Вы тут

Ула­дзі­мір Мар­ге­віч

0 955

Ча­ла­век — гэ­та гу­чыць год­на

Па іні­цы­я­ты­ве Б

0 475

Чакаем спецыялiстаў вы­со­кай ­ква­лі­фі­ка­цыі

У 2013 го­дзе з на­шай кра­і­ны, па афі­цый­ных звест­ках, з'е­ха­лі 5,5 тыс. пра­цоў­ных міг­ран­таў — гэ­та на 15% менш, чым у 2012 го­дзе.