Вы тут

Запас бяды не чыніць!


Тра­ды­цый­на во­сен­ню пра­хо­дзяць сель­ска­гас­па­дар­чыя кір­ма­шы вы­хад­но­га дня, дзе кож­ны змо­жа на­быць пра­дук­ты хар­ча­ван­ня па цэ­нах вы­твор­цаў. Сё­ле­та кір­ма­шо­вы се­зон па­чаў­ся 22—23 ве­рас­ня і за­вер­шыц­ца 4 ліс­та­па­да.


У ста­лі­цы вы­зна­ча­ны дзве га­лоў­ныя пля­цоў­кі — ка­ля спар­тыў­на­га комп­лек­су «Чы­жоў­ка-Арэ­на» і Па­ла­ца спор­ту. Тут сваю пра­дук­цыю прад­ста­вяць сель­гас­вы­твор­цы, фер­мер­скія (ся­лян­скія) гас­па­дар­кі, прад­пры­ем­ствы спа­жы­вец­ка­га та­ва­рыст­ва з усёй кра­і­ны. Акра­мя га­лоў­ных пля­цо­вак, у го­ра­дзе вы­дзе­ле­на 197 мес­цаў для што­дзён­на­га ганд­лю, дзе да­зво­ле­на пра­да­ваць пло­даага­род­нін­ную пра­дук­цыю, якую вы­рошч­ва­юць у гас­па­дар­ках і на пры­ват­ных пад­вор­ках.

Уся сель­ска­гас­па­дар­чая пра­дук­цыя бу­дзе рэа­лі­зоў­вац­ца па ніз­кіх цэ­нах. Па­куп­ні­кі так­са­ма змо­гуць на­быць хле­ба­бу­лач­ныя, кан­ды­тар­скія вы­ра­бы, кан­сер­вы, ма­лоч­ныя пра­дук­ты, мя­са, каў­бас­ныя вы­ра­бы, ры­бу, мёд.

Ве­тэ­ра­нам і ўдзель­ні­кам Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны, ін­ва­лі­дам І гру­пы, гра­ма­дзя­нам, ста­рэй­шым за 80 га­доў, ака­жуць да­па­мо­гу ў да­стаў­цы пло­да­а­га­род­нін­най пра­дук­цыі да­до­му бяс­плат­на. Да­па­мо­гу ў па­груз­цы ака­жуць ак­ты­віс­ты БРСМ.

Ган­на ЗА­НКАВІЧ

Фо­та аў­та­ра

Выбар рэдакцыі

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.

Грамадства

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Настаўнікі ўпэўнены: ці будуць вучні чытаць, у многім залежыць ад іх саміх. 

Эканоміка

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Однако наша страна надеется, что это временные трудности.

Грамадства

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Дзяржаўным органам і іншым арганізацыям даручана кіравацца палажэннямі канцэпцыі ў практычнай дзейнасці.