Вы тут

Па­да­ра­жэ­ла аў­та­ма­біль­нае па­лі­ва


Кан­цэр­нам «Бел­наф­та­хім» за­цвер­джа­ны но­выя ад­пуск­ныя і роз­ніч­ныя цэ­ны на наф­та­пра­дук­ты.

Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі прэс-служ­бы кан­цэр­на, роз­ніч­ныя цэ­ны на бен­зін і ды­зель­нае па­лі­ва, якія рэа­лі­зу­юц­ца праз АЗС, па­вя­лі­чы­лі­ся ў ся­рэд­нім на 4,3%. Пе­ра­гляд кош­таў зроб­ле­ны ў мэ­тах кам­пен­са­цыі зме­ны кур­су бе­ла­рус­ка­га руб­ля ў да­чы­нен­ні да за­меж­ных ва­лют.

Та­кім чы­нам, ця­пер па­лі­ва мар­кі АІ-92 каш­туе ўжо 9700  руб­лёў за літр (бы­ло 9300 руб­лёў), а АІ-95 — 10  400 руб­лёў за літр (бы­ло 10 000 руб­лёў).

Ды­зель­нае па­лі­ва (К4) пра­па­ну­ец­ца сён­ня за 10  500 руб­лёў за літр, а ды­зель «Еў­ра 5» — за 10 700 руб­лёў.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Культура

Існавала павер'е, што на Русальны тыдзень нельга хадзіць у лес

Існавала павер'е, што на Русальны тыдзень нельга хадзіць у лес

«Прыйшло лета, спякота, і мы ўсё часцей і часцей ідзём на рэчку».

Грамадства

Першая зімоўка на Паўднёвым полюсе можа адбыцца ў 2020 годзе

Першая зімоўка на Паўднёвым полюсе можа адбыцца ў 2020 годзе

«Знаходжанне беларускіх палярнікаў у Антарктыдзе — гэта не вандроўка натуралістаў».

Спорт

Апублікаваны даведнік «Мінск» — карысны для турыстаў і падарожнікаў

Апублікаваны даведнік «Мінск» — карысны для турыстаў і падарожнікаў

Ён быў падрыхтаваны адмыслова напярэдадні II Еўрапейскіх гульняў.

Грамадства

У Полацку ўпершыню знойдзена пахаванне князя

У Полацку ўпершыню знойдзена пахаванне князя

Сярод знаходак — нямала сенсацый.