Вы тут

Мітрапаліт Павел: «Новыя епархіі створаны для таго, каб епіскапы былі бліжэй да людзей»


Учо­ра ду­ха­вен­ства Мін­шчы­ны са­бралася ў бы­лым фар­ма­це апош­ні раз

З но­ва­га го­да на тэ­ры­то­рыі Мін­ска і Мін­скай воб­лас­ці бу­дзе дзей­ні­чаць не ад­на, а ча­ты­ры пра­ва­слаў­ныя епар­хіі. Акра­мя Мін­скай, якая су­па­дае ця­пер толь­кі з тэ­ры­то­ры­яй ста­лі­цы і Мінск­ага ра­ё­на, у цэнт­раль­ным рэ­гі­ё­не Бе­ла­ру­сі ство­ра­ны яшчэ тры но­выя епар­хіі Бе­ла­рус­кай пра­ва­слаў­най царк­вы: Ба­ры­саў­ская, яе ўзна­чаль­вае бы­лы ві­ка­рый Мін­скай епар­хіі епіс­кап Ба­ры­саў­скі і Мар'­і­на­гор­скі Вень­я­мін (Ту­пе­ка), Ма­ла­дзе­чан­ская, ар­хі­рэ­ем якой пры­зна­ча­ны епіс­кап Ма­ла­дзе­чан­скі і Стаўб­цоў­скі Па­вел (Ці­ма­фе­ен­каў) і Слуц­кая, дзе ар­хі­рэ­ем вы­бра­ны і на­зва­ны епіс­ка­пам Слуц­кім і Са­лі­гор­скім ар­хі­манд­рыт Ан­то­ній (Да­ро­нін). Хі­ра­то­нія апош­ня­га пры­зна­ча­на на 28 снеж­ня ў Маск­ве.

17-40

Ар­хі­рэй Мін­скай епар­хіі мае ця­пер ты­тул Міт­ра­па­лі­та Мінск­ага і За­слаў­ска­га, Па­тры­яр­ша­га Эк­зар­ха ўсяе Бе­ла­ру­сі. Ён жа ўзна­чаль­вае ўсю Мін­скую міт­ра­по­лію, у якую ўва­хо­дзяць ча­ты­ры но­ва­ўтво­ра­ныя епар­хіі. Ра­шэн­не аб та­кіх струк­тур­ных зме­нах бы­ло пры­ня­та яшчэ ў ве­рас­ні на па­ся­джэн­ні Сі­но­да Бе­ла­рус­кай пра­ва­слаў­най царк­вы, а паз­ней за­цвер­джа­на на па­ся­джэн­ні Свя­шчэн­на­га Сі­но­да Рус­кай пра­ва­слаў­най царк­вы. Тым не менш, учо­ра ў На­цы­я­наль­най біб­лі­я­тэ­цы Бе­ла­ру­сі са­бра­лі­ся ра­зам свя­шчэн­на­слу­жы­це­лі з усёй Мін­шчы­ны і ста­лі­цы кра­і­ны.

— Сён­ня са­праў­ды сход не­звы­чай­ны. Ён апош­ні ў та­кім фар­ма­це, — па­цвер­дзіў жур­на­ліс­там Міт­ра­па­літ Мін­скі і За­слаў­скі Па­вел, Па­тры­яр­шы Эк­зарх усяе Бе­ла­ру­сі. — У на­ступ­ным го­дзе на­шы свя­шчэн­на­слу­жы­це­лі бу­дуць збі­рац­ца ўжо па сва­іх епар­хі­ях.

Сэнс струк­тур­ных змен — ства­рыць умо­вы для та­го, каб епіс­ка­пы бы­лі блі­жэй да свя­та­роў і прос­тых лю­дзей, па­тлу­ма­чыў кі­раў­нік Бе­ла­рус­кай пра­ва­слаў­най царк­вы.

— Вы мо­жа­це са­бе ўя­віць, што ў міт­ра­па­лі­та Мінск­ага сён­ня 409 пры­хо­даў у воб­лас­ці, больш за 500 свя­та­роў, 5 ма­нас­ты­роў, ду­хоў­ныя шко­лы. На­ват ка­лі кож­ны дзень пры­свя­чаць ад­на­му пры­хо­ду, не хо­піць го­да. А трэ­ба ж не прос­та пры­ехаць — трэ­ба слу­жыць, га­ва­рыць з людзь­мі. Фі­зіч­на не­маг­чы­ма бы­ло зра­біць гэ­та на пра­ця­гу ад­на­го го­да, — ска­заў ар­хі­рэй.

Мэ­та агуль­на­га схо­ду, які атры­маў наз­ву «Сход ду­ха­вен­ства епар­хій Мін­скай міт­ра­по­ліі», — пад­вес­ці вы­ні­кі мі­ну­ла­га ка­лян­дар­на­га го­да. Апош­ні раз па­доб­нае ме­ра­пры­ем­ства пра­во­дзі­ла­ся ў 2012 го­дзе.

Ка­жу­чы пра аса­біс­тыя вы­ні­кі пер­ша­га го­да свай­го слу­жэн­ня ў Бе­ла­ру­сі, міт­ра­па­літ Па­вел за­ўва­жыў, што яму тут ха­це­ла­ся б ка­заць не пра ся­бе, а пра бе­ла­ру­саў, якія пры­ем­на здзіў­ля­юць яго сва­ім эн­ту­зі­яз­мам, асаб­лі­ва мо­ладзь.

— Для кож­на­га ча­ла­ве­ка ха­рак­тэр­на імк­нен­не да даб­ра. Гэ­тая ры­са за­кла­дзе­на ў ча­ла­ве­чую ду­шу Твор­цам, бо Бог ёсць Да­бро. Але тыя, хто на­ву­ча­ны іс­ці гэ­тым шля­хам, атрым­лі­ва­юць ра­дасць, а тыя, што не на­ву­ча­ны, ро­бяць па­мыл­кі і не атрым­лі­ва­юць за­да­валь­нен­ня. На­ша за­да­ча — па­ка­заць пра­віль­ны шлях, — да­даў ён.

На пы­тан­не жур­на­ліс­та га­зе­ты «Звяз­да» пра сваё стаў­лен­не да бе­ла­рус­кай мо­вы, кі­раў­нік Бе­ла­рус­кай пра­ва­слаў­най царк­вы ска­заў:

— Ка­лі я пры­ехаў у Бе­ла­русь, ад­ра­зу за­па­сся пад­руч­ні­ка­мі і кні­га­мі для вы­ву­чэн­ня бе­ла­рус­кай мо­вы. У мя­не не знік­ла та­кое жа­дан­не, але сён­ня ў мя­не вя­лі­кая спа­ку­са ад­клас­ці гэ­та, бо ўсе на­во­кал га­во­раць па-рус­ку і ня­ма па­трэ­бы ву­чыць бе­ла­рус­кую мо­ву. Ка­лі я аказ­ваў­ся ў ася­род­дзі, дзе ні­хто не раз­маў­ляў па-рус­ку, то вы­му­ша­ны быў ву­чыць ін­шую мо­ву. Так бы­ло з анг­лій­скай, на якой я вы­му­ша­ны быў і га­ва­рыць, і слу­жыць, і пра­па­ве­да­ваць. Ця­пер у мя­не ёсць маг­чы­масць вы­ба­ру. Я шмат ра­зу­мею, ка­лі чую бе­ла­рус­кую мо­ву, і не ад­маў­ля­ю­ся ад свай­го на­ме­ру вы­ву­чыць яе, бо ба­чу, як лю­дзі рэ­агу­юць, ка­лі ім га­во­рыш неш­та на іх род­най мо­ве.

«З ін­ша­га бо­ку, вель­мі важ­на ра­зу­мець, што мо­ва — гэ­та па­да­ру­нак Бо­га, які мо­жа аб'­яд­ноў­ваць лю­дзей і раз'­яд­ноў­ваць іх, — пра­цяг­нуў дум­ку ар­хі­рэй. — За­раз вель­мі яск­ра­вы для нас прык­лад су­сед­няй Укра­і­ны, дзе мо­ва ста­ла пры­чы­най раз'­яд­нан­ня. Спро­бы раз'­яд­нан­ня лю­дзей трэ­ба спы­няць на са­мым па­чат­ко­вым уз­роў­ні. Дзя­ка­ваць Бо­гу, што ў Бе­ла­ру­сі ня­ма моў­на­га па­дзе­лу».

З ві­таль­ным сло­вам да ду­ха­вен­ства епар­хій Мін­скай міт­ра­по­ліі звяр­нуў­ся на схо­дзе га­на­ро­вы Па­тры­яр­шы Эк­зарх Фі­ла­рэт. Ён даў ста­ноў­чую ад­зна­ку мі­ну­ла­му го­ду ў жыц­ці Бе­ла­рус­кай пра­ва­слаў­най царк­вы пад кі­раў­ніц­твам но­ва­га ар­хі­па­сты­ра.

«За год бы­ло зроб­ле­на вель­мі шмат, — ска­заў ула­ды­ка Фі­ла­рэт. — З ад­на­го бо­ку, за­хоў­ва­лі­ся доб­рыя тра­ды­цыі, з ін­ша­га — пра­во­дзі­лі­ся ра­зум­ныя рэ­фор­мы. Уста­ля­ва­ны но­вы ду­хоў­на-ад­мі­ніст­ра­цый­ны цэнтр, ар­га­ні­за­ва­ны но­выя сі­на­даль­ныя ад­дзе­лы... Спа­дзя­ю­ся, што гэ­та бу­дзе не толь­кі са­дзей­ні­чаць вы­бу­доў­ван­ню ўнут­ра­ных і знеш­ніх ад­но­сін у Царк­ве, але і га­лоў­на­му — даб­ра­вес­цю».

Па­він­ша­ваў з уста­ля­ван­нем Мін­скай міт­ра­по­ліі свя­шчэн­на­слу­жы­це­ляў і Упаў­на­ва­жа­ны па спра­вах рэ­лі­гій і на­цы­я­наль­нас­цяў Ле­а­нід Гу­ля­ка.

— Сён­ня, ка­лі ду­хоў­на-ма­раль­ны кры­зіс усё больш па­гра­жае ас­но­вам цы­ві­лі­за­цыі, цес­нае ўза­е­ма­дзе­ян­не Царк­вы і дзяр­жа­вы ў спра­ве ма­раль­на­га і па­тры­я­тыч­на­га вы­ха­ван­ня, асаб­лі­ва пад­рас­та­ю­ча­га па­ка­лен­ня — най­важ­ней­шы склад­нік са­цы­яль­най ста­біль­нас­ці на бе­ла­рус­кай зям­лі, — ска­заў ён. — Яно са­дзей­ні­чае за­ха­ван­ню са­ма­быт­ных рыс і на­цы­я­наль­ных тра­ды­цый на­ша­га на­ро­да. Асаб­лі­вую знач­насць гэ­та на­бы­вае ў бу­ду­чым 2015 го­дзе, які аб'­яў­ле­ны кі­раў­ні­ком дзяр­жа­вы Го­дам мо­ла­дзі.

У схо­дзе ўдзель­ні­чаў так­са­ма стар­шы­ня Мінск­ага абл­вы­кан­ка­ма Ся­мён Ша­пі­ра. Ён ад­зна­чыў за­слу­гу Пра­ва­слаў­най царк­вы ў за­ха­ван­ні мі­ру, даб­ра­бы­ту і ўза­ем­най па­ва­гі ся­род жы­ха­роў Бе­ла­ру­сі і рас­ка­заў пра дзяр­жаў­ную да­па­мо­гу ў бу­даў­ніц­тве пра­ва­слаў­ных хра­маў.

Воль­га МЯДЗ­ВЕ­ДЗЕ­ВА.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.