Вы тут

Па­ра­шэн­ка ўнёс у Ра­ду па­гад­нен­не аб аса­цы­я­цыі з ЕСУ Вяр­хоў­най Ра­дзе за­рэ­гіст­ра­ва­ны за­ко­на­пра­ект аб ра­ты­фі­ка­цыі па­гад­нен­ня аб аса­цы­я­цыі з ЕС. Аў­та­рам да­ку­мен­та з'яў­ля­ец­ца прэ­зі­дэнт кра­і­ны Пётр Па­ра­шэн­ка.

РФ, Укра­і­на і ЕС 12 ве­рас­ня да­мо­ві­лі­ся ад­клас­ці ства­рэн­не зо­ны сва­бод­на­га ганд­лю па­між Укра­і­най і ЕС і за­ха­ваць рэ­жым сва­бод­на­га ганд­лю ў рам­ках СНД да 31 снеж­ня 2015 го­да. У су­мес­най дэк­ла­ра­цыі ад­зна­ча­ец­ца, што гэ­тая ме­ра з'яў­ля­ец­ца «не­ад'­ем­най част­кай пра­ця­гу ўсё­аб­дым­на­га мір­на­га пра­цэ­су ва Укра­і­не, які пра­во­дзіц­ца з за­ха­ван­нем пра­ва Укра­і­ны са­ма­стой­на пры­маць ра­шэн­ні аб сва­ім лё­се і сва­ёй тэ­ры­та­ры­яль­най цэ­лас­нас­ці». Што ты­чыц­ца ра­ты­фі­ка­цыі па­гад­нен­ня, то, па сло­вах кі­раў­ні­ка МЗС Укра­і­ны Паў­ла Клім­кіна, яна ад­бу­дзец­ца 16 ве­рас­ня.

Выбар рэдакцыі

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.

Грамадства

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Настаўнікі ўпэўнены: ці будуць вучні чытаць, у многім залежыць ад іх саміх. 

Эканоміка

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Однако наша страна надеется, что это временные трудности.

Грамадства

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Дзяржаўным органам і іншым арганізацыям даручана кіравацца палажэннямі канцэпцыі ў практычнай дзейнасці.