Вы тут

Беларусьфільм

Студыя «Летапіс» прадставіла фільмы, створаныя за мінулы год
0 1842

Студыя «Летапіс» прадставіла фільмы, створаныя за мінулы год

Большасць карцін здымалася ў фармаце трынаццаці хвілін.

"Калі ў кіназале гасне святло, усё толькі пачынаецца"
0 598

"Калі ў кіназале гасне святло, усё толькі пачынаецца"

Па­са­да ды­рэк­та­ра кі­на­сту­дыі "Бе­ла­русь­фільм" быц­цам аба­вяз­вае пад­час ін­тэр­в'ю пад­ра­бяз­на рас­пы­таць пра сіс­тэм­нае, аф

Што па­трэб­на муж­чы­нам
0 356

Што па­трэб­на муж­чы­нам

рас­ка­жа нам фільм пра вяс­но­вае свя­та, які вы­хо­дзіць у пра­кат уво­сень

Інквізітары і рокеры — сама дабрыня
0 460

Інквізітары і рокеры — сама дабрыня

Аб пры­го­дах лю­дзей з ся­рэд­ня­веч­ча ў су­час­ным Мін­ску

Эмір Кус­ту­ры­ца  і Жэ­рар Дэ­па­рдзье  ўвой­дуць у бе­ла­рус­кую кі­на­пра­сто­ру
0 255

Эмір Кус­ту­ры­ца і Жэ­рар Дэ­па­рдзье ўвой­дуць у бе­ла­рус­кую кі­на­пра­сто­ру

Кан­скі кі­на­фес­ты­валь ужо ад­гры­меў. Скон­чы­ла­ся і на­пру­жа­ная пра­ца бе­ла­рус­ка­га на­цы­я­наль­на­га па­віль­ё­на.

«Беларусьфільм» на «Дзяржаўнай мяжы»
0 377

«Беларусьфільм» на «Дзяржаўнай мяжы»

Зня­лі пер­шыя се­рыі но­ва­га се­зо­на вя­до­ма­га са­вец­ка­га се­ры­я­ла — Ты бе­ла­рус­кае кі­но ба­чыш?

КІДНЭПІНГ... ПА-БЕЛАРУСКУ
0 413

КІДНЭПІНГ... ПА-БЕЛАРУСКУ

Нацыянальнае кіно? Не, не чуў...