Вы тут

заняткі

У Гомелі навучаюць патэнцыяльных кіраўнікоў прадпрыемстваў
0 751

У Гомелі навучаюць патэнцыяльных кіраўнікоў прадпрыемстваў

Заняткі ў клубе маладых прамыслоўцаў пачаліся ў лютым.

У Гомелі выпускнікі аддаюць перавагу заняткам з настаўнікамі замест урокаў з рэпетытарамі
0 1027

У Гомелі выпускнікі аддаюць перавагу заняткам з настаўнікамі замест урокаў з рэпетытарамі

Гаворка ідзе пра навучэнцаў дзяржаўнага абласнога ліцэя.

0 1148

Каля 60% мінскіх школ будуць пачынаць заняткі ў 9.00

Пра гэта паведаміў журналістам старшыня камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама Міхаіл МІРОНЧЫК.

0 1039

З-за смогу ўрокі праводзіліся ан-лайн

Вучні займаліся не выходзячы з дому.

0 1047

Дзе навучаць быць бацькам?

На­пры­кан­цы жніў­ня па­чы­на­ец­ца чар­го­вы цыкл за­ня­ткаў у ме­жах ду­хоў­на-асвет­ніц­ка­га пра­ек­та «Шко­ла баць­коў­ства», ар­га­ні­за­

0 1185

Цяг­нік, на які нель­га спаз­няц­ца

Лі­ча­ныя дні за­ста­лі­ся да за­кан­чэн­ня рэ­гіст­ра­цыі абі­ту­ры­ен­таў на цэнт­ра­лі­за­ва­нае тэс­ці­ра­ван­не.

0 1056

Дарогамі герояў...

Ці­ха. Ідуць за­ня­ткі. Хлоп­цы і дзяў­ча­ты 10—11-х кла­саў спа­сці­га­юць азы да­пры­зыў­най і ме­ды­цын­скай пад­рых­тоў­кі.

0 1662

За­дан­не на дом: для каго яно?

Спа­чат­ку анек­дот на школь­ную тэ­му. Тэ­ле­фа­нуе адзін баць­ка школь­ні­ка дру­го­му і пы­та­ец­ца: