Вы тут

БАТЭ

0 616

Лічбы бываюць прыгожымі

БАТЭ атрымаў першую вікторыю ў сёлетняй Лізе чэмпіёнаў

0 645

Голас за кадрам

Вы ве­да­е­це, што та­кое бу­літ, пай­мен­на па­мя­та­е­це склад «БА­ТЭ» і мо­жа­це на­зваць асноў­ныя дыс­цып­лі­ны бія­тло­на?

0 725

Футбалісты БАТЭ згулялі ўнічыю з браціслаўскім "Слованам" у першым матчы плэй-оф Лігі чэмпіёнаў

На працягу ўсёй сустрэчы абодва сапернікі гулялі ў невысокім тэмпе, толькі зрэдку уключаючы максімальныя хуткасці.

0 618

БА­ТЭ кро­чыць да­лей

Бе­ла­рус­кі клуб прай­шоў у трэ­ці ква­лі­фі­ка­цый­ны этап Лі­гі чэм­пі­ё­наў за кошт го­ла, за­бі­та­га на вы­ез­дзе

0 575

До­ма ал­бан­цаў не адо­ле­лі. А што ў гас­цях?..

Ба­ры­саў­скі БА­ТЭ стар­та­ваў у 2-м ква­лі­фі­ка­цый­ным раў­ндзе Лі­гі чэм­пі­ё­наў з хат­няй ні­чыёй з ал­бан­скім клу­бам «Скен­дэр­беу» з

0 335

«Ды­на­ма» ад­ры­ва­ец­ца ад БА­ТЭ

Чар­го­вая пе­ра­мо­га «бе­ла-бла­кіт­ных», вік­то­рыя пляж­ных фут­ба­ліс­таў і не­ве­ра­год­ны пос­пех

0 397

«Ды­на­ма» вый­шла на пер­шае мес­ца

У тыд­нё­вым спар­тыў­ным агля­дзе «Звяз­да» рас­па­вя­дае пра дру­гую за­пар буй­ную пе­ра­мо­гу БА­ТЭ, рэ­ванш ха­ке

0 506

Дэ­бют­ны фі­нал «зуб­роў» у Куб­ку над­зеі

У тра­ды­цый­ным спар­тыў­ным агля­дзе «Звяз­да» рас­па­вя­дае пра за­кан­чэн­не ха­кей­на­га се­зо­на

0 546

БА­ТЭ стар­туе з па­ра­жэн­ня

Па­ча­так фут­боль­на­га пер­шын­ства, фі­наль­ная се­рыя ха­кей­на­га чэм­пі­я­на­ту і пос­пех на­ша­га гім­нас­та на між­на­род­ных спа­бор­ні

0 558

«АДЧУВАЮ CЯБЕ БОЛЬШ УПЭЎНЕНА»

Апош­нія тыд­ні па­да­ры­лі Аляк­санд­ру Ер­ма­ко­ві­чу, га­лоў­на­му трэ­не­ру БА­ТЭ, па­літ­ру раз­на­стай­ных эмо­цый.