02 снежня, серада

Вы тут

Адзін за ўсіх…


 

Най­маль­ні­кі пры на­кі­ра­ван­ні ў ад­ну служ­бо­вую па­езд­ку не­каль­кіх ра­бот­ні­каў змо­гуць на­ліч­ваць усе ка­ман­дзі­ро­вач­ныя на карт­ку ад­на­го з іх

Гэ­та да­пус­ка­ец­ца но­вай рэ­дак­цы­яй ін­струк­цыі аб па­рад­ку вя­дзен­ня ка­са­вых апе­ра­цый і па­рад­ку раз­лі­каў на­яў­ны­мі гра­шо­вы­мі срод­ка­мі ў бе­ла­рус­кіх руб­лях на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­ру­сі, па­ве­да­мі­лі ў Нац­бан­ку.

Адзін пра­цаў­нік змо­жа апла­ціць за ся­бе і сва­іх ка­лег вы­дат­кі па пра­ез­дзе да мес­ца служ­бо­вай ка­ман­дзі­роў­кі і на­зад, най­ме жы­ло­га па­мяш­кан­ня. Але ёсць умо­ва: вы­дат­кі па­він­ны пра­во­дзіц­ца ў без­на­яў­ным па­рад­ку. «У гэ­тым вы­пад­ку вы­дат­кі па пра­ез­дзе да мес­ца служ­бо­вай ка­ман­дзі­роў­кі і на­зад, най­ме жы­ло­га па­мяш­кан­ня ўклю­ча­юц­ца ў спра­ва­зда­чу аб вы­дат­ка­ва­ных су­мах асо­бай, якой на гэ­тыя мэ­ты пе­ра­лі­ча­ны гра­шо­выя срод­кі пад спра­ва­зда­чу», — рас­тлу­ма­чы­лі ў Нац­бан­ку.

Да­пус­ка­ец­ца так­са­ма пе­ра­лік гро­шай на аса­біс­тую (кар­па­ра­тыў­ную) дэ­бе­та­вую карт­ку ра­бот­ні­ку для апла­ты рас­хо­даў, звя­за­ных са служ­бо­вай ка­ман­дзі­роў­кай, без пра­да­стаў­лен­ня ім поў­най спра­ва­зда­чы па ра­ней пе­ра­лі­ча­ных на ра­ху­нак клі­ен­та су­мах. Ра­ней та­кая нор­ма ўжы­ва­ла­ся для ад­ной служ­бо­вай ка­ман­дзі­роў­кі, у но­вай рэ­дак­цыі — пры вы­да­чы пад спра­ва­зда­чу ў без­на­яў­ным па­рад­ку, гэ­та зна­чыць, з вы­ка­ры­стан­нем пла­цеж­ных кар­так. Акра­мя та­го, у аб­ноў­ле­най ін­струк­цыі ўдас­ка­на­ле­ны па­ра­дак атры­ман­ня на­яў­ных гро­шай у ка­сах бан­ка, уста­наў­лен­ня суб'­ек­та­мі прад­пры­маль­ніц­кай дзей­нас­ці тэр­мі­наў зда­чы на­яў­ных гро­шай у банк і тэр­мі­наў вы­да­чы на­яў­ных гро­шай з кас юры­дыч­ных асоб, ін­ды­ві­ду­аль­ных прад­пры­маль­ні­каў, вя­дзен­ня ка­са­вай кні­гі. Вы­зна­ча­ны так­са­ма па­ра­дак вя­дзен­ня ка­са­вых апе­ра­цый у бе­ла­рус­кіх руб­лях і па­ра­дак раз­лі­каў на­яў­ны­мі гра­шо­вы­мі срод­ка­мі з суб'­ек­та­мі прад­пры­маль­ніц­кай дзей­нас­ці для на­та­ры­у­саў і ра­бот­ні­каў на­та­ры­яль­ных ар­хі­ваў, а так­са­ма для ад­ва­ка­таў, якія ажыц­цяў­ля­юць ад­ва­кац­кую дзей­насць ін­ды­ві­ду­аль­на.

Да­ку­мент ус­ту­пае ў сі­лу з 1 ве­рас­ня 2014 го­да.

Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі БЕЛ­ТА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Шакаладныя жаданні па-беларуску. Карэспандэнт «Звязды» пабывала на адной з кандытарскіх фабрык краіны

Шакаладныя жаданні па-беларуску. Карэспандэнт «Звязды» пабывала на адной з кандытарскіх фабрык краіны

Каб паглядзець, што тут рыхтуюць да свята і якімі салодкімі навінкамі збіраюцца здзіўляць беларусаў.

Грамадства

Зберагчы дзяцінства, або як сёння змагаюцца з педафіліяй

Зберагчы дзяцінства, або як сёння змагаюцца з педафіліяй

За дзесяць месяцаў бягучага года супрацоўнікі міліцыі выявілі больш за 600 злачынстваў супраць палавой недатыкальнасці або палавой свабоды непаўналетніх.

Грамадства

Школа — прастора для дыялогу. Чаму на тэму булінгу можна і трэба выказвацца ўслых

Школа — прастора для дыялогу. Чаму на тэму булінгу можна і трэба выказвацца ўслых

Рэспубліканскі цэнтр псіхалагічнай дапамогі падрыхтаваў для педагогаў рэкамендацыі па вырашэнні канфліктных сітуацый.

Грамадства

Што мяняецца з 1 снежня

Што мяняецца з 1 снежня

Вырасце памер пенсiй: па ўзросце, за выслугу гадоў, па iнвалiднасцi, з прычыны страты кармiцеля.