Вы тут

Героі Сочы — на марках


Мі­ніс­тэр­ства су­вя­зі і ін­фар­ма­ты­за­цыі Рэспублі­кі Бе­ла­русь 2 мая вы­пус­кае ў аба­ра­чэн­не се­рыю «Ме­да­ліс­ты ХХІІ Зімніх Алім­пій­скіх гуль­няў у Со­чы» з трох паштовых ма­рак і бло­ка.

На іх — вя­до­мыя проз­ві­шчы, вя­до­мыя тва­ры: бія­тла­ніст­кі, трох­ра­зо­вай алім­пій­скай чэм­пі­ён­кі, Ге­роя Бе­ла­ру­сі Да­р'і До­мра­ча­вай; фрыс­тай­ліст­кі, алім­пій­скай чэм­пі­ён­кі Алы Цу­пер; фрыс­тай­ліс­та, алім­пій­ска­га чэм­пі­ё­на Ан­то­на Куш­ні­ра; бія­тла­ніст­кі, брон­за­ва­га пры­зё­ра Над­зеі Скар­дзі­ны... Упер­шы­ню ў гіс­то­рыі на­шай ка­ман­дай бы­ло за­ва­я­ва­на 8-е мес­ца ў ме­даль­ным за­лі­ку па коль­кас­ці за­ва­я­ва­ных алім­пій­скіх уз­на­га­род.

Пра­ект пад­рых­та­ва­ны ў су­пра­цоў­ніц­тве з На­цы­я­наль­ным алім­пій­скім ка­мі­тэ­там Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

У дзень вы­пус­ку паш­то­вых ма­рак і бло­ка на ста­ліч­ным паш­там­це ад­бу­дзец­ца спе­цы­яль­нае га­шэн­не «Пер­шы дзень».

4

132

 

Выбар рэдакцыі

Спорт

Віцэ-прэзідэнт НАК Дзмітрый Даўгалёнак: Спартсмены не хацелі страціць тую Алімпіяду

Віцэ-прэзідэнт НАК Дзмітрый Даўгалёнак: Спартсмены не хацелі страціць тую Алімпіяду

Пра сваё спартыўнае мінулае і цяперашняе наш герой расказаў «Звяздзе».

Культура

Эпоха Купалы: далёкая і незабытая. Дзе пабачыць аўтографы паэта і вершы ў патроннай гільзе?

Эпоха Купалы: далёкая і незабытая. Дзе пабачыць аўтографы паэта і вершы ў патроннай гільзе?

Наша размова ішла пра ўспрыманне спадчыны Песняра і падыходы да яе захавання.