Вы тут

Коратка


На­цы­я­наль­ны банк аба­вя­заў ка­мер­цый­ныя бан­кі Бе­ла­ру­сі ўста­наў­лі­ваць ін­фа­кі­ёс­кі з функ­цы­яй саsh-іn, ка­лі клі­ен­ты не ма­юць маг­чы­мас­ці аплач­ваць ка­му­наль­ныя пла­ця­жы і ін­шыя па­слу­гі на­яў­ны­мі ў ка­сах.

З 20 сту­дзе­ня «Бел­авія» па­ча­ла вы­ка­нан­не шос­та­га што­дзён­на­га рэй­са ў мас­коў­скі аэ­ра­порт Да­ма­дзе­да­ва.

Ва­ла­вы ўнут­ра­ны пра­дукт Бе­ла­ру­сі ўзрос у 2014 го­дзе ў па­раў­на­нні з 2013 го­дам на 1,6 пра­цэн­та да Br778,5 трлн.

Ся­рэд­ні кошт ко­шы­ка за­меж­ных ва­лют ад­нос­на бе­ла­рус­ка­га руб­ля з улі­кам уся­го комп­лек­су мер мак­ра­эка­на­міч­най ка­рэк­ці­роў­кі, па­вод­ле ацэ­нак, мо­жа па­вя­лі­чыц­ца да кан­ца 2015 го­да на 3-7 пра­цэн­таў.

Міт­ра­па­літ Мін­скі і За­слаў­скі Па­вел, Па­тры­яр­шы Эк­зарх усяе Бе­ла­ру­сі па­куль не атры­маў бе­ла­рус­ка­га гра­ма­дзян­ства, але яму ўжо вы­да­дзе­на пасведчанне на права жы­хар­ства ў Бе­ла­ру­сі на два га­ды.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.