Вы тут

Закон Рэспублікі Беларусь Аб ратыфікацыі Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе


Ар­ты­кул 1. Ра­ты­фі­ка­ваць Да­га­вор аб Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе, пад­пі­са­ны ў г. Аста­не 29 мая 2014 го­да (да­лей — Да­га­вор), з на­ступ­най за­явай:

«Рэс­пуб­лі­ка Бе­ла­русь за­яў­ляе, што доб­ра­сум­лен­на бу­дзе вы­кон­ваць свае аба­вя­за­цель­ствы ў рам­ках Да­га­во­ра і ажыц­ця­віць ін­шыя ме­ры па яго рэа­лі­за­цыі пры ўмо­ве, што да гэ­та­га мо­ман­ту на трох­ба­ко­вай або двух­ба­ко­вай асно­ве бу­дуць да­сяг­ну­ты кан­крэт­ныя да­моў­ле­нас­ці аб зняц­ці бар'­е­раў, аб­ме­жа­ван­няў і кан­фіс­ка­цый ў ганд­лі асоб­ны­мі ві­да­мі та­ва­раў і ака­зан­ні асоб­ных ві­даў па­слуг, у пер­шую чар­гу, у да­чы­нен­ні да энер­га­нось­бі­таў, пра­дук­цыі збо­рач­ных вы­твор­час­цяў, лі­бе­ра­лі­за­цыі аў­та­ма­біль­ных пе­ра­во­зак і ін­шых ад­чу­валь­ных па­зі­цый.

Пры гэ­тым гэ­тыя да­моў­ле­нас­ці па­він­ны змя­шчаць па­ла­жэн­ні аб не­да­пу­шчаль­нас­ці іх па­гар­шэн­ня ў на­ступ­ны пе­ры­яд да поў­най лік­ві­да­цыі кан­фіс­ка­цый і аб­ме­жа­ван­няў у Еў­ра­зій­скім са­ю­зе.».

Ар­ты­кул 2. Пры­знаць, што стра­ці­лі сі­лу з да­ты ўступ­лен­ня ў сі­лу Да­га­во­ра:

1. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 9 лі­пе­ня 2008 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Да­га­во­ра аб ства­рэн­ні адзі­най мыт­най тэ­ры­то­рыі і фар­мі­ра­ван­ні мыт­на­га са­ю­за» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2008 г., № 172, 2/1477).

2. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 9 лі­пе­ня 2008 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб па­рад­ку ўступ­лен­ня ў сі­лу між­на­род­ных да­га­во­раў, на­кі­ра­ва­ных на фар­мі­ра­ван­не да­га­вор­на-пра­ва­вой ба­зы мыт­на­га са­ю­за, вы­ха­ду з іх і да­лу­чэн­ня да іх» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2008 г., № 172, 2/1478).

3. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 9 лі­пе­ня 2008 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб адзі­ным мыт­на-та­рыф­ным рэ­гу­ля­ван­ні» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2008 г., № 173, 2/1480).

4. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 9 лі­пе­ня 2008 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб адзі­ных ме­рах не­та­рыф­на­га рэ­гу­ля­ван­ня ў да­чы­нен­ні да трэ­ціх кра­ін» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2008 г., № 173, 2/1483).

5. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 9 лі­пе­ня 2008 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб пры­мя­нен­ні спе­цы­яль­ных ахоў­ных, ан­ты­дэм­пін­га­вых і кам­пен­са­цый­ных мер у да­чы­нен­ні да трэ­ціх кра­ін» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2008 г., № 174, 2/1482).

6. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 9 лі­пе­ня 2008 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб увя­дзен­ні мыт­най ста­тыс­ты­кі знеш­ня­га і ўза­ем­на­га ганд­лю та­ва­ра­мі мыт­на­га са­ю­за» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2008 г., № 174, 2/1487).

7. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 9 лі­пе­ня 2008 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб прын­цы­пах спаг­нан­ня ўскос­ных па­дат­каў пры экс­пар­це і ім­пар­це та­ва­раў, вы­ка­нан­ні ра­бот, ака­зан­ні па­слуг у мыт­ным са­ю­зе» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2008 г., № 174, 2/1488).

8. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2009 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб умо­вах і ме­ха­ніз­ме пры­мя­нен­ня та­рыф­ных квот» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 18, 2/1631).

9. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2009 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб пра­да­стаў­лен­ні та­рыф­ных іль­гот» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 18, 2/1632).

10. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2009 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб умо­вах і па­рад­ку пры­мя­нен­ня ў вы­ключ­ных вы­пад­ках ста­вак уваз­ных мыт­ных пош­лін, ад­роз­ных ад ста­вак Адзі­на­га мыт­на­га та­ры­фу» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 18, 2/1633).

11. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2009 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб Сак­ра­та­ры­я­це Ка­мі­сіі мыт­на­га са­ю­за» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 18, 2/1635).

12. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2009 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб ві­дах мыт­ных пра­цэ­дур і мыт­ных рэ­жы­маў» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 18, 2/1636).

13. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2009 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб па­рад­ку дэк­ла­ра­ван­ня та­ва­раў» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 18, 2/1637).

14. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2009 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб па­рад­ку мыт­на­га афарм­лен­ня і мыт­на­га кант­ро­лю ў дзяр­жа­вах — удзель­ні­цах мыт­на­га са­ю­за» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 19, 2/1638).

15. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2009 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб па­рад­ку дэк­ла­ра­ван­ня мыт­на­га кош­ту та­ва­раў, што пе­ра­мя­шча­юц­ца праз мыт­ную мя­жу мыт­на­га са­ю­за» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 19, 2/1639).

16. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2009 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб па­рад­ку ажыц­цяў­лен­ня кант­ро­лю пра­віль­нас­ці вы­зна­чэн­ня мыт­на­га кош­ту та­ва­раў, што пе­ра­мя­шча­юц­ца праз мыт­ную мя­жу мыт­на­га са­ю­за» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 19, 2/1640) .

17. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2009 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб па­рад­ку вы­лі­чэн­ня і вы­пла­ты мыт­ных пла­ця­жоў у дзяр­жа­вах — удзель­ні­цах мыт­на­га са­ю­за» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 19, 2/1641).

18. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2009 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб аб­ме­не ін­фар­ма­цы­яй, не­аб­ход­най для вы­зна­чэн­ня і кант­ро­лю мыт­на­га кош­ту та­ва­раў, па­між мыт­ны­мі ор­га­на­мі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, Рэс­пуб­лі­кі Ка­зах­стан і Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г. , № 19, 2/1642).

19. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 4 сту­дзе­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб па­рад­ку вя­дзен­ня і пры­мя­нен­ня мер, якія за­кра­на­юць знеш­ні ган­даль та­ва­ра­мі, на адзі­най мыт­най тэ­ры­то­рыі ў да­чы­нен­ні да трэ­ціх кра­ін» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 19, 2/1662).

20. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 4 сту­дзе­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб пра­ві­лах лі­цэн­за­ван­ня ў сфе­ры знеш­ня­га ганд­лю та­ва­ра­мі» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 27, 2/1663).

21. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 15 чэр­ве­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб ста­ту­се Цэнт­ра мыт­най ста­тыс­ты­кі Ка­мі­сіі мыт­на­га са­ю­за» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 158, 2/1689).

22. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 15 чэр­ве­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб па­рад­ку пе­ра­да­чы да­ных ста­тыс­ты­кі знеш­ня­га ганд­лю і ста­тыс­ты­кі ўза­ем­на­га ганд­лю» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 158, 2/1690).

23. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 1 лі­пе­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб уня­сен­ні змен у Па­гад­нен­не аб прын­цы­пах спаг­нан­ня ўскос­ных па­дат­каў пры экс­пар­це і ім­пар­це та­ва­раў, вы­ка­нан­ні ра­бот, ака­зан­ні па­слуг у мыт­ным са­ю­зе ад 25 сту­дзе­ня 2008 го­да» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 162, 2/1698).

24. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 1 лі­пе­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб па­рад­ку спаг­нан­ня ўскос­ных па­дат­каў і ме­ха­ніз­ме кант­ро­лю за іх вы­пла­тай пры экс­пар­це і ім­пар­це та­ва­раў у мыт­ным са­ю­зе» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 170, 2/1699).

25. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 1 лі­пе­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб па­рад­ку спаг­нан­ня ўскос­ных па­дат­каў пры вы­ка­нан­ні ра­бот, ака­зан­ні па­слуг у мыт­ным са­ю­зе» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 170, 2/1700).

26. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 1 лі­пе­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня мыт­на­га са­ю­за па ве­тэ­ры­нар­на-са­ні­тар­ных ме­рах» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 170, 2/1704).

27. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 1 лі­пе­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня мыт­на­га са­ю­за аб ка­ран­ці­не рас­лін» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 170, 2/1705).

28. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 1 лі­пе­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня мыт­на­га са­ю­за па са­ні­тар­ных ме­рах» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 170, 2/1707).

29. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 1 лі­пе­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб аба­ра­чэн­ні пра­дук­цыі, якая пад­ля­гае аба­вяз­ко­вай ацэн­цы (па­цвяр­джэн­ню) ад­па­вед­нас­ці, на мыт­най тэ­ры­то­рыі мыт­на­га са­ю­за» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 170, 2/1711).

30. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 1 лі­пе­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб уза­ем­ным пры­знан­ні акрэ­ды­та­цыі ор­га­наў па сер­ты­фі­ка­цыі (ацэн­цы (па­цвяр­джэн­ню) ад­па­вед­нас­ці) і вы­пра­ба­валь­ных ла­ба­ра­то­рый (цэнт­раў), якія вы­кон­ва­юць ра­бо­ты па ацэн­цы (па­цвяр­джэн­ню) ад­па­вед­нас­ці» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 170, 2/1712).

31. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 2 лі­пе­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб уста­наў­лен­ні і пры­мя­нен­ні ў мыт­ным са­ю­зе па­рад­ку за­лі­чэн­ня і раз­мер­ка­ван­ня ўваз­ных мыт­ных пош­лін (ін­шых пош­лін, па­дат­каў і збо­раў, якія ма­юць эк­ві­ва­лент­нае дзе­ян­не)» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 162, 2/1696).

32. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 2 ліс­та­па­да 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб уня­сен­ні змяненняў у Па­гад­нен­не мыт­на­га са­ю­за аб ка­ран­ці­не рас­лін ад 11 снеж­ня 2009 го­да» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 266, 2/1730).

33. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 2 ліс­та­па­да 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб уня­сен­ні змяненняў у Па­гад­нен­не мыт­на­га са­ю­за па ве­тэ­ры­нар­на-са­ні­тар­ных ме­рах ад 11 снеж­ня 2009 го­да» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 266, 2/1731).

34. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 2 ліс­та­па­да 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб уня­сен­ні змяненняў у Па­гад­нен­не мыт­на­га са­ю­за па са­ні­тар­ных ме­рах ад 11 снеж­ня 2009 го­да» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 266, 2/1732).

35. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб уз­год­не­най мак­ра­эка­на­міч­най па­лі­ты­цы» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 312, 2/1757).

36. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб уз­год­не­ных прын­цы­пах ва­лют­най па­лі­ты­кі» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 312, 2/1758).

37. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб ства­рэн­ні ўмоў на фі­нан­са­вых рын­ках для за­бес­пя­чэн­ня сва­бод­на­га ру­ху ка­пі­та­лу» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 312, 2/1759).

38. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб ганд­лі па­слу­га­мі і ін­вес­ты­цы­ях у дзяр­жа­вах — удзель­ні­цах Адзі­най эка­на­міч­най пра­сто­ры» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 312, 2/1760).

39. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб па­рад­ку ар­га­ні­за­цыі, кі­ра­ван­ня, функ­цы­я­на­ван­ня і раз­віц­ця агуль­ных рын­каў наф­ты і наф­та­пра­дук­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, Рэс­пуб­лі­кі Ка­зах­стан і Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 312, 2/1762).

40. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб адзі­ных прын­цы­пах і пра­ві­лах тэх­ніч­на­га рэ­гу­ля­ван­ня ў Рэс­пуб­лі­цы Бе­ла­русь, Рэс­пуб­лі­цы Ка­зах­стан і Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 312, 2/1763) .

41. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб адзі­ных пра­ві­лах да­ван­ня пра­мыс­ло­вых суб­сі­дый» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 312, 2/1764).

42. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб адзі­ных пра­ві­лах дзяр­жаў­най пад­трым­кі сель­скай гас­па­дар­кі» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 312, 2/1765).

43. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб адзі­ных прын­цы­пах і пра­ві­лах рэ­гу­ля­ван­ня дзей­нас­ці суб'­ек­таў на­ту­раль­ных ма­на­по­лій» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 312, 2/1766).

44. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб пра­ві­лах до­сту­пу да па­слуг суб'­ек­таў на­ту­раль­ных ма­на­по­лій у сфе­ры транс­пар­та­ван­ня га­зу па га­за­транс­парт­ных сіс­тэ­мах, уклю­ча­ю­чы асно­вы цэ­на­ўтва­рэн­ня і та­рыф­най па­лі­ты­кі» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 312, 2/1767).

45. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб за­бес­пя­чэн­ні до­сту­пу да па­слуг на­ту­раль­ных ма­на­по­лій у сфе­ры элект­ра­энер­ге­ты­кі, уклю­ча­ю­чы асно­вы цэ­на­ўтва­рэн­ня і та­рыф­най па­лі­ты­кі» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 312, 2/1768).

46. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб адзі­ных прын­цы­пах і пра­ві­лах кан­ку­рэн­цыі» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 312, 2/1769).

47. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб адзі­ных прын­цы­пах рэ­гу­ля­ван­ня ў сфе­ры ахо­вы і аба­ро­ны пра­воў ін­тэ­ле­кту­аль­най улас­нас­ці» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 312, 2/1770).

48. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб дзяр­жаў­ных (му­ні­цы­паль­ных) за­куп­ках» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 312, 2/1771).

49. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб рэ­гу­ля­ван­ні до­сту­пу да па­слуг чы­гу­нач­на­га транс­пар­ту, уклю­ча­ю­чы асно­вы та­рыф­най па­лі­ты­кі» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 312, 2/1772).

50. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 28 снеж­ня 2010 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб пра­ва­вым ста­ту­се пра­цоў­ных-міг­ран­таў і чле­наў іх сем'­яў» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2010 г., № 312, 2/1773).

51. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 3 чэр­ве­ня 2011 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб ства­рэн­ні, функ­цы­я­на­ван­ні і раз­віц­ці ін­тэ­гра­ва­най ін­фар­ма­цый­най сіс­тэ­мы знеш­ня­га і ўза­ем­на­га ганд­лю мыт­на­га са­ю­за» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2011 г., № 65, 2/1824).

52. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 3 чэр­ве­ня 2011 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб пры­мя­нен­ні ін­фар­ма­цый­ных тэх­на­ло­гій пры аб­ме­не элект­рон­ны­мі да­ку­мен­та­мі ў знеш­нім і ўза­ем­ным ганд­лі на адзі­най мыт­най тэ­ры­то­рыі мыт­на­га са­ю­за» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2011 г., № 65, 2/1825).

53. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 5 лі­пе­ня 2011 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб асоб­ных ча­со­вых вы­клю­чэн­нях з рэ­жы­му функ­цы­я­на­ван­ня адзі­най мыт­най тэ­ры­то­рыі мыт­на­га са­ю­за» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2011 г., № 80, 2/1842).

54. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 15 лі­пе­ня 2011 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб па­рад­ку да­ван­ня ор­га­ну, які пра­во­дзіць рас­сле­да­ван­ні, звес­так, якія змя­шча­юць у тым лі­ку кан­фі­дэн­цый­ную ін­фар­ма­цыю, для мэ­таў рас­сле­да­ван­няў, што па­пя­рэд­ні­ча­юць увя­дзен­ню спе­цы­яль­ных ахоў­ных, ан­ты­дэм­пін­га­вых і кам­пен­са­цый­ных мер у да­чы­нен­ні да трэ­ціх кра­ін» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2011 г., № 84, 2/1849).

55. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­ру­сь ад 25 ліс­та­па­да 2011 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб па­рад­ку пры­мя­нен­ня спе­цы­яль­ных ахоў­ных, ан­ты­дэм­пін­га­вых і кам­пен­са­цый­ных мер на пра­ця­гу пе­ра­ход­на­га пе­ры­я­ду» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2011 г., № 136, 2/1868).

56. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­ру­сь ад 13 снеж­ня 2011 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Да­га­во­ра аб Еў­ра­зій­скай эка­на­міч­най ка­мі­сіі» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2011 г., № 141, 2/1876).

57. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­ру­сь ад 26 мая 2012 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Па­гад­нен­ня аб ажыц­цяў­лен­ні транс­парт­на­га (аў­та­ма­біль­на­га) кант­ро­лю на знеш­няй мя­жы мыт­на­га са­ю­за» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2012, № 62, 2/1931).

58. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­ру­сь ад 10 лі­пе­ня 2012 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб па­рад­ку аб­ме­ну ін­фар­ма­цы­яй, звя­за­най з вы­пла­тай уваз­ных мыт­ных пош­лін» (На­цы­я­наль­ны пра­ва­вы ін­тэр­нэт-пар­тал Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 18.07.2012, 2/1945).

59. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­ру­сь ад 13 лі­пе­ня 2012 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб уня­сен­ні змя­нен­няў і да­паў­нен­няў у Па­гад­нен­не аб пры­мя­нен­ні спе­цы­яль­ных ахоў­ных, ан­ты­дэм­пін­га­вых і кам­пен­са­цый­ных мер у да­чы­нен­ні да трэ­ціх кра­ін ад 25 сту­дзе­ня 2008 го­да» (На­цы­я­наль­ны пра­ва­вы ін­тэр­нэт-пар­тал Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 20.07.2012, 2/1965).

60. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­ру­сь ад 29 снеж­ня 2012 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Да­га­во­ра аб уза­е­ма­дзе­ян­ні ўпаў­на­ва­жа­ных ор­га­наў дзяр­жаў — удзель­ніц Па­гад­нен­ня аб уз­год­не­ных прын­цы­пах ва­лют­най па­лі­ты­кі ад 9 снеж­ня 2010 го­да, якія ажыц­цяў­ля­юць ва­лют­ны кант­роль» (На­цы­я­наль­ны пра­ва­вы ін­тэр­нэт-пар­тал Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 31.01.2013, 2/2010).

61. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 16 чэр­ве­ня 2014 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб уня­сен­ні змя­нен­няў і да­паў­нен­няў у Па­гад­нен­не аб умо­вах і ме­ха­ніз­ме пры­мя­нен­ня та­рыф­ных квот ад 12 снеж­ня 2008 го­да» (На­цы­я­наль­ны пра­ва­вы ін­тэр­нэт-пар­тал Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 19.06.2014, 2/2156).

62. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­ру­сь ад 16 чэр­ве­ня 2014 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб уня­сен­ні змя­нен­няў у Пра­та­кол аб умо­вах і па­рад­ку пры­мя­нен­ня ў вы­ключ­ных вы­пад­ках ста­вак уваз­ных мыт­ных пош­лін, ад­роз­ных ад ста­вак Адзі­на­га мыт­на­га та­ры­фу, ад 12 снеж­ня 2008 го­да» (На­цы­я­наль­ны пра­ва­вы ін­тэр­нэт-пар­тал Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 19.06.2014, 2/2157).

63. За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 16 чэр­ве­ня 2014 го­да «Аб ра­ты­фі­ка­цыі Пра­та­ко­ла аб уня­сен­ні змя­нен­няў у Па­гад­нен­не аб адзі­ным мыт­на-та­рыф­ным рэ­гу­ля­ван­ні ад 25 сту­дзе­ня 2008 го­да» (На­цы­я­наль­ны пра­ва­вы Ін­тэр­нэт-пар­тал Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 19.06.2014, 2/2158).

Ар­ты­кул 3. Са­ве­ту Мі­ніст­раў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь пры­няць за­ха­ды, не­аб­ход­ныя для рэа­лі­за­цыі па­ла­жэн­няў Да­га­во­ра.

Прэ­зі­дэнт Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь А. Лу­ка­шэн­ка

9 каст­рыч­ні­ка 2014 го­да, г. Мінск

№ 193—3

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ежа ці сімвал? Самы час зацікавіцца роспісам яек

Ежа ці сімвал? Самы час зацікавіцца роспісам яек

Карэспандэнт «Звязды» схадзіла на майстар-клас па стварэнні «пісанак».

Спорт

Тры медалі ў беларусаў на этапе Кубка свету па скачках на батуце

Тры медалі ў беларусаў на этапе Кубка свету па скачках на батуце

Больш за 150 спарт­сме­наў з 36 кра­ін све­ту — гэта са­мыя моц­ныя ба­ту­тыс­ты су­час­нас­ці. 

Грамадства

Што шукаюць сем'і, якія едуць да айца Валерыяна ў пасёлак Смілавічы?

Што шукаюць сем'і, якія едуць да айца Валерыяна ў пасёлак Смілавічы?

Звязацца з храмам у гонар Георгія Перамаганосца, дзе служыць айцец Валерыян, можна па тэлефоне, які няцяжка знайсці ў інтэрнэце.