамадзянка Польшчы кінулася за сабакам у ваду і апынулася ў Беларусі


Не­ар­ды­нар­ная сі­ту­а­цыя ад­бы­ла­ся на бе­ла­рус­ка-поль­скай мя­жы ў кан­цы мі­ну­ла­га тыд­ня. Брэсц­кія па­меж­ні­кі атры­ма­лі ад поль­скіх ка­лег ін­фар­ма­цыю, што на на­шай тэ­ры­то­рыі мо­жа зна­хо­дзіц­ца гра­ма­дзян­ка Поль­шчы. Па­меж­ны на­рад на­кі­ра­ваў­ся па ары­ен­ці­роў­цы, і не­ўза­ба­ве вай­скоў­цы знай­шлі ма­ла­дую жан­чы­ну, якая бы­ла мок­рая і ўся дры­жа­ла ад хо­ла­ду.


Як па­ве­да­міў афі­цый­ны прад­стаў­нік Брэсц­кай па­гра­ніч­най гру­пы Сяр­гей Дзміт­ры­еў, 31-га­до­вая "гос­ця" на­шай кра­і­ны не пла­на­ва­ла па­ру­шаць мя­жу, яна гу­ля­ла з сяб­роў­кай і са­ба­кам на бе­ра­зе Бу­га. Але яе лаб­ра­дор скок­нуў у ва­ду, а по­тым не змог сам вы­брац­ца. Гас­па­ды­ня пе­рад­ала сяб­роў­цы тэ­ле­фон і да­ку­мен­ты, кі­ну­ла­ся ра­та­ваць лю­бім­ца. У вы­ні­ку са­ба­ка не­як вы­браў­ся на сва­ёй тэ­ры­то­рыі, а жан­чы­ну моц­нае ця­чэн­не пад­ха­пі­ла і вы­нес­ла ўжо на бе­ла­рус­кім бо­ку.

Вар­та­выя мя­жы ака­за­лі ёй да­па­мо­гу. Але і пра­та­кол скла­лі, бо рэ­жым мя­жы яна ўсё ж та­кі па­ру­шы­ла. Пас­ля гэ­та­га пра­су­ша­ную і ада­грэ­тую гра­ма­дзян­ку су­сед­няй кра­і­ны ад­пра­ві­лі да­до­му.

Свят­ла­на ЯС­КЕ­ВІЧ

Выбар рэдакцыі

Культура

Адэльск: турыстычная Мекка на прыграніччы

Адэльск: турыстычная Мекка на прыграніччы

Адэльск — унікальнае месца. Ціхая вёска на самым ускрайку заходняй мяжы становіцца з кожным годам усё больш знакамітай.

Грамадства

Як хутка людзі змогуць стаць менш агрэсіўнымі?

Як хутка людзі змогуць стаць менш агрэсіўнымі?

 Псіхолаг Раман Кручкоў упэўнены, што на самай справе агрэсія ўласціва ўсім людзям.  

Грамадства

Археалагічны комплекс «Бярэсце» стане першай пляцоўкай святкавання тысячагоддзя

Археалагічны комплекс «Бярэсце» стане першай пляцоўкай святкавання тысячагоддзя

Археалагічны музей «Бярэсце» і навакольная тэрыторыя перажываюць вялікае абнаўленне. 

Культура

Існавала павер'е, што на Русальны тыдзень нельга хадзіць у лес

Існавала павер'е, што на Русальны тыдзень нельга хадзіць у лес

«Прыйшло лета, спякота, і мы ўсё часцей і часцей ідзём на рэчку».