Вы тут

Мал­до­ва

0 620

Вытворчасць каньяку і шампанскага ў Малдове скарацілася ўдвая

У Мал­до­ве вы­твор­часць кань­я­ку і шам­пан­ска­га ска­ра­ці­ла­ся ўдвая на фо­не ўве­дзе­най ра­ней Ра­сі­яй за­ба­ро­ны на па­стаў­кі в

0 872

Пазітыўны парадак дня

Бе­ла­рус­кі по­гляд на мал­даў­скі ві­зіт Прэ­зі­дэн­та

0 651

Беларусі і Малдове трэба арыентавацца на тавараабарот $1 млрд - Лукашэнка

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ўчо­ра пры­быў у Мал­до­ву з двух­дзён­ным афі­цый­ным ві­зі­там.

0 738

Усходняе перакрыжаванне

Ня­ўзва­жа­ная стра­тэ­гія ЕС па ад­на­ба­ко­вым уцяг­ван­ні кра­ін Ус­ход­ня­га парт­нёр­ства ў сфе­ру сва­іх ін­та­рэ­саў без уліч­ван­ня ін­т

0 285

Мал­до­ва па­ча­ла вы­да­чу элект­рон­ных віз

Мал­до­ва з 1 жніў­ня за­пус­ці­ла па­слу­гу «элект­рон­ная ві­за» (е‑Vіsа), якая да­зво­ліць афарм­ляць ка­рот­ка­тэр­мі­но­вую ві­зу для

0 302

Вяр­тан­не Во­лі

Як праз 17 га­доў ма­ла­дая бе­ла­рус­ка знай­шла стра­ча­ную ра­дзі­му