Вы тут

«Ай­чы­на» і «Баць­каў­шчы­на» ў по­шу­ках


По­шу­ка­вы атрад гра­мад­ска­га аб'­яд­нан­ня «Ай­чы­на» Рэс­пуб­лі­кі Та­тар­стан су­мес­на з бе­ла­рус­кай по­шу­ка­вай гра­мад­скай ар­га­ні­за­цы­яй «Баць­каў­шчы­на» ўжо не­каль­кі тыд­няў вя­дуць по­шу­кі за­гі­ну­лых во­і­наў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны на тэ­ры­то­рыі Зэ­львен­ска­га і Сло­нім­ска­га ра­ё­наў.

З Та­тар­ста­на ў Бе­ла­русь пры­еха­ла ка­ля 70 ча­ла­век — у асноў­ным гэ­та сту­дэн­ты вы­шэй­шых на­ву­чаль­ных уста­ноў рэс­пуб­лі­кі, якія ра­зам з бе­ла­ру­са­мі вя­дуць по­шу­кі во­і­наў ка­ля рэч­кі За­львян­кі на Зэ­львен­шчы­не, а так­са­ма ў ра­ё­не Бяз­дон­на­га во­зе­ра і ў вёс­цы Кле­па­чы на Сло­нім­шчы­не.

Акра­мя гэ­та­га, гос­ці з Та­тар­ста­на пра­вя­лі Вах­ту па­мя­ці на му­суль­ман­скіх мо­гіл­ках у Сло­ні­ме. Яны не толь­кі па­мя­ну­лі за­гі­ну­лых во­і­наў-та­тар пад­час Пер­шай і Дру­гой су­свет­ных вой­наў, але і да­па­маг­лі сло­нім­скім му­суль­ма­нам пад­няць і ўста­на­віць ста­рыя пом­ні­кі на мо­гіл­ках. Па сло­вах іма­ма-стар­шы­ні аб'­яд­нан­ня му­суль­ман Сло­нім­шчы­ны Су­лей­ма­на Бай­ра­шэў­ска­га, бы­ло ўста­ноў­ле­на ка­ля 30 над­ма­гіль­ных пом­ні­каў, ся­род якіх ад­ноў­ле­ны пом­ні­кі 1850, 1874, 1900 га­доў.

Сяр­гей ЧЫГ­РЫН. Фо­та аў­та­ра.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Не трапіць у рабства анлайн. Як у краіне змагаюцца з гандлем людзьмі

Не трапіць у рабства анлайн. Як у краіне змагаюцца з гандлем людзьмі

З 2000 года ў Беларусі выяўлена 4421 злачынства, звязанае з гандлем людзьмі.

Эканоміка

Дзесяць пытанняў пра крэдыты, або Што трэба ведаць аб крэдыце, каб ён стаў сродкам рэалізацыі мэт, а не цяжарам на плячах

Дзесяць пытанняў пра крэдыты, або Што трэба ведаць аб крэдыце, каб ён стаў сродкам рэалізацыі мэт, а не цяжарам на плячах

Пра што абавязкова трэба падумаць перад тым, як браць на сябе фінансавыя абавязацельствы перад банкам?

Спорт

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі зладзіла свае гульні.