Вы тут

Сугучны часу камертон


Цэнтр — той ка­лек­тыў­ны ка­мер­тон, па якім звя­рае сваю дзей­насць ледзь­ве не ўся Го­мель­шчы­на.

90 гадоў – час росквіту

Ці да­во­дзі­ла­ся вам бы­ваць у па­коі, у якім ня­ма ні­вод­най па­ра­лель­най сця­ны, ды і столь так­са­ма не га­ры­зан­таль­ная ад­нос­на пад­ло­гі, а ідзе пад вост­рым вуг­лом? У Го­мель­скім цэнт­ры стан­дар­ты­за­цыі, мет­ра­ло­гіі і сер­ты­фі­ка­цыі (ЦСМС) у та­кім «сюр­рэа­ліс­тыч­ным» мес­цы раз­ме­шча­на асна­шча­ная кам­п'ю­та­ра­мі ла­ба­ра­то­рыя, дзе вя­дзец­ца вы­зна­чэн­не ка­э­фі­цы­ен­та гу­ка­пра­ні­каль­нас­ці бу­даў­ні­чых кан­струк­цый, а раз­ба­лан­са­ва­насць у аб'­ёме па­трэб­на, каб уз­ро­вень гу­ка­во­га ціс­ку быў усю­ды ад­ноль­ка­вы. Та­кія ўмо­вы най­лепш ад­па­вя­да­юць рэа­лі­ям жыц­цё­ва­га ася­род­дзя.

Вя­ду­чы ін­жы­нер па мет­ра­ло­гіі Ва­сіль Кан­ца­вы пра­во­дзіць ка­ліб­роў­ку ёміс­тас­цяў  з да­па­мо­гай пе­ра­соў­на­га комп­лек­су гра­ду­і­роў­кі рэ­зер­ву­а­раў.

Вя­ду­чы ін­жы­нер па мет­ра­ло­гіі Ва­сіль Кан­ца­вы пра­во­дзіць ка­ліб­роў­ку ёміс­тас­цяў з да­па­мо­гай пе­ра­соў­на­га комп­лек­су гра­ду­і­роў­кі рэ­зер­ву­а­раў.

 

У вы­пра­ба­валь­ным цэнт­ры, які ство­ра­ны з мэ­тай ака­зан­ня больш эфек­тыў­най да­па­мо­гі бу­даў­ні­чай га­лі­не і якім за­слу­жа­на га­на­рац­ца га­мяль­ча­не, ура­зі­ла мно­гае. Той жа стэнд для вы­пра­ба­ван­няў мод­ных сёння плас­ты­ка­вых акон і дзвя­рэй. Каб пе­ра­ка­нац­ца, што створ­ка акна пад­час экс­плу­а­та­цыі бу­дзе ад­кры­ва­цца і за­кры­ва­цца бездакорна, ме­ха­ніч­ная «ру­ка» стэн­да ад­чы­ніць яе і за­чы­ніць у ад­ным вы­пад­ку 5 ты­сяч, а ў ін­шым — 15 ты­сяч ра­зоў! Для ча­го спат­рэ­біц­ца ка­ля 36 га­дзін бес­пе­ра­пын­на­га ўздзе­ян­ня. У су­сед­ніх па­ко­ях ува­гу пры­цяг­вае са­праўд­ны НЛА — вя­лі­кая сфе­ра для вы­зна­чэн­ня ка­э­фі­цы­ен­та свят­ло­пра­пус­кан­ня пры 500, 750, 1000 люк­сах асвет­ле­нас­ці, а яшчэ спе­цы­яль­ны прэс для пра­вер­кі на моц­насць вуг­ла­вых звар­ных злу­чэн­няў ка­ро­бак і ство­рак (до­сыць важ­ны па­каз­чык для дзвя­рэй і вок­наў з ПВХ). Пра­вод­зяц­ца вы­пра­ба­ван­ні дзвя­рэй і акон не толь­кі з ПВХ, але і ме­та­ліч­ных і драў­ля­ных, а так­са­ма ін­шых бу­даў­ні­чых вы­ра­баў. І бу­даў­ні­чых ма­тэ­ры­я­лаў — пяс­ку, шчэ­бе­ню, гра­вію, цеп­ла­іза­ля­цый­ных пліт, ка­ме­ню і ін­шых. І што зруч­на для за­каз­чы­ка: вы­пра­ба­ван­ні мож­на пра­вес­ці амаль па ўсіх не­аб­ход­ных па­ра­мет­рах. Та­кіх, як цеп­ла­пра­вод­насць, гу­ка- і во­да­пра­ні­каль­насць і па ін­шых важ­ных па­каз­чы­ках, ад якіх за­ле­жыць кам­форт­насць пра­жы­ван­ня, а бы­вае, што і бяс­печ­насць.

Шмат ці­ка­ва­га па­ка­за­лі і ў сек­та­ры ра­ды­я­цый­ных вы­пра­ба­ван­няў, так­са­ма ня­бла­га «ўзбро­е­ным» су­час­ным аб­ста­ля­ван­нем. Апош­няе на­быц­цё — но­вы га­ма-бэ­та-спект­ра­мет­рыч­ны комп­лекс «Пра­грэс».

А ў сек­та­ры элект­ра­ме­ха­ніч­ных вы­пра­ба­ван­няў яго на­чаль­нік Ула­дзі­мір Зай­цаў па­зна­ё­міў з да­во­лі дзіў­ным жа­лез­ным «ча­ла­ве­кам» ва­гой 100 кі­ла­гра­маў, пад­пе­ра­за­ным ра­мя­ня­мі, якія га­ран­ту­юць бяс­пе­ку пад­час пра­цы на вы­шы­ні (гл. зды­мак). Для па­цвяр­джэн­ня ха­рак­та­рыс­тык та­кой «пры­вя­зі» сталь­ны ма­не­кен скід­ва­ец­ца з вы­шы­ні 4 мет­раў. Праз сіс­тэ­му элект­рон­ных ды­на­мо­мет­раў раз­мах сі­лы ўздзе­ян­ня на пры­вязь пе­рад­аец­ца на кам­п'ю­тар, які апра­цоў­вае атры­ма­ную ін­фар­ма­цыю. Пры ста­тыч­ных вы­пра­ба­ван­нях гэ­тыя сіс­тэ­мы бяс­пе­кі па­він­ны вы­трым­лі­ваць паў­та­ры то­ны сі­лы без раз­ры­ваў і дэ­фар­ма­цый.

Пад­раз­дзя­лен­не па пра­вер­цы срод­каў ін­ды­ві­ду­аль­най аба­ро­ны ства­ры­лі ў па­за­мі­ну­лым го­дзе, і яно адзі­нае ў кра­і­не. Вы­пра­боў­ва­юць тут ман­таж­ныя і ін­шыя па­ясы з ар­се­на­лу ман­таж­ні­каў-вы­шын­ні­каў, па­жар­ні­каў, раз­на­стай­ныя лям­кі і ра­мя­ні бяс­пе­кі.

01

З пра­грэ­сіў­ным аб­ста­ля­ван­нем зна­ё­мі­ла і Га­лі­на Ка­цу­ба, гас­па­ды­ня буй­ной ла­ба­ра­то­рыі па вы­пра­ба­ван­нях хар­чо­вай і сель­ска­гас­па­дар­чай пра­дук­цыі, дзе так­са­ма пра­цу­юць вы­са­как­лас­ныя спе­цы­я­ліс­ты. Но­вае аб­ста­ля­ван­не ў асноў­ным ня­мец­кае, ёсць япон­скае, прак­тыч­на ўсё ба­зі­ру­ец­ца на кам­п'ю­тар­ных пра­гра­мах. Гэ­та да­зва­ляе ўка­ра­няць шмат су­час­ных ме­та­даў да­сле­да­ван­няў.

На­чаль­нік ад­дзе­ла за­зна­чае:

— Мы му­сім не ад­ста­ваць ад ча­су. Яшчэ і та­му, што па­ста­ян­на ўвод­зяц­ца ў дзе­ян­не но­выя нар­ма­тыў­ныя да­ку­мен­ты, тыя ж тэх­ніч­ныя рэг­ла­мен­ты Мыт­на­га са­ю­за на хар­чо­вую пра­дук­цыю. Вось і з'яў­ля­ец­ца ўсё больш но­вых, пра­грэ­сіў­ных ме­та­даў, ідэн­тыч­ных ме­та­дам кант­ро­лю Еў­ра­са­ю­за. А на­яў­насць су­час­на­га вы­со­ка­дак­лад­на­га вы­пра­ба­валь­на­га аб­ста­ля­ван­ня да­зва­ляе іх асвой­ваць і ўка­ра­няць. Ска­жам, усё час­цей вы­пра­ба­ван­ні пра­во­д­зяц­ца ме­та­да­мі вы­со­ка­эфек­тыў­най вад­ка­снай і га­за­вай хра­ма­таг­ра­фіі. Зу­сім ня­даў­на мы на­бы­лі яшчэ адзін га­за­вы хра­ма­тог­раф: на ім бу­дзем ад­соч­ваць міг­ра­цыю шкод­ных рэ­чы­ваў з упа­коў­кі ў хар­чо­вую пра­дук­цыю.

Але па­трэб­на не толь­кі вы­со­ка­дак­лад­нае вы­пра­ба­валь­нае аб­ста­ля­ван­не, але і та­кое ж на­дзей­нае да­па­мож­нае, — удак­лад­няе Га­лі­на Ха­мі­таў­на. — Яно не­аб­ход­на для пад­рых­тоў­кі ўзора да вы­пра­ба­ван­ня. Тыя ж га­ма­ге­ні­за­та­ры, вы­са­ка­хут­кас­ныя цэнт­ры­фу­гі (ад 1000 да 22 000 аба­ро­таў у мі­ну­ту, ча­сам яны з дву­ма-тры­ма ро­та­ра­мі). А так­са­ма ра­та­цый­ныя вы­пар­ні­кі, сіс­тэ­ма мік­ра­хва­ле­ва­га рас­клад­ван­ня... Усё гэ­та — ас­но­ва на­дзей­нас­ці і якас­ці атрым­лі­ва­е­мых вы­ні­каў. А яшчэ — ска­ра­чэн­ня пра­ца­ём­кас­ці і пра­цяг­лас­ці хі­міч­на­га ана­лі­зу. За мі­ну­лы год коль­касць пра­ве­ра­ных узо­раў скла­ла 5,5 ты­ся­чы.

...Ка­жуць, усё па­зна­ец­ца ў па­раў­на­нні. Тое, што мы ба­чы­лі ў Го­мель­скім ЦСМС не­дзе во­сем га­доў та­му і за­раз, нель­га па­раў­наць. Сён­ня гэ­та не прос­та цэнтр, а са­праўд­ны кан­гла­ме­рат цу­доў­на асна­шча­ных ла­ба­ра­то­рый, ад­дзе­лаў і ін­шых струк­тур, што ўда­ла аб'­яд­наў ад­ра­зу не­каль­кі важ­ных для рэ­гі­ё­на функ­цый.

За 90 га­доў, якія цэнтр ня­даў­на ад­зна­чыў, яго ка­лек­тыў за­слу­жыў рэ­пу­та­цыю на­дзей­на­га па­моч­ні­ка. Ка­лі па­спра­ба­ваць ко­рат­ка сфар­му­ля­ваць асноў­ную за­да­чу, што вы­ра­шае ка­лек­тыў, то гэ­та са­дзей­ні­чан­не вы­пус­ку ай­чын­ны­мі вы­твор­ца­мі кан­ку­рэн­та­здоль­най пра­дук­цыі для ўнут­ра­на­га і знеш­ня­га рын­каў, аба­ро­на рын­каў ад не­даб­ра­якас­най, не­бяс­печ­най для зда­роўя і жыц­ця лю­дзей пра­дук­цыі, за­бес­пя­чэн­не адзін­ства вы­мя­рэн­няў. Ска­жам на­ват крыш­ку больш. Цэнтр — той ка­лек­тыў­ны ка­мер­тон, па якім звя­рае сваю дзей­насць у гэ­тай да­лі­кат­най спра­ве ледзь­ве не ўся Го­мель­шчы­на.

Якасць плюс бяспечнасць

Пра вя­лі­кія маг­чы­мас­ці цэнт­ра гу­та­рым з ды­рэк­та­рам Аляк­санд­рам Ка­зач­ком і яго ка­ле­га­мі.

— Апош­нія га­ды ра­зам з ін­шы­мі на­дзён­ны­мі спра­ва­мі сур'­ёз­на зай­ма­ем­ся сер­ты­фі­ка­цы­яй сіс­тэм ме­недж­мен­ту. Гэ­та над­звы­чай важ­на і ак­ту­аль­на для эка­но­мі­кі кра­і­ны, пе­рад якой па­стаў­ле­на за­да­ча шы­ро­ка­га вы­ха­ду на за­меж­ныя рын­кі, на­рошч­ван­ня экс­пар­ту. У Го­мель­скай воб­лас­ці сер­ты­фі­ка­ва­на больш за 420 сіс­тэм ме­недж­мен­ту якас­ці на ба­зе ІSO 9001, і боль­шую іх част­ку сер­ты­фі­ка­ва­лі мы.

На­стой­лі­ва зай­ма­ем­ся ўка­ра­нен­нем сіс­тэ­мы кі­ра­ван­ня бяс­пе­кай хар­чо­вых пра­дук­таў на асно­ве ана­лі­зу не­бяс­пе­кі і кры­тыч­ных кант­роль­ных ры­зык (HACCP) у хар­чо­вай пра­мыс­ло­вас­ці (у рэ­гі­ё­не сер­ты­фі­ка­ва­на 59 сіс­тэм), сіс­тэм ахо­вы пра­цы (сер­ты­фі­ка­ва­на 184 сіс­тэ­мы), ахо­вы на­ва­коль­на­га ася­род­дзя (50).

Ін­жы­не­ры Люд­мі­ла За­хар­чан­ка  і Свят­ла­на Ма­ла­шко­ва  пра­вод­зяць сер­ты­фі­ка­цыю па­слуг.

Ін­жы­не­ры Люд­мі­ла За­хар­чан­ка і Свят­ла­на Ма­ла­шко­ва пра­вод­зяць сер­ты­фі­ка­цыю па­слуг.

Ці­ка­вім­ся, на­коль­кі ўсё ж энер­гіч­на ідзе ўка­ра­нен­не прын­цы­паў HACCP у гра­мад­скім хар­ча­ван­ні. На­чаль­нік ад­дзе­ла сіс­тэм кі­ра­ван­ня Жа­нна Ба­та­е­ва тлу­ма­чыць:

— З уво­дам тэх­ніч­на­га рэг­ла­мен­ту Мыт­на­га са­ю­за ТР ТМ 021/2011 «Аб бяс­пе­цы хар­чо­вай пра­дук­цыі» ўка­ра­нен­не прын­цы­паў HACCP на прад­пры­ем­ствах гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня ста­ла аба­вяз­ко­вым. На пра­ця­гу мі­ну­ла­га го­да бы­ло пра­ве­дзе­на шэсць се­мі­на­раў для ра­бот­ні­каў гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня па вы­ву­чэн­ні прын­цы­паў HACCP і іх ука­ра­нен­ні. Са­мы пер­шы се­мі­нар прай­шоў пры не­па­срэд­ным удзе­ле і пад­трым­цы Го­мель­ска­га абл­вы­кан­ка­ма. Гэ­та да­ло доб­ры штур­шок, і прад­пры­ем­ствы звяр­ну­лі­ся да нас па прак­тыч­ную да­па­мо­гу.

Пра яшчэ адзін ёміс­ты на­пра­мак дзей­нас­ці цэнт­ра — мет­ра­ло­гію, якая за­бяс­печ­вае адзін­ства вы­мя­рэн­няў, рас­па­вя­дае на­мес­нік ды­рэк­та­ра па мет­ра­ло­гіі Сяр­гей Ру­дзян­коў.

— Што­год мы пра­во­дзім мет­ра­ла­гіч­ны кант­роль больш як 500 000 срод­каў вы­мя­рэн­няў амаль на 1000 прад­пры­ем­стваў і ар­га­ні­за­цы­й на­ша­га рэ­гі­ё­на, асвой­ва­ем па­вер­ку но­вых ты­паў срод­каў вы­мя­рэн­няў. У пла­нах на 2015 год асво­іць па­вер­ку ні­ве­лі­раў ап­тыч­ных, ана­лі­за­та­раў бія­хі­міч­ных, люф­та­ме­раў, ма­ні­то­раў па­цы­ен­та, пуль­сак­сі­мет­раў, вы­мя­раль­ні­каў ар­тэ­рыя­льна­га ціс­ку аў­та­ма­тыч­ных і г.д. Ка­лі бу­дуць вы­кон­вац­ца пра­віль­ныя і дак­лад­ныя вы­мя­рэн­ні, да­сле­да­ван­ні, ла­ба­ра­тор­ныя ана­лі­зы з да­па­мо­гай срод­каў вы­мя­рэн­няў, якія прай­шлі мет­ра­ла­гіч­ны кант­роль, бу­дзе доб­рая якасць вы­пус­ка­е­май пра­дук­цыі, пра­віль­ная па­ста­ноў­ка ды­яг­на­зу і вы­бар ля­чэн­ня хво­рых па­цы­ен­таў, бяс­печ­ная экс­плу­а­та­цыя транс­пар­ту, доб­ры эка­ла­гіч­ны стан па­вет­ра, зям­лі, ва­ды і г.д.

Мы так­са­ма ар­га­ні­зу­ем і пра­во­дзім між­ла­ба­ра­тор­ныя па­раў­на­нні (звер­кі) ся­род вы­пра­ба­валь­ных ла­ба­ра­то­рый прад­пры­ем­стваў, зай­ма­ем­ся рас­пра­цоў­кай і мет­ра­ла­гіч­ным па­цвяр­джэн­нем пры­дат­нас­ці ме­то­дык вы­ка­нан­ня вы­мя­рэн­няў, раз­лі­кам ацэн­кі ня­вы­зна­ча­нас­ці, ацэн­кай ста­ну пры­бор­най ба­зы і аб­ста­ля­ван­ня прад­пры­ем­стваў, рас­пра­цоў­кай і пра­вя­дзен­нем мет­ра­ла­гіч­най экс­пер­ты­зы пра­грам мет­ра­ла­гіч­най атэс­та­цыі, ме­то­дык па­вер­кі і ка­ліб­роў­кі.

Іду­чы ў на­гу з ча­сам, асвой­ва­ем та­кія но­выя на­кі­рун­кі дзей­нас­ці, як рас­пра­цоў­ка пра­грам вы­твор­ча­га кант­ро­лю для прад­пры­ем­стваў ма­ло­га і ся­рэд­ня­га біз­не­су, кан­суль­та­ван­не ін­ды­ві­ду­аль­ных прад­пры­маль­ні­каў і юры­дыч­ных асоб па пы­тан­нях ад­па­вед­нас­ці тэх­ніч­ным рэг­ла­мен­там Мыт­на­га са­ю­за, ана­ліз узо­раў мар­кі­роў­кі пра­дук­цыі, за­яў­ля­е­май на рэ­гіст­ра­цыю дэк­ла­ра­цый (хар­чо­вая пра­дук­цыя, пра­дук­цыя лёг­кай пра­мыс­ло­вас­ці) і на­ват кант­роль якас­ці бу­даў­ні­ча-ман­таж­ных ра­бот на аб'­ек­тах за­каз­чы­ка...

Пра тэндэнцыі і перспектывы

Не змаг­лі мы аб­мі­нуць у раз­мо­ве і но­выя тэн­дэн­цыі ў дзей­нас­ці ор­га­наў па сер­ты­фі­ка­цыі пра­дук­цыі і па­слуг.

— Ад­на з най­больш ві­да­воч­ных — уз­рас­тае ро­ля прад­пры­ем­стваў-вы­твор­цаў, якія ўсё смя­лей бя­руць на ся­бе ад­каз­насць і са­мі дэк­ла­ру­юць якасць і бяс­печ­насць та­го ці ін­ша­га пра­дук­ту, — га­во­рыць на­мес­нік ды­рэк­та­ра па сер­ты­фі­ка­цыі Іры­на Жу­ка­ва. — Дэк­ла­ра­ван­не — гэ­та ад­на з фор­маў ацэн­кі ад­па­вед­нас­ці пра­дук­цыі. Пры сер­ты­фі­ка­цыі яна па­цвяр­джа­ец­ца не­за­леж­ным бо­кам — акрэ­ды­та­ва­ным ор­га­нам па сер­ты­фі­ка­цыі, а дэк­ла­ра­ван­не ажыц­цяў­ля­ец­ца вы­твор­цам аль­бо яго ўпаў­на­ва­жа­ным прад­стаў­ні­ком ці пра­даў­цом. Цяпер, з ус­туп­лен­нем у сі­лу тэх­ніч­ных рэг­ла­мен­таў Мыт­на­га са­ю­за, дэк­ла­ра­ван­не з'яў­ля­ец­ца най­больш рас­паў­сю­джа­най фор­май ацэн­кі ад­па­вед­нас­ці.

На­чаль­нік сек­та­ра Ула­дзі­мір Зай­цаў  зна­ё­міць з жа­лез­ным «ча­ла­ве­кам»,  з да­па­мо­гай яко­га пра­вя­ра­юц­ца  на тры­ва­ласць срод­кі ін­ды­ві­ду­аль­най аба­ро­ны.

На­чаль­нік сек­та­ра Ула­дзі­мір Зай­цаў зна­ё­міць з жа­лез­ным «ча­ла­ве­кам», з да­па­мо­гай яко­га пра­вя­ра­юц­ца на тры­ва­ласць срод­кі ін­ды­ві­ду­аль­най аба­ро­ны.

— У гэ­тых вы­пад­ках ро­ля цэнт­ра зво­дзіц­ца да кан­суль­та­ван­ня, ака­зан­ня да­па­мо­гі. Мя­ня­юц­ца пра­ві­лы «гуль­ні», але гэ­та не азна­чае, што ў цэнт­раў ста­ла менш кло­па­ту, — да­дае ды­рэк­тар. — Мы як пра­ца­ва­лі з прад­пры­ем­ства­мі, так і пра­цу­ем. Як вы­пра­боў­ва­лі іх пра­дук­цыю, так і пра­цяг­ва­ем гэ­та ра­біць. Кан­суль­ту­ем, да­па­ма­га­ем афарм­ляць дэк­ла­ра­цыю, рэ­гіст­ру­ем яе і гэ­так да­лей.

— Свае перс­пек­ты­вы раз­віц­ця, — пра­цяг­вае Аляк­сандр Ка­за­чок, — мы звяз­ва­ем з рэ­кан­струк­цы­яй бы­ло­га за­во­да «Эта­лон», які пе­рай­шоў у пад­па­рад­ка­ван­не да цэнт­ра ў 2012 го­дзе. Сён­ня цэх «Эта­лон» аказ­вае па­слу­гі па ра­мон­це бен­за­за­пра­вак, за­чыст­цы ёміс­тас­цяў, ра­мон­це ва­га­вы­мя­раль­на­га аб­ста­ля­ван­ня — па­чы­на­ю­чы ад прос­тых цы­ферб­лат­ных ва­гаў і за­кан­чва­ю­чы скла­да­ны­мі элект­рон­ны­мі. А па га­ба­ры­тах — па­чы­на­ю­чы ад ла­ба­ра­тор­ных і за­кан­чва­ю­чы гру­за­па­ды­маль­нас­цю да 200 тон. У на­шых пла­нах і ства­рэн­не тут но­вых служ­баў па аб­слу­гоў­ван­ні і ра­мон­це та­хо­мет­раў і так­со­мет­раў, лі­чыль­ні­каў.

Пла­ну­ем ар­га­ні­за­ваць пра­вя­дзен­не ра­мон­ту і па­вер­кі срод­каў вы­мя­рэн­няў у та­кіх умо­вах, каб прад­пры­ем­ствам-клі­ен­там не па­трэб­на бы­ло ва­зіць іх у ін­шыя га­ра­ды.

Ка­жу­чы пра перс­пек­ты­вы для ўся­го цэнт­ра, пад­крэс­лім, што мы і на­да­лей бу­дзем раз­ві­ваць мет­ра­ло­гію і вы­пра­ба­валь­ную ба­зу, пад­трым­лі­ваць на на­леж­ным уз­роў­ні і раз­ві­ваць хар­чо­вую ла­ба­ра­то­рыю, удзя­ляць больш ува­гі лёг­кай пра­мыс­ло­вас­ці, бу­даў­ні­ча­му комп­лек­су, на­ват та­ры і ўпа­коў­цы.

Як ба­чым, пла­ны ў ка­лек­ты­ву сур'­ёз­ныя, і на­строй ад­па­вед­ны — дзе­ла­вы. Гэ­та­му спры­яе і са­цы­яль­ная па­лі­ты­ка кі­раў­ніц­тва, пра што рас­ка­за­ла стар­шы­ня пра­фка­ма Ні­на Ка­ва­лё­ва.

— Усе са­цы­яль­ныя га­ран­тыі, пра­ду­гле­джа­ныя ка­лек­тыў­ным да­га­во­рам на 2013—2015 га­ды, вы­кон­ва­юц­ца, — пад­крэс­лі­ла яна. Ка­лек­тыў, у якім пра­цуе 240 ча­ла­век, ад­мет­ны ак­тыў­ным гра­мад­скім жыц­цём і ўмее не толь­кі доб­ра пра­ца­ваць, але і ці­ка­ва, з ка­рыс­цю для зда­роўя пра­во­дзіць гра­мад­скія ме­ра­пры­ем­ствы. Ста­лі ўжо тра­ды­цы­яй што­га­до­выя агля­ды-кон­кур­сы мас­тац­кай са­ма­дзей­нас­ці, спар­тыў­ныя спа­бор­ніц­твы, у якіх пры­мае ўдзел боль­шасць на­шых су­пра­цоў­ні­каў, — за­зна­чы­ла Ні­на Мі­хай­лаў­на.

І апош­няе. У цэнт­ра ёсць свая тэх­ніч­ная біб­лі­я­тэ­ка, у якой зна­хо­дзіц­ца больш за
25 000 адзі­нак нар­ма­тыў­на-тэх­ніч­най да­ку­мен­та­цыі, не­аб­ход­най не толь­кі для функ­­­цы­я­на­ван­ня гэ­тай уста­но­вы, але і для пра­цы спе­цы­я­ліс­таў прад­пры­ем­стваў і ар­га­ні­за­цый воб­лас­ці. Звяр­тай­це­ся, вас ча­ка­юць!

Пад­рых­та­ваў
Ула­дзі­мір Хіль­ке­віч.

Здым­кі пра­да­стаў­ле­ны цэнт­рам.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».