Вы тут

Пер­шая за­праў­ка для элект­ра­ма­бі­ляў з'я­віц­ца ў Мін­ску


У Мін­ску з'я­віц­ца спе­цы­яль­ная за­праў­ка для элект­ра­ма­бі­ляў, дзе за­ра­дзіць аў­то мож­на бу­дзе ў ра­зы хут­чэй. Як па­ве­да­міў ка­рэс­пан­дэн­ту агенц­тва «Мінск — На­ві­ны» стар­шы­ня праў­лен­ня гру­пы кам­па­ній «А-100» Аляк­сандр Цен­цер, у ста­лі­цу ўжо пры­бы­ло аб­ста­ля­ван­не і спе­цы­я­ліс­ты зай­ма­юц­ца яго ўста­ноў­кай.

— Сён­ня пад­за­ра­дзіць аў­то мож­на на лю­бой за­праў­цы. Ін­шая спра­ва, што на гэ­та спат­рэ­біц­ца 7-8 га­дзін, — ад­зна­чыў А. Цен­цер. — Наш пра­ект спе­цы­яль­най за­праў­кі для элект­ра­ма­бі­ляў уні­каль­ны тым, што тут на поў­ную за­рад­ку па­тра­бу­ец­ца ўся­го паў­га­дзі­ны. Па­куль пла­ну­ец­ца за­пус­ціць уся­го адзін та­кі пункт, па­коль­кі элект­ра­ма­бі­ляў у Мін­ску яшчэ не вель­мі шмат.

Да­р'я АРОЛ, «Мінск — На­ві­ны».

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

«I гэты чалавек застаўся жыць...» Медыкі ў беларускай літаратуры. Тэст

«I гэты чалавек застаўся жыць...» Медыкі ў беларускай літаратуры. Тэст

Кожную трэцюю нядзелю червеня адзначаецца Дзень медыцынскага работніка.