Вы тут

Кантакты без межаў


Уба­чыць но­выя перс­пек­ты­вы імк­нец­ца мо­ладзь Са­юз­най дзяр­жа­вы

Што­год ка­ля 20 ты­сяч бе­ла­ру­саў на­кі­роў­ва­юц­ца атрым­лі­ваць аду­ка­цыю ў Ра­сію, а 2 ты­ся­чы ра­сі­ян пры­яз­джа­юць ву­чыц­ца ў Бе­ла­русь. Гэ­тая ін­фар­ма­цыя бы­ла агу­ча­на пад­час «круг­ла­га ста­ла» «Перс­пек­тыў­ныя на­прам­кі раз­віц­ця Са­юз­най дзяр­жа­вы: дзі­ця­ча-юнац­кая і ма­ла­дзёж­ная па­лі­ты­ка», што ад­быў­ся ў На­цы­я­наль­най біб­лі­я­тэ­цы. Раз­мо­ва так­са­ма іш­ла пра на­ву­ко­вы аб­мен, дзей­насць су­мес­най ВНУ (Бе­ла­рус­ка-Ра­сій­ска­га ўні­вер­сі­тэ­та ў Ма­гі­лё­ве), ма­ла­дзёж­ны біз­нес-ак­се­ле­ра­тар, а так­са­ма пра ін­шыя шмат­лі­кія пра­ек­ты. Ад­зна­ча­ла­ся эфек­тыў­нае су­пра­цоў­ніц­тва ай­чын­ных і ра­сій­скіх бу­дат­ра­даў: та­кія звод­ныя атра­ды пра­цу­юць на бу­даў­ніц­тве Бе­ла­рус­кай АЭС у Аст­ра­вец­кім ра­ё­не і на аб'­ек­тах наф­та­га­за­ва­га ра­до­ві­шча «Ба­ва­нен­ка­ва» ў Яма­ла-Ня­не­цкай аў­та­ном­най акру­зе.

4-15

4-15

 

Спы­няц­ца на да­сяг­ну­тым ні­хто не збі­ра­ец­ца. Блі­жэй­шым ча­сам па­між Мі­ніс­тэр­ствам аду­ка­цыі Бе­ла­ру­сі і Мі­ніс­тэр­ствам аду­ка­цыі і на­ву­кі РФ бу­дзе пад­пі­са­на но­вае Па­гад­нен­не аб су­пра­цоў­ніц­тве ў сфе­ры ма­ла­дзёж­най па­лі­ты­кі. Не­ка­то­рыя кан­крэт­ныя пра­па­но­вы бы­лі агу­ча­ны падчас «круг­лага ста­ла».

Так, на­прык­лад, ад кі­раў­ніц­тва На­цы­я­наль­на­га дзі­ця­ча­га цэнт­ра «Зуб­ра­ня» пра­гу­ча­ла ідэя аб удзе­ле ра­сій­скіх юн­ка­раў у спе­цы­я­лі­за­ва­най жур­на­лісц­кай зме­не ў ла­ге­ры (пра сё­лет­нюю зу­сім ня­даў­на «Чыр­вон­ка» пі­са­ла), а так­са­ма аб су­стрэ­чах для аб­ме­ну до­све­дам па­між ва­жа­ты­мі «Зуб­ра­ня­ці» і іх ка­ле­га­мі з Ра­сіі.

— На­шы іні­цы­я­ты­вы за­клі­ка­ны спры­яць па­ляп­шэн­ню зно­сін па­між мо­лад­дзю кра­ін Са­юз­най дзяр­жа­вы, — рас­ка­за­ла ка­рэс­пан­дэн­ту «Чыр­вон­кі» ме­та­дыст НДЦ «Зуб­ра­ня» Тац­ця­на ШВАЙ­КА. — Дзе­ці з Ра­сіі і ін­шых кра­ін ця­пер так­са­ма ад­па­чы­ва­юць у на­шым цэнт­ры, ад­нак най­важ­ней­шай за­да­чай з'яў­ля­ец­ца іх удзел у тэ­ма­тыч­ных зме­нах. Ад­па­чы­нак бе­ла­рус­кіх дзя­цей фі­нан­су­ец­ца з дзярж­бюд­жэ­ту на­шай кра­і­ны, а ў вы­пад­ку з ра­сій­скай мо­лад­дзю мы як­раз і спа­дзя­ём­ся на да­па­мо­гу Са­юз­най дзяр­жа­вы. Што ж ты­чыц­ца ва­жац­ка­га аб­ме­ну до­све­дам, то асаб­лі­вых фі­нан­са­вых вы­дат­каў гэ­та не па­тра­буе, ад­нак мы хо­чам, каб та­кое су­пра­цоў­ніц­тва так­са­ма ад­бы­ва­ла­ся пад эгі­дай Са­юз­най дзяр­жа­вы.

Ся­род ін­шых іні­цы­я­тыў вы­лу­ча­ла­ся, на­прык­лад, пра­па­но­ва аб­мень­вац­ца на­пра­цоў­ка­мі ў вы­ка­ры­стан­ні ін­тэр­нэ­ту ў сфе­ры аду­ка­цыі, якую вы­ка­за­ла ды­рэк­тар На­цы­я­наль­на­га ін­сты­ту­та аду­ка­цыі Бе­ла­ру­сі Ра­і­са СІ­ДА­РЭН­КА. Не­ка­то­рыя пра­ек­ты зна­хо­дзяц­ца ў ста­дыі рэа­лі­за­цыі ўжо сён­ня.

Гэ­та да­ты­чыц­ца, на­прык­лад, ства­рэн­ня пад­руч­ні­ка па гіс­то­рыі Са­юз­най дзяр­жа­вы, пра які па­ве­да­мі­ла на­мес­нік дэ­ка­на гіс­та­рыч­на­га фа­куль­тэ­та МДУ імя М.В. Ла­ма­но­са­ва Ак­са­на СО­ЛА­ПА­ВА. Па­вод­ле яе слоў, ства­рэн­нем пад­руч­ні­ка ўжо сён­ня зай­ма­юц­ца бе­ла­рус­кія і ра­сій­скія гіс­то­ры­кі з гіст­фа­каў МДУ і БДУ, Ін­сты­ту­та гіс­то­рыі На­цы­я­наль­най ака­дэ­міі на­вук Бе­ла­ру­сі і ар­га­ні­за­цыі «Бе­ла­ру­сы Маск­вы». Пад­руч­нік пла­ну­ец­ца вы­даць да 2016 го­да, ка­лі бу­дзе ад­зна­чац­ца 20-год­дзе са­юз­на­га бу­даў­ніц­тва. Кні­га бу­дзе вы­ка­рыс­тоў­вац­ца ў на­ву­чаль­ным пра­цэ­се сту­дэн­таў-гіс­то­ры­каў абедз­вюх кра­ін.

— Сён­ня мы ма­ем на­ступ­ную сі­ту­а­цыю: спа­жы­ва­ю­чы да­сяг­нен­ні ін­тэ­гра­цыі, гра­ма­дзя­не на­шых кра­ін час­та не ўсве­дам­ля­юць, што гэ­та вы­нік ства­рэн­ня Са­юз­най дзяр­жа­вы, — рас­па­вя­ла ка­рэс­пан­дэн­ту «Чыр­вон­кі» Ак­са­на Со­ла­па­ва. — Я маю на ўва­зе бес­пе­ра­шкод­нае пе­ра­ся­чэн­не мя­жы, атры­ман­не ме­ды­цын­скай да­па­мо­гі на тэ­ры­то­рыі абедз­вюх кра­ін, маг­чы­масць атры­ман­ня аду­ка­цыі і мно­гае ін­шае. Пра гэ­тыя пра­ек­ты трэ­ба га­ва­рыць як ма­га больш, каб лю­дзі ве­да­лі, на­вош­та іс­нуе Са­юз­ная дзяр­жа­ва. Рас­паў­сюдж­ван­не ін­фар­ма­цыі мо­жа ад­бы­вац­ца або праз СМІ, або праз сіс­тэ­му аду­ка­цыі. Па­зі­тыў­ныя мо­ман­ты бе­ла­рус­ка-ра­сій­скай ін­тэ­гра­цыі па­він­ны вы­кла­дац­ца, і, спа­дзя­ю­ся, пад­руч­нік, які мы ства­ра­ем, бу­дзе гэ­та­му спры­яць.

Вы­ні­кі ме­ра­пры­ем­ства пра­ка­мен­та­ва­ла на­чаль­нік дэ­парт­амен­та са­цы­яль­най па­лі­ты­кі і ін­фар­ма­цый­на­га за­бес­пя­чэн­ня Па­ста­ян­на­га ка­мі­тэ­та Са­юз­най дзяр­жа­вы Мар­га­ры­та ЛЕЎ­ЧАН­КА:

— Мы вель­мі за­да­во­ле­ны вы­ні­ка­мі дыя­ло­гу. Час­та на ана­ла­гіч­ных ме­ра­пры­ем­ствах лю­дзям не трэ­ба ка­заць пра рэг­ла­мент, яны лёг­ка ўклад­ва­юц­ца ў ад­ве­дзе­ныя ім хві­лі­ны. Сён­ня ж на­шых спі­ке­раў пры­хо­дзі­ла­ся спы­няць, так шмат ідэй і ду­мак па ўдас­ка­на­лен­ні пра­цы з мо­лад­дзю Са­юз­най дзяр­жа­вы яны ма­юць. Гэ­та доб­ры знак. Што да­ты­чыц­ца кан­крэт­ных іні­цы­я­тыў, якія пра­гу­ча­лі, то іх рэа­лі­за­цыя па­тра­буе пэў­на­га ча­су, у пер­шую чар­гу з-за афарм­лен­ня да­ку­мен­таў. Але я ду­маю, ужо хут­ка мо­ладзь абедз­вюх кра­ін змо­жа ўба­чыць па­зі­тыў­ныя вы­ні­кі на­ша­га дыя­ло­гу.

Яра­слаў ЛЫС­КА­ВЕЦ.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.