Вы тут

Прыклад, як сябраваць і працаваць


Са­юз­ная дзяр­жа­ва Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі па­він­на за­стац­ца ары­ен­ці­рам для ін­шых ін­тэ­гра­цый­ных аб'­яд­нан­няў

Аб гэ­тым за­явіў Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на су­стрэ­чы са стар­шы­нёй ура­да Ра­сіі Дзміт­ры­ем Мядз­ве­дзе­вым, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­зна­чыў, што яму час­та за­да­юць пы­тан­не, што бу­дзе з Са­юзам Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі ў су­вя­зі з па­чат­кам ра­бо­ты Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за. «Я ад­кры­та га­ва­ру: ка­лі мы да­сяг­нем та­ко­га ўзроў­ню су­пра­цоў­ніц­тва з Ра­сі­яй у на­шым Еў­ра­зій­скім са­ю­зе, як у нас у рам­ках двух­ба­ко­ва­га да­га­во­ра, та­ды нам ня­ма не­аб­ход­нас­ці тры­маць дзве струк­ту­ры. Але па­куль мы не ма­ем ні па­лі­тыч­на­га склад­ні­ка, ні дып­ла­ма­тыч­на­га, ні ва­ен­на­га ў рам­ках Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за — ня­хай гэ­та за­ста­нец­ца ней­кім ары­ен­ці­рам для ін­шых ін­тэ­гра­цый­ных аб'­яд­нан­няў», — ска­заў бе­ла­рус­кі лі­дар.

«Тым больш і ад­па­чы­ваць мы, на­пэў­на, не ма­ем на­ме­ру. Мы і да­лей бу­дзем ру­хац­ца, удас­ка­наль­ва­ю­чы і нар­ма­тыў­на-пра­ва­вую ба­зу, і ру­ха­ю­чы­ся па кі­рун­ках, якія ўяў­ля­юць ці­ка­васць для на­ша­га на­ро­да і ра­сі­ян», — ад­зна­чыў кі­раў­нік бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы. Ён да­даў, што апош­нім ча­сам ра­бо­ты па кі­рун­ках, па якіх ба­кі па­він­ны ру­хац­ца да­лей, менш не ста­ла.

Прэ­зі­дэнт пад­крэс­ліў, што Бе­ла­русь і Ра­сія ўсту­па­юць у но­вы год як ні­ко­лі без вост­рых праб­лем у ад­но­сі­нах. «Мы мо­жам пра­ца­ваць, спа­кой­на вы­бу­доў­ва­ю­чы на­шы ад­но­сі­ны па ўсіх кі­рун­ках, па­чы­на­ю­чы ад энер­ге­ты­кі і за­вяр­ша­ю­чы па­стаў­ка­мі пра­дук­цыі, — ска­заў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. — Гэ­та, на­пэў­на, ужо вя­лі­кі крок і вя­лі­кае да­сяг­нен­не».

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка па­дзя­ка­ваў Дзміт­рыю Мядз­ве­дзе­ву за ўсё, што зроб­ле­на апош­нім ча­сам для двух­ба­ко­вых ад­но­сін і Бе­ла­ру­сі ў пры­ват­нас­ці. Ён так­са­ма па­дзя­ка­ваў ра­сій­ска­му ві­цэ-прэм'­е­ру Ар­ка­дзю Двар­ко­ві­чу за тое, што ён зра­біў для двух­ба­ко­вых ад­но­сін, каб урэ­гу­ля­ваць спрэч­ныя пы­тан­ні, якія бы­лі. «Дай Бог, каб і да­лей так ру­хац­ца», — рэ­зю­ма­ваў бе­ла­рус­кі лі­дар.

Дзміт­рый Мядз­ве­дзеў, у сваю чар­гу, па­га­дзіў­ся з тым, што Са­юз­ная дзяр­жа­ва Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі з'яў­ля­ец­ца асаб­лі­вым ін­тэ­гра­цый­ным аб'­яд­нан­нем. Па­вод­ле яго слоў, ня­гле­дзя­чы на ін­тэ­гра­цый­ныя пос­пе­хі па ін­шых кі­рун­ках, уклю­ча­ю­чы Еў­ра­зій­скі эка­на­міч­ны са­юз, уз­ро­вень уза­е­ма­дзе­ян­ня, шы­ры­ня пы­тан­няў на тым кі­рун­ку па­куль не да­цяг­ва­ец­ца да ўзроў­ню Са­юз­най дзяр­жа­вы. На дум­ку Дзміт­рыя Мядз­ве­дзе­ва, гэ­та той ары­ен­цір, на які вар­та звяр­нуць ува­гу ін­шым кра­і­нам, ін­тэ­гра­ва­ным у Еў­ра­зій­скі эка­на­міч­ны са­юз. Ён ад­зна­чыў, што ця­пер ня­ма звыш­скла­да­ных пы­тан­няў у двух­ба­ко­вых ад­но­сі­нах. «Усе асноў­ныя пы­тан­ні мы за­кры­лі. А тыя, якія пе­ры­я­дыч­на ўзні­ка­юць, — гэ­та аб­са­лют­на нар­маль­ная сі­ту­а­цыя. І ця­пер на­ша за­да­ча, як мне ба­чыц­ца, — на­рас­ціць ганд­лё­вае ўза­е­ма­дзе­ян­не», — ска­заў Дзміт­рый Мядз­ве­дзеў. Ён да­даў, што ад­кры­ва­юц­ца да­дат­ко­выя маг­чы­мас­ці для пры­сут­нас­ці бе­ла­рус­кіх парт­нё­раў на ра­сій­скім рын­ку, уклю­ча­ю­чы па­стаў­кі пра­дук­таў хар­ча­ван­ня.

Учо­ра пе­рад па­ся­джэн­нем Са­ве­та Мі­ніст­раў Са­юз­най дзяр­жа­вы, на якім аб­мяр­ко­ваў­лі­ся на­дзён­ныя пы­тан­ні бе­ла­рус­ка-ра­сій­скай ін­тэ­гра­цыі, ад­бы­ла­ся так­са­ма су­стрэ­ча кі­раў­ні­коў ура­даў Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі Мі­ха­і­ла Мяс­ні­ко­ві­ча і Дзміт­рыя Мядз­ве­дзе­ва ў па­шы­ра­ным скла­дзе. Пад­час ме­ра­пры­ем­стваў так­са­ма бы­ло пад­крэс­ле­на, што ў на­шых кра­ін шмат ці­ка­вых ідэй па раз­віц­ці су­пра­цоў­ніц­тва і што ўзро­вень ад­но­сін да­зва­ляе гэ­тыя ідэі рэа­лі­за­ваць.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.