04 снежня, пятніца

Вы тут

Па­ра­шэн­ка ўнёс у Ра­ду па­гад­нен­не аб аса­цы­я­цыі з ЕСУ Вяр­хоў­най Ра­дзе за­рэ­гіст­ра­ва­ны за­ко­на­пра­ект аб ра­ты­фі­ка­цыі па­гад­нен­ня аб аса­цы­я­цыі з ЕС. Аў­та­рам да­ку­мен­та з'яў­ля­ец­ца прэ­зі­дэнт кра­і­ны Пётр Па­ра­шэн­ка.

РФ, Укра­і­на і ЕС 12 ве­рас­ня да­мо­ві­лі­ся ад­клас­ці ства­рэн­не зо­ны сва­бод­на­га ганд­лю па­між Укра­і­най і ЕС і за­ха­ваць рэ­жым сва­бод­на­га ганд­лю ў рам­ках СНД да 31 снеж­ня 2015 го­да. У су­мес­най дэк­ла­ра­цыі ад­зна­ча­ец­ца, што гэ­тая ме­ра з'яў­ля­ец­ца «не­ад'­ем­най част­кай пра­ця­гу ўсё­аб­дым­на­га мір­на­га пра­цэ­су ва Укра­і­не, які пра­во­дзіц­ца з за­ха­ван­нем пра­ва Укра­і­ны са­ма­стой­на пры­маць ра­шэн­ні аб сва­ім лё­се і сва­ёй тэ­ры­та­ры­яль­най цэ­лас­нас­ці». Што ты­чыц­ца ра­ты­фі­ка­цыі па­гад­нен­ня, то, па сло­вах кі­раў­ні­ка МЗС Укра­і­ны Паў­ла Клім­кіна, яна ад­бу­дзец­ца 16 ве­рас­ня.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Мiтрапалiт Веньямiн: Нам усiм неабходна прасiць у Бога мудрасцi i разважлiвасцi

Мiтрапалiт Веньямiн: Нам усiм неабходна прасiць у Бога мудрасцi i разважлiвасцi

Патрыяршы экзарх падзялiўся сваiмi думкамi пра асаблiвасцi i сапраўдную небяспеку сённяшняга часу.

Грамадства

Міністр ЖКГ Андрэй Хмель: Спажыўца паслугі трэба пачуць і зразумець

Міністр ЖКГ Андрэй Хмель: Спажыўца паслугі трэба пачуць і зразумець

Аб за­крыц­ці па­лі­го­наў, уплы­ве ка­ра­на­ві­ру­са, за­клі­ках да не­пла­ця­жу за ка­му­наль­ныя па­слу­гі і най­блі­жэй­шых перс­пек­ты­вах.

Грамадства

Ежа як лякарства. Што з'есці, каб стаць здаравейшым?

Ежа як лякарства. Што з'есці, каб стаць здаравейшым?

Мы вырашылі распытаць спецыяліста.  

Грамадства

Што хвалюе педагогаў?

Што хвалюе педагогаў?

​Якія крытэрыі робяць датэрміновую прафесійную пенсію — недасягальнай...