Вы тут

Спікер Палаты прадстаўнікоў з афіцыйным візітам наведвае Судан


Учо­ра Ула­дзі­мір АНД­РЭЙ­ЧАН­КА, стар­шы­ня Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў На­цы­я­наль­на­га схо­ду Бе­ла­ру­сі, пра­вёў пе­ра­га­во­ры са сва­ім ка­ле­гам — стар­шы­нёй На­цы­я­наль­най асамб­леі Су­да­на Іб­ра­гі­мам Аме­рам. Як па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба ніж­няй па­ла­ты, прад­ме­там аб­мер­ка­ван­ня ста­лі пы­тан­ні раз­віц­ця бе­ла­рус­ка-су­да­нска­га між­пар­ла­менц­ка­га дыя­ло­гу.


"Да­сяг­ну­та да­моў­ле­насць пар­ла­менц­кі­мі ме­та­да­мі сты­му­ля­ваць на­рошч­ван­не ўза­е­ма­дзе­ян­ня ў ганд­лё­ва-эка­на­міч­най сфе­ры. Ула­дзі­мір Анд­рэй­чан­ка аба­зна­чыў бе­ла­рус­кае ба­чан­не раз­віц­ця ўза­е­ма­дзе­ян­ня па шэ­ра­гу кан­крэт­ных біз­нес-пра­ек­таў", — пра­ін­фар­ма­ва­ла прэс-служ­ба.

Знач­ная ўва­га пад­час пе­ра­га­во­раў бы­ла ўдзе­ле­на за­да­чам да­лей­ша­га па­шы­рэн­ня да­га­вор­на-пра­ва­вой ба­зы. З абод­вух ба­коў зроб­ле­ны ак­цэнт на атры­ман­не ўза­е­ма­вы­гад­ных вы­ні­каў у га­лі­не гу­ма­ні­тар­на­га су­пра­цоў­ніц­тва і ме­ды­цын­ска­га ту­рыз­му.

У гэ­ты ж дзень ад­бы­ла­ся су­стрэ­ча Ула­дзі­мі­ра Анд­рэй­чан­кі з кі­раў­ніц­твам Са­ве­та шта­таў Су­да­на. Абод­ва ба­кі па­цвер­дзі­лі за­ці­каў­ле­насць ва ўма­ца­ван­ні ўза­е­ма­вы­гад­на­га су­пра­цоў­ніц­тва ў пра­мыс­ло­вас­ці, сель­ская гас­па­дар­цы, асва­ен­ні пры­род­ных рэ­сур­саў Су­да­на, пад­рых­тоў­цы кад­раў.

На­дзея ЮШ­КЕ­ВІЧ

Фо­та прад­стаў­ле­на прэс-служ­бай Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Якую літаратуру здаюць у букіністычныя крамы?

Якую літаратуру здаюць у букіністычныя крамы?

Калі звычайныя кнігарні працуюць па формуле «кніга — чалавек», то букіністычныя трымаюцца на прынцыпе «людзі — кнігі — людзі».

Грамадства

Успаміны бортмеханіка верталёта пра Афганістан

Успаміны бортмеханіка верталёта пра Афганістан

У лётнай кніжцы Сяргея Пацкевіча — 970 гадзін налёту.