Вы тут

Як дзе­ла­выя аб'­яд­нан­ні ўплы­ва­юць на эка­номіку кра­і­ны?


Сён­ня прад­пры­маль­ніц­кія са­ю­зы і аса­цы­я­цыі аб'­яд­ноў­ва­юць ка­ля 10% біз­нес­ме­наў (у не­ка­то­рыя га­ды ліч­ба да­ся­га­ла 20%). На­коль­кі та­ды іх ба­чан­не ад­люст­роў­вае мер­ка­ван­не ўсіх прад­пры­маль­ні­каў і ча­му ін­шыя прад­стаў­ні­кі ма­ло­га і ся­рэд­ня­га біз­не­су не імк­нуц­ца стаць чле­на­мі "агуль­на­га цэ­ла­га"? Гэ­ту тэ­му аб­мер­ка­ва­лі ра­зам з са­вет­ні­кам па эка­на­міч­ных пы­тан­нях Рэс­пуб­лі­кан­ска­га фон­ду са­дзей­ні­чан­ня раз­віц­цю прад­пры­маль­ніц­тва Тац­ця­най БЫ­КА­ВАЙ на се­мі­на­ры "Па­вы­шэн­не якас­ці дыя­ло­гу па­між ар­га­ні­за­цы­я­мі пад­трым­кі біз­не­су і ор­га­на­мі ўла­ды: ін­клю­зіў­нае пры­няц­це ра­шэн­няў". Се­мі­нар су­мес­на ар­га­ні­за­ва­лі Аса­цы­я­цыя еў­ра­пей­ска­га біз­не­су і Кан­фе­дэ­ра­цыя біз­не­су Літ­вы.


Апы­тан­не спе­цы­я­ліс­таў Ін­сты­ту­та пры­ва­ты­за­цыі і ме­недж­мен­ту ся­род прад­стаў­ні­коў ма­ло­га і ся­рэд­ня­га біз­не­су па­каз­вае, што чле­ны прад­пры­маль­ніц­кіх са­юзаў больш ап­ты­міс­тыч­на ацэнь­ва­юць дыя­лог па­між біз­не­сам і ўла­дай. Так, аб­са­лют­на ста­ноў­чую ад­зна­ку ста­вяць 20% чле­наў і 9% ня­чле­наў ся­род апы­та­ных. На ін­шым ба­ку таб­лі­цы ся­род тых, хто лі­чыць, што за­да­ча па вя­дзен­ні дыя­ло­гу зу­сім не вы­ка­на­на, зна­хо­дзяц­ца 8% чле­наў і 17% ня­чле­наў прад­пры­маль­ніц­кіх аса­цы­я­цый.

На дум­ку Тац­ця­ны Бы­ка­вай, уза­е­ма­дзе­ян­не біз­не­су і прад­пры­маль­ніц­кіх са­юзаў раз­ві­та сла­ба. Ма­быць, та­му і ацэн­кі дыя­ло­гу з ула­дай так ад­роз­ні­ва­юц­ца. З ін­ша­га бо­ку, ка­лі б прад­пры­маль­ні­кі бы­лі больш за­ці­каў­ле­ны ў та­кіх аб'­яд­нан­нях, яны б атрым­лі­ва­лі больш фі­нан­са­ван­ня за кошт член­скіх уз­но­саў і маг­лі б раз­ві­ваць свае экс­перт­ныя маг­чы­мас­ці і больш упэў­не­на пра­соў­ваць іні­цы­я­ты­вы. Фар­маль­на іс­ну­юць роз­ныя фор­мы дыя­ло­гу па­між дзяр­жа­вай і біз­не­сам, але іх не­аб­ход­на на­паў­няць якас­ны­мі пра­па­но­ва­мі, інакш за­ста­юц­ца не да кан­ца за­да­во­ле­ныя абод­ва ба­кі.

Пры гэ­тым у са­міх аб'­яд­нан­нях (за вы­клю­чэн­нем га­лі­но­вых) ёсць та­кі не­да­хоп: яны зай­ма­юц­ца шы­ро­кім ко­лам пы­тан­няў, усі­мі праб­ле­ма­мі, а раз­бі­рац­ца ад­ноль­ка­ва доб­ра ва ўсіх сфе­рах не маг­чы­ма. "Та­му вель­мі час­та ка­лі мы са­дзім­ся за стол пе­ра­га­во­раў з прад­стаў­ні­ка­мі мі­ніс­тэр­стваў — у нас мі­ніс­тэр­стваў шмат і там ся­дзяць лю­дзі, якія пра­цу­юць пра­фе­сі­я­наль­на і ва­ло­да­юць ін­фар­ма­цы­яй, — то мы вы­гля­да­ем не­пе­ра­ка­наў­ча", — лі­чыць Тац­ця­на Бы­ка­ва. Вы­ха­даў з та­ко­га ста­но­ві­шча два: ці ў са­міх аб'­яд­нан­нях раз­ві­ваць ад­дзе­лы па кож­най га­лі­не, ці аба­пі­рац­ца на ад­па­вед­ныя га­лі­но­выя аса­цы­я­цыі. Ка­лі лік­ві­да­ваць не­да­хо­пы і вы­пра­ца­ваць ме­ха­ніз­мы больш плён­на­га ўза­е­ма­дзе­ян­ня па лі­ніі біз­не­соў­ца — са­юз — дзяр­жа­ва, та­ды мож­на бу­дзе га­ва­рыць пра па­вы­шэн­не ро­лі прад­пры­маль­ніц­кіх аса­цы­я­цый у фар­мі­ра­ван­ні эка­на­міч­най па­лі­ты­кі кра­і­ны.

На­дзея АНІ­СО­ВІЧ

anіsovіch@zvіazda.by

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Некалі ў нашых вёсках людзі былі маладзейшыя. Ва ўсякім разе амаль усе яны трымалі кароў. 

Грамадства

Чаму амаладжэнне навуковых кадраў прынцыпова важнае?

Чаму амаладжэнне навуковых кадраў прынцыпова важнае?

На якім этапе трэба распачынаць выхаванне будучага даследчыка: у аспірантуры, магістратуры або яшчэ ў школе? 

Грамадства

Малых пацыентаў з арытміяй аперыруюць на базе РНПЦ дзіцячай хірургіі

Малых пацыентаў з арытміяй аперыруюць на базе РНПЦ дзіцячай хірургіі

Праведзеныя аператыўныя ўмяшанні — гэта надзея на радыкальнае вылечванне для тых, хто зараз з прычыны свайго захворвання прымае сур'ёзныя лекавыя прэпараты.

Грамадства

Як на школьных уроках вучаць арыентавацца ў медыясвеце?

Як на школьных уроках вучаць арыентавацца ў медыясвеце?

Сваім вопытам дзеляцца чэшскія спецыялісты.