Вы тут

Мі­ніс­тэр­ства фі­нан­саў

0 453

Падаткі плацім для саміх сябе

Не так даў­но Мі­ніс­тэр­ства фі­нан­саў агу­чы­ла пла­ны аб маг­чы­мым па­вы­шэн­ні па­да­ход­на­га па­да­тку з 12 да 13 пра­цэн­таў.

0 584

Цэнтр, здоль­ны вы­ра­та­ваць жыц­цё

Срод­кі, за­роб­ле­ныя на рэс­пуб­лі­кан­скім су­бот­ні­ку, які пра­во­дзіц­ца сён­ня, пой­дуць на ства­рэн­не цэнт­ра па­зіт­рон­на-эмі­сій­най

0 1686

У аб­лі­га­цыю се­ля­дзец лепш не за­горт­ваць

Спе­цы­я­ліс­ты Мі­ніс­тэр­ства фі­нан­саў пад­рых­та­ва­лі па­мят­ку для фі­зіч­ных асоб, якія ва­ло­да­юць дзяр­жаў­ны­мі ва­лют­ны­мі аб­лі­г

0 397

Базавая — да 150 тыс. рублёў

Ба­за­вую ве­лі­чы­ню ў Бе­ла­ру­сі пла­ну­ец­ца па­вя­лі­чыць у трэ­цім-чац­вёр­тым квар­та­ле 2014 го­да да 150 ты­сяч руб­лёў.

0 914

Каб фінансы не спявалі рамансаў...

Для стар­шы­няў сель­скіх Са­ве­таў ёсць пры­ем­ная на­ві­на!