Вы тут

Пад но­выя санк­цыі ЕС тра­пі­лі новыя кампаніі


 

Еў­ра­пей­скі са­юз, як і абя­цаў, апуб­лі­ка­ваў но­выя санк­цыі ў да­чы­нен­ні да Ра­сіі, якія з гэ­та­га мо­ман­ту ўсту­пі­лі ў сі­лу. У но­вы санк­цый­ны спіс ЕС тра­пі­лі кам­па­ніі «Рас­наф­та», «Транс­наф­та», «Газп­рам наф­та». Так­са­ма Еў­ра­са­юз увёў за­ба­ро­ну на ар­га­ні­за­цыю па­зы­ко­ва­га фі­нан­са­ван­ня для трох най­буй­ней­шых аба­рон­ных кан­цэр­наў Ра­сіі — «Урал­ва­гон­за­во­да», «Аба­ронп­ра­ма» і Аб'­яд­на­най авія­бу­даў­ні­чай кар­па­ра­цыі.

У спіс асоб, на якіх рас­паў­сюдж­ва­юц­ца санк­цыі, па­тра­пі­лі яшчэ 24 ча­ла­ве­кі. Акра­мя та­го, па­ве­дам­ля­ец­ца, што ЕС спы­няе ака­зан­не па­слуг для РФ па глы­ба­ка­вод­най раз­вед­цы ра­до­ві­шчаў і зда­бы­чы наф­ты, па зда­бы­чы наф­ты ў Арк­ты­цы і рас­пра­цоў­цы слан­ца­вых ра­до­ві­шчаў. На дум­ку экс­пер­таў, пры­ня­тыя за­ха­ды мо­гуць іс­тот­на ска­ра­ціць да­хо­ды ра­сій­ска­га бюд­жэ­ту ад про­да­жу наф­ты і га­зу, пры гэ­тым Ра­сія мо­жа за­стац­ца без най­важ­ней­шых тэх­на­ло­гій.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Маніторынг медустаноў працягваецца

Маніторынг медустаноў працягваецца

Увесь красавік і май спецыялісты наведвалі абласныя і раённыя бальніцы.

Спорт

ФК «БАТЭ» перамог у фінале Кубка Беларусі па футболе

ФК «БАТЭ» перамог у фінале Кубка Беларусі па футболе

Барысаўчане перагулялі клуб з Брэста.