Вы тут

Пра мову, гісторыю і геаграфію…


Вяр­тан­не да вы­кла­дан­ня ў шко­ле гіс­то­рыі і геа­гра­фіі Бе­ла­ру­сі на бе­ла­рус­кай мо­ве пла­ну­ец­ца аб­мер­ка­ваць да кан­ца сту­дзе­ня на вя­лі­кай на­ра­дзе з пе­да­га­гіч­най гра­мад­скас­цю. Пра гэ­та жур­на­ліс­там па­ве­да­міў мі­ністр аду­ка­цыі Мі­ха­іл ЖУ­РАЎ­КОЎ.

_MG_0324

 

—Удзел у на­ра­дзе возь­муць прад­стаў­ні­кі на­ву­чаль­ных уста­ноў з усіх рэ­гі­ё­наў кра­і­ны, аў­тар­скіх ка­лек­ты­ваў, якія пра­цу­юць над ства­рэн­нем на­ву­чаль­ных комп­лек­саў, а так­са­ма вуч­нёў­скіх са­ве­таў. Але на­ша цвёр­дае пе­ра­ка­нан­не — гіс­то­рыю сва­ёй кра­і­ны трэ­ба вы­ву­чаць на род­най мо­ве, — пад­крэс­ліў кі­раў­нік га­лоў­на­га аду­ка­цый­на­га ве­дам­ства.

Ра­зам з тым Мі­ха­іл Жу­раў­коў пры­знаў­ся, што да пры­му­со­вай усе­агуль­най бе­ла­ру­сі­за­цыі ста­віц­ца вель­мі асця­рож­на. Мі­ністр аду­ка­цыі з за­да­валь­нен­нем кан­ста­та­ваў, што ці­ка­васць да бе­ла­рус­кай мо­вы ў сту­дэнц­кім ася­род­ку рас­це. Пры­чым ёю ў што­дзён­ным ужыт­ку ка­рыс­та­юц­ца ўжо не толь­кі сту­дэн­ты гіс­та­рыч­на­га ці фі­ла­ла­гіч­на­га фа­куль­тэ­таў, але і сту­дэн­ты тэх­ніч­ных і пры­ро­да­знаў­ча-на­ву­ко­вых спе­цы­яль­нас­цяў, якія на­ват на эк­за­ме­нах ад­каз­ва­юць вы­клад­чы­кам па-бе­ла­рус­ку. У са­цы­яль­ных сет­ках ёсць су­пол­кі, у якіх сту­дэн­ты раз­маў­ля­юць па­між са­бой толь­кі на род­най мо­ве.

—Мяр­кую, што ка­лі-не­будзь мы прый­дзем да та­го, што боль­шасць прад­ме­таў бу­дзе вы­кла­дац­ца ў нас на бе­ла­рус­кай мо­ве. Я лі­чу, што кож­ны па­ві­нен сам для ся­бе ў ду­шы вы­ра­шыць: якая мо­ва яму блі­жэй. Але чым больш ак­тыў­на мы бу­дзем пра­па­ган­да­ваць бе­ла­рус­кую мо­ву і пры­га­жосць яе гу­чан­ня, тым хут­чэй лю­дзі пач­нуць на ёй раз­маў­ляць. Га­лоў­нае — каб гэ­та ста­ла для лю­дзей на­ту­раль­най па­трэ­бай, — ска­заў мі­ністр аду­ка­цыі.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.