Вы тут

Мікалай Фяськоў

0 3960

Чаму для конкурснага адбору лепш падыходзіць рэйтынгавая сістэма?

У якой форме павінны праходзіць уступныя іспыты ў ВНУ?

1 2951

Што адбываецца з работамі ўдзельнікаў ЦТ?

Цэнтралізаванае тэсціраванне набліжаецца да свайго завяршэння. 

0 2671

Усё, што вы хацелі ведаць пра цэнтралізаванае тэсціраванне

У 2016 годзе, па прагнозах расійскіх экспертаў, выдаткі дзяржавы на правядзенне адзінага дзяржаўнага экзамену (АДЭ) складуць рэкордную суму — 2 млрд рублёў.

0 1190

Цяг­нік, на які нель­га спаз­няц­ца

Лі­ча­ныя дні за­ста­лі­ся да за­кан­чэн­ня рэ­гіст­ра­цыі абі­ту­ры­ен­таў на цэнт­ра­лі­за­ва­нае тэс­ці­ра­ван­не.

0 2043

Па­ста­віць шко­ле «ды­яг­наз»

На вы­ні­ко­вай ка­ле­гіі га­лоў­на­га аду­ка­цый­на­га ве­дам­ства мі­ністр аду­ка­цыі Сяр­гей Мас­ке­віч агу­чыў на­мер на­шай кра­і­ны да­лу

0 1227

Каб вы­ні­кі ЦТ не ста­лі не­пры­ем­ным сюрпрызам...

У сту­дзе­ні ў кра­і­не стар­та­ваў дру­гі этап рэ­пе­ты­цый­на­га тэс­ці­ра­ван­ня, які бу­дзе доў­жыц­ца да кан­ца лю­та­га.

0 1500

На тэсцiраваннi «гульня ў крыжыкi» не спрацуе

Ад заданняў з варыянтамi адказаў на цэнтралiзаваным тэсцiраваннi трэба адмаўляцца, а змест тэстаў — пераглядаць.