Вы тут

«Ай­чы­на» і «Баць­каў­шчы­на» ў по­шу­ках


По­шу­ка­вы атрад гра­мад­ска­га аб'­яд­нан­ня «Ай­чы­на» Рэс­пуб­лі­кі Та­тар­стан су­мес­на з бе­ла­рус­кай по­шу­ка­вай гра­мад­скай ар­га­ні­за­цы­яй «Баць­каў­шчы­на» ўжо не­каль­кі тыд­няў вя­дуць по­шу­кі за­гі­ну­лых во­і­наў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны на тэ­ры­то­рыі Зэ­львен­ска­га і Сло­нім­ска­га ра­ё­наў.

З Та­тар­ста­на ў Бе­ла­русь пры­еха­ла ка­ля 70 ча­ла­век — у асноў­ным гэ­та сту­дэн­ты вы­шэй­шых на­ву­чаль­ных уста­ноў рэс­пуб­лі­кі, якія ра­зам з бе­ла­ру­са­мі вя­дуць по­шу­кі во­і­наў ка­ля рэч­кі За­львян­кі на Зэ­львен­шчы­не, а так­са­ма ў ра­ё­не Бяз­дон­на­га во­зе­ра і ў вёс­цы Кле­па­чы на Сло­нім­шчы­не.

Акра­мя гэ­та­га, гос­ці з Та­тар­ста­на пра­вя­лі Вах­ту па­мя­ці на му­суль­ман­скіх мо­гіл­ках у Сло­ні­ме. Яны не толь­кі па­мя­ну­лі за­гі­ну­лых во­і­наў-та­тар пад­час Пер­шай і Дру­гой су­свет­ных вой­наў, але і да­па­маг­лі сло­нім­скім му­суль­ма­нам пад­няць і ўста­на­віць ста­рыя пом­ні­кі на мо­гіл­ках. Па сло­вах іма­ма-стар­шы­ні аб'­яд­нан­ня му­суль­ман Сло­нім­шчы­ны Су­лей­ма­на Бай­ра­шэў­ска­га, бы­ло ўста­ноў­ле­на ка­ля 30 над­ма­гіль­ных пом­ні­каў, ся­род якіх ад­ноў­ле­ны пом­ні­кі 1850, 1874, 1900 га­доў.

Сяр­гей ЧЫГ­РЫН. Фо­та аў­та­ра.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як задаволіць кадравы голад у сферы ІТ?

Як задаволіць кадравы голад у сферы ІТ?

Работадаўцы кажуць, што быць добрым праграмістам і ўмець пісаць код для эфектыўнай работы ўжо недастаткова.

Культура

Балельшчыкі II Еўрапейскіх гульняў ужо рэзервуюць вясковыя гатэлі

Балельшчыкі II Еўрапейскіх гульняў ужо рэзервуюць вясковыя гатэлі

«Адышоў час, калі гасцям патрэбныя былі толькі «чарка і скварка», ім ужо цікавыя музеі, культурная праграма».

Грамадства

Як працуюць сапёры?

Як працуюць сапёры?

Больш за ўсё «сюрпрызаў» з часоў Вялікай Айчыннай вайны было знойдзена ў Докшыцкім, Талачынскім, Асіповіцкім і Лагойскім раёнах.