Вы тут

Па­да­ра­жэ­ла аў­та­ма­біль­нае па­лі­ва


Кан­цэр­нам «Бел­наф­та­хім» за­цвер­джа­ны но­выя ад­пуск­ныя і роз­ніч­ныя цэ­ны на наф­та­пра­дук­ты.

Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі прэс-служ­бы кан­цэр­на, роз­ніч­ныя цэ­ны на бен­зін і ды­зель­нае па­лі­ва, якія рэа­лі­зу­юц­ца праз АЗС, па­вя­лі­чы­лі­ся ў ся­рэд­нім на 4,3%. Пе­ра­гляд кош­таў зроб­ле­ны ў мэ­тах кам­пен­са­цыі зме­ны кур­су бе­ла­рус­ка­га руб­ля ў да­чы­нен­ні да за­меж­ных ва­лют.

Та­кім чы­нам, ця­пер па­лі­ва мар­кі АІ-92 каш­туе ўжо 9700  руб­лёў за літр (бы­ло 9300 руб­лёў), а АІ-95 — 10  400 руб­лёў за літр (бы­ло 10 000 руб­лёў).

Ды­зель­нае па­лі­ва (К4) пра­па­ну­ец­ца сён­ня за 10  500 руб­лёў за літр, а ды­зель «Еў­ра 5» — за 10 700 руб­лёў.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Студэнцкі попыт на кошт арэнды жылля амаль не паўплываў

Студэнцкі попыт на кошт арэнды жылля амаль не паўплываў

Спецыялісты адзначаюць: добра яшчэ, што рынак выжыў.

Грамадства

Як правільна суперажываць блізкім? Чаму не працуе звычайнае «Вазьмі сябе ў рукі!»?

Як правільна суперажываць блізкім? Чаму не працуе звычайнае «Вазьмі сябе ў рукі!»?

У падтрымцы звычайна маюць патрэбу ўсе жывыя людзі ў складаныя перыяды жыцця.

Культура

Франтавiк Мiхаiл Чэпiк эксперыментаваў з аэражывапiсам

Франтавiк Мiхаiл Чэпiк эксперыментаваў з аэражывапiсам

Як хлапчук з беларускай глыбiнкi здолеў паступiць у Маскоўскае мастацкае вучылiшча iмя Калiнiна?