Вы тут

Што адбылося за тыдзень у Савеце Рэспублікі


Спi­кер верх­няй па­ла­ты пра­га­ла­са­ваў 18 лю­та­га

Цi­ка­васць лю­дзей да сё­лет­нiх вы­ба­раў га­во­рыць пра не­абы­яка­васць вы­бар­шчы­каў i са­мiх кан­ды­да­таў, жа­дан­не ўдзель­нi­чаць у жыц­цi кра­i­ны. Пра гэ­та за­явiў стар­шы­ня Са­ве­та Рэс­пуб­лi­кi На­цы­я­наль­на­га схо­ду Мi­ха­iл МЯС­НI­КО­ВIЧ пас­ля та­го, як пра­га­ла­са­ваў за абра­на­га кан­ды­да­та ў Мiн­гар­са­вет.

Спi­кер па­хва­лiў за якас­ную пад­рых­тоў­чую ра­бо­ту вы­бар­чыя ка­мi­сii. «Ка­лi лю­дзi з на­тхнен­нем аб­мяр­коў­ва­юць вы­ба­ры i iдуць ад­даць свой го­лас — гэ­та ка­жа пра мно­гае. Ды i кан­ды­да­таў да­стой­ных ха­пае. Ёсць з ка­го вы­бi­раць. Пра ся­бе за­явi­лi лю­дзi з пэў­най жыц­цё­вай па­зi­цы­яй, якiя ўсве­дам­ля­юць сваю ад­каз­насць i iдуць у дэ­пу­та­ты, каб рэа­лi­за­ваць не толь­кi свае ам­бi­цыi, але i па­тэн­цы­ял», — лi­чыць пар­ла­мен­та­рый.

Па яго сло­вах, гэ­тыя лю­дзi па­вiн­ны iмк­нуц­ца пра­ца­ваць на ка­рысць на­сель­нiц­тва ў рам­ках сва­ёй вы­бар­чай акру­гi, го­ра­да. «I я ўба­чыў та­кiх ся­род кан­ды­да­таў — тых, хто сам хо­ча бу­да­ваць сваю кра­i­ну. Гэ­та трэ­ба вi­таць i ўся­ляк пад­трым­лi­ваць, каб спраў­дзi­лi­ся тыя ча­кан­нi, з якi­мi вы­бар­шчы­кi i кан­ды­да­ты iш­лi на вы­ба­ры», — пад­крэс­лiў стар­шы­ня Са­ве­та Рэс­пуб­лi­кi.


Пер­шы на­мес­нiк ген­се­ка ААН на­ве­да­ла рэ­абi­лi­та­цый­ны цэнтр

На­мес­нiк стар­шы­нi Са­ве­та Рэс­пуб­лi­кi На­цы­я­наль­на­га схо­ду, на­цы­я­наль­ны ка­ар­ды­на­тар па Мэ­тах устой­лi­ва­га раз­вiц­ця Мар'­я­на Шчот­кi­на i пер­шы на­мес­нiк Ге­не­раль­на­га сак­ра­та­ра ААН Амi­на Ма­ха­мед на­ве­да­лi Рэс­пуб­лi­кан­скi рэ­абi­лi­та­цый­ны цэнтр для дзя­цей-iн­ва­лi­даў.

Амi­ну Ма­ха­мед азна­ё­мi­лi з ме­то­ды­ка­мi ра­бо­ты з дзець­мi ў цэнт­ры, рас­ка­за­лi пра ўмо­вы зна­хо­джан­ня ў iм. Мар'­я­на Шчот­кi­на на пры­кла­дзе ўста­но­вы па­ка­за­ла, як пры ўза­е­ма­дзе­ян­нi сiс­тэм ахо­вы зда­роўя, аду­ка­цыi, пры­ват­ных парт­нё­раў i ва­лан­цё­раў ар­га­нi­за­ва­на комп­лекс­ная па­этап­ная рэ­абi­лi­та­цыя дзя­цей.

У час раз­мо­вы з дзець­мi Амi­на Ма­ха­мед па­дзя­лi­ла­ся ўра­жан­ня­мi пра Бе­ла­русь, рас­ка­за­ла пра ся­бе. «Я люб­лю сваю ра­бо­ту, та­му што ма­гу мець зно­сi­ны з роз­ны­мi людзь­мi. У Бе­ла­ру­сi вель­мi шмат доб­рых лю­дзей, i тут, у цэнт­ры — асаб­лi­ва. Мы ўсе слу­жым ча­ла­вец­тву. I гэ­та вы­дат­на», — ска­за­ла яна. Дзе­цi па­дзя­лi­лi­ся з гос­цяй сва­i­мi ма­ра­мi i пла­на­мi. У ад­каз Амi­на Ма­ха­мед за­пра­сi­ла iх пры­ехаць да яе ў гос­цi ў Нью-Ёрк.


Се­на­тар пра­вёў пры­ём гра­ма­дзян i пра­мую тэ­ле­фон­ную лi­нiю

У Ма­гi­лё­ве ад­бы­ло­ся па­ся­джэн­не Ма­гi­лёў­ска­га га­рад­ско­га вы­ка­наў­ча­га ка­мi­тэ­та. У яго ра­бо­це пры­няў удзел стар­шы­ня Па­ста­ян­най ка­мi­сii Са­ве­та Рэс­пуб­лi­кi На­цы­я­наль­на­га схо­ду па мiж­на­род­ных спра­вах i на­цы­я­наль­най бяс­пе­цы Сяр­гей Рах­ма­наў.

Пад­час па­ся­джэн­ня бы­ло раз­гле­джа­на вы­ка­нан­не комп­лекс­на­га пла­на ме­ра­пры­ем­стваў па су­праць­дзе­ян­нi не­за­кон­на­му аба­ро­ту нар­ко­ты­каў, пра­фi­лак­ты­цы iх спа­жы­ван­ня i са­цы­яль­най рэ­абi­лi­та­цыi асоб, хво­рых на нар­ка­ма­нiю, на тэ­ры­то­рыi Ма­гi­лё­ва на 2017—2018 га­ды, а так­са­ма комп­лек­су мер па вы­ра­шэн­нi са­цы­яль­на знач­ных праб­лем на­сель­нiц­тва, па­пя­рэ­джан­нi аб­грун­та­ва­ных зва­ро­таў гра­ма­дзян.

У гэ­ты ж дзень Сяр­гей Рах­ма­наў пра­вёў аса­бiс­ты пры­ём гра­ма­дзян, iх прад­стаў­нi­коў i прад­стаў­нi­коў юры­дыч­ных асоб, а так­са­ма пра­мую тэ­ле­фон­ную лi­нiю. Гра­ма­дзя­нам, якiя звяр­ну­лi­ся, бы­лi да­дзе­ны ад­па­вед­ныя тлу­ма­чэн­нi па пы­тан­нях уза­е­ма­дзе­ян­ня з гра­мад­скi­мi аб'­яд­нан­ня­мi i пар­ты­я­мi, а так­са­ма про­цi­дзе­ян­ня не­за­кон­на­му аба­ро­ту нар­ко­ты­каў у Бе­ла­ру­сi.

Ве­ра­нi­ка ПУС­ТА­ВIТ

Фота БЕЛТА

Выбар рэдакцыі

Культура

Што паглядзець у брэсцкім музеі выратаваных каштоўнасцяў

Што паглядзець у брэсцкім музеі выратаваных каштоўнасцяў

Брэсцкі музей выратаваных каштоўнасцяў можна назваць мясцовым Луўрам — калі ўвогуле дарэчы параўноўваць адну культуру з іншай.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

— Хлопцы, не біце, я — ва-а-аш!..

Грамадства

Як дэпутаты вырашаюць праблемы жыхароў Брэсцкай вобласці

Як дэпутаты вырашаюць праблемы жыхароў Брэсцкай вобласці

У мясцовых Саветах Брэсцкай вобласці ажыццяўляюць дэпутацкую дзейнасць 2962 дэпутаты. 

Грамадства

Чым жыве найлепшая маладая сям'я штурмавой авіяцыйнай базы ў Лідзе

Чым жыве найлепшая маладая сям'я штурмавой авіяцыйнай базы ў Лідзе

Абодва яны спяваюць, пішуць вершы пра сваю сям'ю і іграюць на музычных інструментах.