Вы тут

Матэматыка для разумнікаў


Бяс­плат­ны се­мі­нар «Увя­дзен­не ў су­час­ную ма­тэ­ма­ты­ку» ўпер­шы­ню ар­га­ні­зу­ец­ца для стар­ша­клас­ні­каў у БДУ. Да ўдзе­лу за­пра­ша­юц­ца вуч­ні 10-х і 11-х кла­саў.

За час ра­бо­ты се­мі­на­ра во­пыт­ныя вы­клад­чы­кі БДУ па­зна­ё­мяць школь­ні­каў з раз­дзе­ла­мі су­час­най ма­тэ­ма­ты­кі і яе да­дат­ка­мі.

Пас­ля за­кан­чэн­ня лек­цый­ных і прак­тыч­ных за­ня­ткаў пла­ну­ец­ца сфар­мі­ра­ваць збор­ную Бе­ла­ру­сі з ко­ла «се­мі­на­рыс­таў» для ўдзе­лу ў VІІ між­на­род­ным тур­ні­ры юных ма­тэ­ма­ты­каў, які прой­дзе ў 2015 го­дзе ў Бал­га­рыі. Ар­га­ні­за­та­рам се­мі­на­ра вы­сту­піў Са­вет ма­ла­дых ву­чо­ных фа­куль­тэ­та пры­клад­ной ма­тэ­ма­ты­кі і ін­фар­ма­ты­кі БДУ пры пад­трым­цы ЮНІ-цэнт­ра—ХХІ.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Выбар рэдакцыі

Спорт

Анастасія Мірончык-Іванова: «Веру ў сябе і ў свае сілы»

Анастасія Мірончык-Іванова: «Веру ў сябе і ў свае сілы»

У спорце ёй двойчы прыходзілася пачынаць усё спачатку.

Грамадства

 Малая гістарычная радзіма — вёска Харобічы на Чарнігаўшчыне. Рэпартаж

Малая гістарычная радзіма — вёска Харобічы на Чарнігаўшчыне. Рэпартаж

Нудна больш не будзе. Гэтую і многія іншыя цытаты з савецкага фільма «Вяселле ў Малінаўцы» падчас паездкі ў госці да жоўта

Грамадства

Што трэба, каб пражыць даўжэй?

Што трэба, каб пражыць даўжэй?

Герыятр распавядае пра сакрэты доўгажыхароў і тое, што падаўжае наша жыццё.