Вы тут

Дырэктар гомельскай птушкафабрыкі — пад вартай


Су­пра­цоў­ні­кі Ка­мі­тэ­та дзяр­жаў­най бяс­пе­кі за­тры­ма­лі пад­час атры­ман­ня 50 млн руб­лёў у якас­ці ха­ба­ру ды­рэк­та­ра прад­пры­ем­ства «Птуш­ка­фаб­ры­ка «Рас­свет», што ў Го­мель­скай воб­лас­ці. За та­кія гро­шы кі­раў­нік збі­раў­ся вы­ра­шыць пы­тан­не аб бу­даў­ні­чым пад­ра­дзе.

Як па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба КДБ Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, за­тры­ма­ная асо­ба ўжо не­каль­кі га­доў сіс­тэ­ма­тыч­на пры­ма­ла не­за­кон­ныя гра­шо­выя ўзна­га­родж­ван­ні ад кі­раў­ні­коў суб'­ек­таў гас­па­да­ран­ня пры­ват­най фор­мы ўлас­нас­ці за са­дзей­ні­чан­не ў вы­ра­шэн­ні пы­тан­няў, звя­за­ных з зай­ма­е­май па­са­дай. Су­ма ха­ба­ру, атры­ма­на­га бы­лым ды­рэк­та­рам птуш­ка­фаб­ры­кі ад прад­пры­маль­ні­каў, — звыш 2,5 млрд руб­лёў. Па фак­тах за­ве­дзе­ны дзве кры­мі­наль­ныя спра­вы.

Свят­ла­на БА­РЫ­СЕН­КА.

Выбар рэдакцыі

Сям'я і дэмаграфія

Святлана Клачкова: Чым больш дзяцей, тым больш любові

Святлана Клачкова: Чым больш дзяцей, тым больш любові

Як жа шматдзетная сям’я спраўляецца з хатнімі клопатамі? 

Культура

Сёлета музей Янкі Купалы адзначае юбілей

Сёлета музей Янкі Купалы адзначае юбілей

«Пласт роднай зямлі — п’едэстал для паэта...» 

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.