Вы тут

Медыкі распавялі, як можна дыягнаставаць у сябе рак


Ка­лі пя­кот­ка пра­цяг­ва­ец­ца тры тыд­ні і больш, то гэ­та тры­вож­ны знак. Маг­чы­ма раз­віц­цё ра­ка стра­ва­во­да або страў­ні­ка, пі­ша Zее Nеws. Між тым, толь­кі кож­ны дру­гі на­вед­вае ўра­ча ў су­вя­зі з пра­цяг­лай пя­кот­кай. А чым ра­ней рак вы­яў­ля­ец­ца, тым больш шан­цаў на ля­чэн­не. Па ста­тыс­ты­цы, пры­клад­на ў 67% вы­пад­каў ра­ка стра­ва­во­да і страў­ні­ка, вы­яў­ле­ных на ран­няй ста­дыі раз­віц­ця, лю­дзі жы­вуць мі­ні­мум 5 га­доў пас­ля па­ста­ноў­кі ды­яг­на­зу.

28-28

Ка­лі рак вы­яў­ля­юць на поз­няй ста­дыі раз­віц­ця, то так доў­га жы­вуць толь­кі 3%. Да­сле­да­ван­не 1046 ча­ла­век па­ка­за­ла: пры­клад­на 59% не ве­да­лі, што пя­кот­ка мо­жа быць сімп­то­мам ра­ка. Акра­мя яе, тры­во­гу па­ві­нен вы­клі­каць і ін­шы сімп­том — праб­ле­мы з пра­глы­нан­нем ежы. Пра яго не ве­да­лі 70% апы­та­ных. Спе­цы­я­ліс­ты за­клі­ка­юць ад­ра­зу ж звяр­тац­ца да ўра­ча пры вы­яў­лен­ні апі­са­ных сімп­то­маў. Ран­нія ды­яг­нос­ты­ка і па­ча­так ля­чэн­ня мо­гуць вы­ра­та­ваць жыц­цё.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.