Вы тут

Тры медалі ў беларусаў на этапе Кубка свету па скачках на батуце


Больш за 150 спарт­сме­наў з 36 кра­ін све­ту — гэта са­мыя моц­ныя ба­ту­тыс­ты су­час­нас­ці. Ся­род іх — прад­стаў­ні­кі Кі­тая, Япо­ніі, Ра­сіі, Фран­цыі і, вя­до­ма ж, бе­ла­ру­сы. Этап Куб­ка све­ту для спарт­сме­наў зда­быў ад­ра­зу не­каль­кі важ­ных зна­чэн­няў, акра­мя ро­зыг­ры­шаў ме­да­лёў не­па­срэд­на са­мо­га тур­ні­ру, спа­бор­ніц­твы ў Мін­ску ста­лі тэс­та­вы­мі пе­рад ІІ Еў­ра­пей­скі­мі гуль­ня­мі і ад­ным з эта­паў ад­бо­ру на Алім­пій­скія гуль­ні 2020 го­да.


Пэў­ныя вы­пра­ба­ван­ні прай­шлі і бе­ла­рус­кія ар­га­ні­за­та­ры, спар­тыў­ныя ме­не­джа­ры, бо ім трэ­ба бы­ло па­ка­заць, на­коль­кі «Мінск-Арэ­на», якая пры­ме спа­бор­ніц­твы ІІ Еў­ра­пей­скіх гуль­няў па ўсіх гім­нас­тыч­ных дыс­цып­лі­нах, га­то­вая да чэр­вень­ска­га буй­но­га тур­ні­ру. «Пе­рад па­чат­кам эта­пу Куб­ка све­ту ў Мін­ску мне да­вя­ло­ся азна­ё­міц­ца з асноў­най і трэ­ні­ро­вач­най арэ­на­мі, дзе прой­дуць спа­бор­ніц­твы па скач­ках на ба­ту­це на ІІ Еў­ра­пей­скіх гуль­нях, а так­са­ма ін­вен­та­ром — усё на са­мым вы­со­кім уз­роў­ні, ар­га­ні­за­та­ры доб­ра пад­рых­та­ва­лі­ся. Да­во­дзі­ла­ся не раз чуць ад спарт­сме­наў, што вы­сту­паць у та­кой ат­мас­фе­ры вель­мі кам­форт­на. Яшчэ раз ха­цеў бы пад­крэс­ліць: пе­ра­ка­на­ны ў па­спя­хо­вас­ці бу­ду­чых спа­бор­ніц­тваў ба­ту­тыс­таў пад­час Гуль­няў», — ад­зна­чыў у сва­ім кам­эн­та­рыі прэ­зі­дэнт тэх­ніч­на­га ка­мі­тэ­та Еў­ра­пей­ска­га гім­нас­тыч­на­га са­ю­за па скач­ках на ба­ту­це Ула­дзі­мір Зе­ман.

Са спар­тыў­на­га пунк­ту гле­джан­ня Ку­бак све­ту ў Мін­ску атры­маў­ся так­са­ма за­хап­ляль­ным і інт­ры­гу­ю­чым. На­прык­лад, у ін­ды­ві­ду­аль­ных скач­ках у фі­нал не змог ада­брац­ца адзін з лі­да­раў кі­та­ец Дон Дон, а ў жа­но­чым тур­ні­ры ў ба­раць­бе за ме­да­лі не пры­ня­лі ўдзел бе­ла­рус­кі.

Ад­нак на­шы спарт­сме­ны ста­лі пе­ра­мож­ца­мі ў сін­хрон­ных скач­ках, ся­род муж­чын «зо­ла­та» Куб­ка све­ту за­вая­ва­лі Ула­дзі­слаў Ган­ча­роў і Алег Раб­цаў, у жа­но­чым тур­ні­ры, па­ка­заў­шы ідэа­льнае вы­ка­нан­не скач­коў, пе­ра­мо­гу атры­ма­лі Ган­на Ган­ча­ро­ва і Ма­рыя Ма­ха­рын­ская.

Алім­пій­скі чэм­пі­ён Рыа-2016 Ула­дзі­слаў Ган­ча­роў стаў яшчэ і ўла­даль­ні­кам «брон­зы» ў ін­ды­ві­ду­аль­ных спа­бор­ніц­твах. На жаль, да­пус­ціў­шы па­мыл­ку, ён не змог зма­гац­ца за «зо­ла­та». «Сін­хрон­ную пра­гра­му з ма­ім парт­нё­рам па ка­ман­дзе Але­гам Раб­ца­вым ад­пра­ца­ва­лі доб­ра, а вось у ін­ды­ві­ду­аль­ным вы­ступ­лен­ні мне ха­це­ла­ся па­зма­гац­ца за больш вы­со­кія мес­цы на п'е­дэс­та­ле. Я да­пус­ціў гру­бую па­мыл­ку: на пра­мым эле­мен­це са­гнуў но­гі, за што суд­дзі зня­лі ба­лы», — рас­ка­заў Ула­дзі­слаў.

За­ла­ты ме­даль ін­ды­ві­дуаль­ных скач­коў у муж­чын за­ва­я­ваў ра­сій­скі ат­лет Мі­ха­іл Мель­нік, яго су­ай­чын­нік Анд­рэй Юдзін стаў дру­гім.

У жа­но­чых ін­ды­ві­ду­аль­ных скач­ках «зо­ла­та» ака­за­ла­ся ў кі­та­ян­кі Чжу Сю­э­ін, ра­сій­ская спарт­смен­ка Яна Паў­ла­ва вый­гра­ла ся­рэб­ра­ны ме­даль, на трэ­цюю пры­ступ­ку п'е­дэс­та­ла ўзня­ла­ся кі­та­ян­ка Лін Кван­кі.

За­раз у бе­ла­рус­кай ка­ман­ды не­вя­лі­кі ад­па­чы­нак, а ўжо 25 кра­са­ві­ка стар­туе чар­го­вы трэ­ні­ро­вач­ны збор.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ

Загаловак у газеце: Да­ля­цець да п'е­дэс­та­ла

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Палацы, паркi, сядзiбы. На Брэстчыне вядзецца вялiкая работа па аднаўленнi гiсторыка-культурных аб'ектаў

Палацы, паркi, сядзiбы. На Брэстчыне вядзецца вялiкая работа па аднаўленнi гiсторыка-культурных аб'ектаў

Адным з першых у вобласцi пачалi рэстаўрыраваць велiчны палац Сапег у Ружанах.

Грамадства

Шопiнг з дапоўненай рэальнасцю. Тэхналогii 3D-мадэлявання адкрыюць новы фармат гандлю

Шопiнг з дапоўненай рэальнасцю. Тэхналогii 3D-мадэлявання адкрыюць новы фармат гандлю

Наша краiна займае трэцяе месца ў сваiм рэгiёне па колькасцi бескантактавых транзакцый.

Грамадства

Неспадзяваныя падарожжы. Як не згубiцца ў лесе?

Неспадзяваныя падарожжы. Як не згубiцца ў лесе?

Цёплае i вiльготнае надвор'е, якое вось ужо чацвёрты тыдзень з невялiкiмi перапынкамi пануе ў Беларусi, штурхае да таго, каб пайсцi ў лес.