Вы тут

Ка­лі пры­е­дзе аў­то­бус, пад­ка­жа… ма­біль­нік


Ма­біль­ны апе­ра­тар МТС па­чаў ука­ра­няць уні­каль­ную для Бе­ла­ру­сі па­слу­гу — ін­фар­ма­ван­не пра фак­тыч­ны час пры­быц­ця гра­мад­ска­га транс­пар­ту. Па­куль па­слу­га да­ступ­ная толь­кі жы­ха­рам Ві­цеб­ска.

Ска­рыс­тац­ца ёй змо­гуць як ула­даль­ні­кі су­час­ных смарт­фо­наў, так і ка­рыс­таль­ні­кі прос­тых ма­дэ­ляў тэ­ле­фо­наў. Час пры­быц­ця транс­пар­ту раз­ліч­ва­ец­ца на пад­ста­ве рэ­аль­на­га ру­ху аў­то­бу­саў з улі­кам за­то­раў на да­ро­гах, ава­рый, спаз­нен­няў у час пік і г. д., а не ста­тыч­на­га рас­кла­ду, ука­за­на­га на пры­пын­ках ці ін­тэр­нэт-сай­тах. Ві­цеб­скія аў­то­бу­сы асна­шча­ны сіс­тэ­май GPS — пры­ём­ні­ка­мі спа­да­рож­ні­ка­вай на­ві­га­цыі, а так­са­ма SІM-кар­та­мі МТС. Сіс­тэ­ма вы­зна­чае мес­ца­зна­хо­джан­не ма­шын, а атры­ма­ныя да­ныя ад­праў­ляе па ма­біль­ным ін­тэр­нэ­це ў дыс­пет­чар­скія пунк­ты. На пад­ста­ве гэ­тай ін­фар­ма­цыі і фак­тыч­най ад­лег­лас­ці да пры­пын­ку сэр­віс раз­ліч­вае рэ­аль­ны час. Кошт ад­на­го SMS-за­пы­ту скла­дае 180 руб­лёў.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Чым сябе заняць на самаiзаляцыi?

Чым сябе заняць на самаiзаляцыi?

Урачы па ўсiм свеце запусцiлi флэшмоб #StayAtHome.

Грамадства

Хто паставiць кропку ў спрэчцы вакол пакупкі за адну базавую?

Хто паставiць кропку ў спрэчцы вакол пакупкі за адну базавую?

Ранейшы ўласнiк цяпер звярнуўся ў суд i патрабуе вярнуць будынак.

Культура

Віктар Капыцько: У нашых прыдворных тэатрах ставіліся оперы, напісаныя тут, а не дзе-небудзь у Італіі

Віктар Капыцько: У нашых прыдворных тэатрах ставіліся оперы, напісаныя тут, а не дзе-небудзь у Італіі

Віктар з'яўляецца аўтарам опер, сімфоній і кантат, яго музыка гучыць у розных кутках свету, а ў Беларусі з ім працуюць найлепшыя выканаўцы.

Культура

Дарогамі Славы. Простыя вяскоўцы

Дарогамі Славы. Простыя вяскоўцы

Уладзiмiр Амельяновiч і Апанас Кляцко.