Вы тут

Пад но­выя санк­цыі ЕС тра­пі­лі новыя кампаніі


 

Еў­ра­пей­скі са­юз, як і абя­цаў, апуб­лі­ка­ваў но­выя санк­цыі ў да­чы­нен­ні да Ра­сіі, якія з гэ­та­га мо­ман­ту ўсту­пі­лі ў сі­лу. У но­вы санк­цый­ны спіс ЕС тра­пі­лі кам­па­ніі «Рас­наф­та», «Транс­наф­та», «Газп­рам наф­та». Так­са­ма Еў­ра­са­юз увёў за­ба­ро­ну на ар­га­ні­за­цыю па­зы­ко­ва­га фі­нан­са­ван­ня для трох най­буй­ней­шых аба­рон­ных кан­цэр­наў Ра­сіі — «Урал­ва­гон­за­во­да», «Аба­ронп­ра­ма» і Аб'­яд­на­най авія­бу­даў­ні­чай кар­па­ра­цыі.

У спіс асоб, на якіх рас­паў­сюдж­ва­юц­ца санк­цыі, па­тра­пі­лі яшчэ 24 ча­ла­ве­кі. Акра­мя та­го, па­ве­дам­ля­ец­ца, што ЕС спы­няе ака­зан­не па­слуг для РФ па глы­ба­ка­вод­най раз­вед­цы ра­до­ві­шчаў і зда­бы­чы наф­ты, па зда­бы­чы наф­ты ў Арк­ты­цы і рас­пра­цоў­цы слан­ца­вых ра­до­ві­шчаў. На дум­ку экс­пер­таў, пры­ня­тыя за­ха­ды мо­гуць іс­тот­на ска­ра­ціць да­хо­ды ра­сій­ска­га бюд­жэ­ту ад про­да­жу наф­ты і га­зу, пры гэ­тым Ра­сія мо­жа за­стац­ца без най­важ­ней­шых тэх­на­ло­гій.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як пенсіянерка з Гомеля купіла набор каструль па цане патрыманай іншамаркі

Як пенсіянерка з Гомеля купіла набор каструль па цане патрыманай іншамаркі

Усё, як у казцы: прыгожая зала, музыка, пачастункі. Абаяльныя людзі распавядаюць аб правільным харчаванні і рэкламуюць свой тавар...

Грамадства

714 тысяч тон адходаў для перапрацоўкі сабралі летась беларусы

714 тысяч тон адходаў для перапрацоўкі сабралі летась беларусы

Гэта адходы шкла, паперы, пластыку, шын, батарэек, машыннага масла...

Грамадства

​Дзе прызначалі спатканні ў даваенным Мінску?

​Дзе прызначалі спатканні ў даваенным Мінску?

Атрымаць падказкі вам дапаможа экскурсія «Рамантыка мінскіх дворыкаў».