Вы тут

Усё па­чы­на­ец­ца з сям'і і вы­ха­ван­ня


42 га­ды пра­цуе на па­сту сяст­ры мі­ла­сэр­нас­ці Бе­ла­рус­ка­га та­ва­рыст­ва Чыр­во­на­га Кры­жа Фрун­зен­ска­га ра­ё­на г. Мін­ска Ні­на Мі­ка­ла­еў­на Бліз­нюк. За гэ­ты час ёй да­вя­ло­ся да­гля­даць больш чым 600 цяж­кіх па­цы­ен­таў. І сён­ня яна што­дня да­па­ма­гае не­каль­кім та­кім хво­рым. За сваю са­ма­ад­да­ную пра­цу Ні­на Мі­ка­ла­еў­на бы­ла ўзна­га­ро­джа­на ме­да­лём імя Фло­рэнс Най­тын­гейл.

Пра гэ­та, а так­са­ма пра цяж­кае дзя­цін­ства на­шай ге­ра­і­ні іш­ла га­вор­ка з вуч­ня­мі СШ №№99, 175, 212, гім­на­зіі № 39 у Цэнт­ры мас­тац­кай твор­час­ці дзя­цей і мо­ла­дзі Фрун­зен­ска­га ра­ё­на г. Мін­ска. Аб пра­цы з ран­ку да ве­ча­ра яшчэ з дзя­цін­ства, пра смерць баць­кі, пра па­жар, што зні­шчыў дом і ўсю ма­ё­масць. Пра го­лад, пра ран­нюю смерць ма­ці...

Па­эт, пра­за­ік, пе­ра­клад­чык, кры­тык, пуб­лі­цыст, член Са­ю­за пісь­мен­ні­каў, лаў­рэ­ат ся­мі лі­та­ра­тур­ных прэ­мій, у тым лі­ку і прэ­міі мі­ніст­ра аба­ро­ны на­шай кра­і­ны, Мі­ха­іл Паў­ла­віч Па­здня­коў так­са­ма, як і Ні­на Мі­ка­ла­еў­на, на­ра­дзіў­ся ў мна­га­дзет­най сям'і. Сва­ёй пра­ца­ві­тас­цю ён аба­вя­за­ны ме­на­ві­та ёй. Да­стат­ко­ва ска­заць, што ўба­чы­лі свет 36 яго кніг. Ён прай­шоў пра­цоў­ны шлях ад школь­на­га на­стаў­ні­ка да га­лоў­на­га рэ­дак­та­ра вы­да­вец­тва «Юнац­тва», ча­со­пі­саў «Во­жык», «Нё­ман». Тво­ры Мі­ха­і­ла Паў­ла­ві­ча для дзя­цей уклю­ча­ны ў школь­ныя пра­гра­мы і да­па­мож­ні­кі для па­за­клас­на­га чы­тан­ня.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як пад Мінскам сартуюць смецце

Як пад Мінскам сартуюць смецце

Аператар другасных матэрыяльных рэсурсаў і рух за перапрацоўку адходаў «Мэта 99» далі людзям магчымасць на свае вочы пабачыць, як выглядаюць «смеццевыя могілкі».

Спорт

Вяслярка Вольга Худзенка: Я яшчэ не хутка спынюся

Вяслярка Вольга Худзенка: Я яшчэ не хутка спынюся

Пра слёзы, пот і перамогі самага беларускага віду спорту.