Вы тут

Нью-Ёр­к

0 420

За­маў­чаць, каб па­чу­лі

...Ау, ле­та, ле­та, ле­та, дзе ты?.. На­пі­саў, па­гля­дзеў у акно і...

0 456

Коль­касць ах­вяр вы­бу­ху ў Нью-Ёр­ку дасягнула 6 чалавек

Яшчэ 74 ча­ла­ве­кі, па­ве­дам­ляе NBС, па­цяр­пе­лі, пры­чым двое з іх (жан­чы­на і дзі­ця) зна­хо­дзяц­ца ў кры­тыч­ным