Вы тут

Ад ка­ра­нёў рас­це ўсё дрэ­ва


Ува­га да за­ха­ван­ня аб'­ек­таў куль­тур­най спад­чы­ны спры­яе ўма­ца­ван­ню дзяр­жаў­нас­ці. Та­кі пункт гле­джан­ня вы­ка­заў Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лука­шэн­ка на су­стрэ­чы з ге­не­раль­-ным ды­рэк­та­рам ЮНЕС­КА

Іры­най Бо­ка­вай, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА.

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы звяр­нуў ува­гу на важ­насць за­ха­ван­ня аб'­ек­таў куль­тур­най спад­чы­ны. «Для нас вель­мі важ­на знай­сці ў на­шым мі­ну­лым тое, што звяз­вае нас з су­час­нас­цю. Мы не ха­це­лі б за­бы­ваць, ад­куль мы ро­дам, та­му вя­лі­кую ўва­гу на­да­ём гэ­тым аб'­ек­там. Тым больш што яны спры­я­юць ума­ца­ван­ню на­шай дзяр­жаў­нас­ці і ліш­ні раз да­каз­ва­юць, што Бе­ла­русь — ста­ра­жыт­ная зям­ля, роз­ныя дзяр­жа­вы тут бы­лі, па-роз­на­му склад­ваў­ся лёс. Але сён­ня ёсць Бе­ла­русь — са­ма­стой­ная не­за­леж­ная дзяр­жа­ва, ка­ра­ні якой сы­хо­дзяць у мі­ну­лае», — ска­заў ён. Прэ­зі­дэнт пад­крэс­ліў, што тое, чым зай­ма­ец­ца ЮНЕС­КА, вель­мі сім­ва­ліч­на і важ­на. Ён ад­зна­чыў, што Бе­ла­ру­сі ёсць што ска­заць у су­вя­зі з 60-год­дзем член­ства ў ЮНЕС­КА, асаб­лі­ва ў сфе­рах аду­ка­цыі і на­ву­кі. Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка рас­ка­заў, што 5% ВУП кра­і­ны тра­ціц­ца на аду­ка­цыю. Не так даў­но ад­бы­ла­ся су­стрэ­ча Прэ­зі­дэн­та з на­ву­коў­ца­мі, дзе га­вор­ка іш­ла пра пры­яры­тэ­ты бе­ла­рус­кай на­ву­кі на да­лё­кую і на ся­рэд­не­тэр­мі­но­вую перс­пек­ты­вы. Што ты­чыц­ца куль­ту­ры, то, па­вод­ле слоў Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі, Іры­на Бо­ка­ва са­ма змо­жа ўба­чыць зна­ка­выя аб'­ек­ты ў Бе­ла­ру­сі, у тым лі­ку ўне­се­ныя ў Спіс су­свет­най спад­чы­ны ЮНЕС­КА.

Прэ­зі­дэнт па­дзя­ка­ваў ге­не­раль­на­му ды­рэк­та­ру ЮНЕС­КА за ві­зіт, ад­зна­чыў­шы: «Вы заў­сё­ды мо­жа­це на нас раз­ліч­ваць у ар­га­ні­за­цыі — мы заўж­ды бу­дзем пад­трым­лі­ваць ва­шы іні­цы­я­ты­вы. Тым больш што яны вель­мі па­трэб­ныя і вы­гад­ныя не толь­кі нам, але і ўся­му ча­ла­вец­тву».

У сваю чар­гу, Іры­на Бо­ка­ва пад­крэс­лі­ла, што ЮНЕС­КА і ў да­лей­шым бу­дзе су­пра­цоў­ні­чаць з Бе­ла­рус­сю па ўсім спект­ры кі­рун­каў і пра­цяг­не пра­цу па за­ха­ван­ні бе­ла­рус­кай куль­тур­най спад­чы­н

Выбар рэдакцыі

Грамадства

​Моладзь пры ўладкаванні на працу жадае заробак у тысячу рублёў

​Моладзь пры ўладкаванні на працу жадае заробак у тысячу рублёў

Хоць толькі збіраюцца выйсці на рынак працы.

Калейдаскоп

Чым Адэса прываблівае турыстаў

Чым Адэса прываблівае турыстаў

Гэта — недарагі адносна іншых курортаў адпачынак.

Грамадства

Як апынуцца ў раннім Сярэднявеччы?

Як апынуцца ў раннім Сярэднявеччы?

Ці сапраўды ў акваторыі сучаснага горада можна ўбачыць і нават праплыць на парусніку вікінгаў?

Грамадства

На Пастаўшчыне адбыўся інклюзіўны фестываль

На Пастаўшчыне адбыўся інклюзіўны фестываль

Для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі «Асаблівыя, як усе».