Вы тут

СМІ ў Бе­ла­ру­сі

0 1175

Адкрылася ХХІІІ Міжнародная спецыялізаваная выстаўка «СМІ ў Беларусі»

Па свежыя навіны — у Нацыянальны выставачны цэнтр «БелЭкспа».

0 757

Натарыусы разам са «Звяздой» адкажуць на пытанні

2 і 3 мая на стэндзе Выдавецкага дома «Звязда» падчас выстаўкі «СМІ ў Беларусі».

0 410

Чым жывуць сучасныя медыя?

Больш як 500 сродкаў масавай інфармацыі будуць прадстаўлены на выстаўцы «СМІ ў Беларусі».

0 1131

«Канкурыраваць цяжка, але магчыма»

У межах выставы «СМІ ў Беларусі» адбылася прэзентацыя Года турызму Беларусі ў Кітаі.

0 2322

Тэма Года малой радзімы яскрава прадстаўлена на выстаўцы СМІ

Адметна, што тэма краязнаўства была закранута і на больш высокім узроўні.

0 1405

Традыцыйная выстава «СМІ ў Беларусі» сёлета пройдзе ў новым фармаце

З 3 да 5 мая ў сталічным НВЦ «БелЭкспа».

0 1330

Калі слова трапляе ў цэль

Пе­ра­мож­цы кон­кур­су на леп­шую пуб­лі­ка­цыю ва­ен­на-па­тры­я­тыч­най тэ­ма­ты­кі ў твор­час­ці аба­пі­ра­лі­ся на ся­мей­ныя гіс­то­рыі.

0 962

Прэ­са і тэх­на­ло­гіі — па су­сед­стве

XVІІІ Між­на­род­ная спе­цы­я­лі­за­ва­ная вы­ста­ва «СМІ ў Бе­ла­ру­сі», якая ад­кры­ла­ся ўчо­ра ў Мі

0 779

Ці­ка­він­кі ад Вы­да­вец­ка­га до­ма «Звяз­да» для чы­та­чоў і не толь­кі...

Сён­ня ад­кры­ва­ец­ца XVІІІ Між­на­род­ная спе­цы­я­лі­за­ва­ная вы­ста­ва «СМІ ў Бе­ла­ру­сі».